izv.prof.dr.sc. Krunoslav Minažek dipl.ing.građ.

Osnovni podaci

Kabinet: III.32

 

Zavod: Zavod za geotehniku, prometnice i geodeziju

 

E-mail: krumin@gfos.hr

 

Telefon: (031) 274 377, 544 699

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Nastavna aktivnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE:

 

Stručni studij (redoviti)

 

Stručni studij (izvanredni)

 

Specijalistički diplomski stručni studij

 

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

 • Računalno modeliranje u geotehnici
 • Laboratorijski i in-situ pokusi u tlu

Područje znanstvenog istraživanja

Znanstveni rad u području geotehnike uključuje istraživanje ponašanja tla, primjenu geosintetika, numeričke analize geotehničkih problema. 

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina 2002
Mjesto:   Osijek
Ustanova:   Građevinski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
Zvanje:   Diplomirani inženjer građevinarstva

 

Radno iskustvo
Datum:   2003 -
Ustanova: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Područje rada:  Nastava, znanstveno-istraživački rad, stručna djelatnost

Stručna aktivnost

Iz područja geotehnike:

 

Područje rada Važnije reference
Geotehnički istražni radovi
 • Geotehnički istražni radovi za objekt Slavonske banke, poslovnica u Našicama, Građevinski fakultet Osijek, 2002.
 • Geotehnički elaborat za sanaciju temeljenja Gimnazije Vukovar, Građevinski fakultet Osijek, 2017.
Geotehničko projektiranje
 • Geotehnički projekt - sanacija temeljenja Gimnazija u Vukovaru, Građevinski fakultet Osijek, 2007.
 • Projektne analize stabilnosti obalotvrde, temeljnog tla i lesnog platoa, te izvedbe nasipa radi sprečavanja likvefakcije UPOV Vukovar, Građevinski fakultet Osijek, 2016.
 • Projekt sanacije temeljenja i okoliša Gimnazija Vukovar, Građevinski fakultet Osijek, 2018.
 • Projekt temeljenja kod rekonstrukcije osnovne škole „Mijat Stojanović“ u Babinoj Gredi - izgradnja sportske dvorane, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, 2019.
 • Izvedbeni projekt temeljenja kod rekonstrukcije osnovne škole „Mijat Stojanović“ u Babinoj Gredi - izgradnja sportske dvorane, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, 2019.
 • Geotehnički projekt nasipavanja područja škole nogometa i stadiona "Pampas 2020", Osijek, 2018.
 • Projekt rekonstrukcije temeljne konstrukcije stana u višestambenoj zgradi ba k.č.br. 5559/1; k.o. Osijek, Franje Krežme 1A/1, 31000 Osijek, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, 2020.
 • Izvedbeni projekt rekonstrukcije temeljne konstrukcije stana u višestambenoj zgradi ba k.č.br. 5559/1; k.o. Osijek, Franje Krežme 1A/1, 31000 Osijek, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, 2020.
 • Projekt temeljenja izgradnje stepenica na potezu između Ul. Stjepana Radića - Ul. Šamac, Vukovar, Stjepana Radića, novoformirana k.č. 1992 (nastaje spajanjem k.č. 1992 i k.č. 1993), dio k.č. 1988, k.o. Vukovar, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, 2020.
 • Izvedbeni projekt temeljenja izgradnje stepenica na potezu između Ul. Stjepana Radića - Ul. Šamac, Vukovar, Stjepana Radića, novoformirana k.č. 1992 (nastaje spajanjem k.č. 1992 i k.č. 1993), dio k.č. 1988, k.o. Vukovar, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, 2020.
Stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih objekata
 • Geotehnički nadzor nad izvođenjem regionalnog plinovoda Belišće-Osijek, Građevinski fakultet Osijek, 2006.
 • Projektantski nadzor nad izvođenjem sanacije temeljenja Gimnazije u Vukovaru, Građevinski fakultet Osijek, Građevinski fakultet Osijek, 2008.
 • Nadzor nad izvođenjem sanacije potporno-obložnog zida u ulici Stjepana Radića u Vukovaru, Građevinski fakultet Osijek, 2008.
 • Stručno savjetovanje pri izvedbi sanacije procurivanja lagune bioplinskog postrojenja Popovac, Građevinski fakultet Osijek, 2017.
Izrada geotehničkih analiza,studija i elaborata
 • Izvještaj o stabilnosti obaloutvrde rijeke Drave u Osijeku u zoni Zimske luke, Građevinski fakultet Osijek, 2005.
 • Geomehanička studija o oštećenjima gimnazije u Vukovaru, Građevinski fakultet Osijek, 2006.
 • Elaborat sanacije odvodnog kanala i propusta kod crpne stanice Zlatna greda, 2007.
 • Elaborat sanacije nasipa vezano uz pojavu nestabilnosti nasipa Drava – Dunav i glavnog dravskog nasipa s geomehanickim istražnim radovima, Građevinski fakultet Osijek, 2007.
 • Prijedlog sanacije jame u cesti iznad podruma u Vukovaru, ulica S.S. Kranjčevića ispred k.b.r. 14, Građevinski fakultet Osijek, 2009.
 • Analiza nužnosti i uvjeta sanacije podruma i objekta u Vukovaru, Građevinski fakultet Osijek, 2009.
 • Elaborat-dokaz nosivosti i stabilnosti zaštitne čelične cijevi na dionici Magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda vodocrpilište Strmec – Mala Mlaka, Građevinski fakultet Osijek, 2014.
 • Rješenje sniženja podzemne i procjedne vode na objektu upravne zgrade Vododovoda Grada Vukovara, Građevinski fakultet Osijek, 2014.
 • Recenzija i eksterna kontrola Faze 1 projekta UPOV Osijek, Građevinski fakultet Osijek, 2015.
 • Geotehničke analize nasipa lagune bioplinskog postrojenja Popovac, Građevinski fakultet Osijek, 2015.
 • Rekonstrukcija (dogradnja) športske dvorane uz Osnovnu školu "Mijat Stojanović" u Babinoj Gredi - stručno mišljenje o stanju zaštite iskopa građevne jame i mogućnosti nastavka radova, Građevinski fakultet Osijek, 2015.
 • Geotehnički elaborat o izvedbi dodatnog osiguranja zaštite iskopa građevne jame za Osnovnu školu "Mijat Stojanović "u Babinoj Gredi, Građevinski fakultet Osijek, 2016.
 • Analiza deformabilnosti ispune kanalizacijskog rova u obalnom pojasu rijeke Dunav na području grada Vukovara (1333+000 do 1335+000 rkm), Građevinski fakultet Osijek, 2016.
 • Rješenje sanacije procurivanja lagune bioplinskog postrojenja Popovac, savjetovanje pri izvedbi sanacije, Građevinski fakultet Osijek, 2017.
 • Analiza granulometrijskog sastava lomljenog kamenog materijala za kamenu nožicu i kameni nabačaj kod uređenja desne obale rijeke drave od rkm 16+428 do rkm 19+300 u gradu Osijeku, 2. Poddionica, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, 2019.
Geotehnička mjerenja i opažanja
 • Mjerenje pomaka pri izvedbi zaštite građevne jame stambeno poslovne građevine u Mesićevoj ulici u Slavonskom Brodu, 2008.
 • Gimnazija Vukovar - završni izvještaj o geotehničim mjerenjima od početka 19.4.2007. do 28.11.2012., Građevinski fakultet Osijek, 2012.
 • Opažanje pomaka na bioplinskom postrojenju Crnac, Građevinski fakultet Osijek, 2015.
 • Opažanja i mjerenja pomaka građevne jame športske dvorane i susjednih objekata Osnovna škola "Mijat Stojanović" u Babinoj Gredi, Građevinski fakultet Osijek, 2016.
 • Instalacija mjernih uređaja i geotehnička mjerenja za potrebe projekta “Recall” na objektu Gimnazija Vukovar,  Građevinski fakultet Osijek, 2017.
 • Opažanje pomaka osnovne škole “Ljubo Babić” u Gorici Svetojanskoj, 2021.
Seminari stručnog usavršavanja
 • Mulabdić M., Minažek K., Fundurulja D.,Pletikapić Z.: Odlagališta otpada – izgradnja novih i sanacija starih odlagališta komunalnog otpada, 2005.
 • Mulabdić M., Minažek K., Fundurulja D.,Pletikapić Z.:Primjena geosintetika kod odlagališta otpada, 2006.
 • Mulabdić M., Tadić Z., Bošnjak J., Minažek K.: Geosintetici u građevinskim zahvatima – geotehnika, hidrotehnika, prometnice, 2006.