Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – redoviti studij

Tehnička mehanika I (STR-R)


TEHNIČKA MEHANIKA I Oznaka: S–102
Nositelj Izv. prof. dr. sc. TANJA KALMAN ŠIPOŠ, dipl. ing. građ.
Asistent Doc. dr. sc. MARIN GRUBIŠIĆ, mag. ing. aedif.
Studijski program Preddiplomski stručni studij - redoviti studij
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 35 + 10
ECTS 7,0

 

Ciljevi predmeta
Upoznavanje s općim Newtonovim načelima mehanike krutih tijela. Objašnjenje pojave suhog trenja. Shvaćanje načina prijenosa vanjskih djelovanja na i kroz konstrukciju.

 

Uvjeti za upis predmeta
Za uspješno savladavanje predmeta student treba znati:
 • prikazati trodimenzionalno tijelo u ortogonalnoj projekciji
 • primjeniti trigonometrijske funkcije za rješavanje geometrije
 • primjeniti vektorski račun (zbajanje i skalarno množenje vektora)
 • rješavati sustave linearnih jednadžbi

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Po završetku nastave kolegij student će moći:
 • Razložiti osnovna načela Newtonove mehanike
 • Razlikovati vanjska djelovanja od unutrašnjih sila
 • Objasniti uvjete ravnoteže krutog tijela
 • Razlikovati i objasniti načine povezivanja i oslanjanja tijela
 • Riješiti jednostavne statičke zadatke ( reakcije i unutarnje sile statički određenih jednostavnih konstrukcija)
 • Skicirati i opisati osnovne konstruktivne sustave koji se primjenjuju u građevinarstvu

 

Sadržaj predmeta
Osnovni principi i zakoni mehanike; jedinice mjera; metoda rješavanja problema; numericka točnost. Sila; Moment; Spreg sila; pojam; način vektorskog prikaza. Ekvivalentnost djelovanja (točka i tijelo-ravni problem); geom. uvjeti nezavisnosti uvjeta ekvivalentnosti; redukcija u točku; pravac rezultante; rastav u tri sile na tri zadana pravca. Ravnoteža (točka i tijelo-ravni problem); uravnoteženje jednom silom; uravnoteženje trima silama na tri zadana pravca. Grafičke metode; određivanje rezultante presijecanjem; verižni poligon; Culmannova metoda; Ritterova metoda. Raspodjeljeno opterećenje. Težiste. Trenje kIizanja. Mehanički sustavi; vrste mehaničkih veza odnosno djelovanja medu tijelima (uže, naslanjanje, klizni ležaj, nepomični zglob, upetost, opruga); način rješavanja problema ravnoteže- skicom oslobođenog tijela. Jednostavni konstruktivni sustavi;.način određivanja međudjelovanja (reakcija), primjena u praksi: jednostavna greda, greda s prijepustom, konzola, Gerberov nosač, okvir, trozglobni okvir. Rešetkasti nosači; način djelovanja, primjena u praksi. Metode rješavanja: metoda čvorova, metoda presjeka. Pojam unutarnjih sila; općenito. Dijagrami unutarnjih sila, zavisnost q, T, M. Dijagrami unutarnjih sila za jednostavne konstruktivne sustave. Pojam statičke određenosti za gredne i rešetkaste nosače. Primjeri složenih statičkih sustava: mješovite gredno-rešetkaste konstrukcije, lančanice- osobitosti i primjena.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave, kolokviji, semestralni rad, ispit.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,5
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja 4
Izrada programa 0,5

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

a) Provjera znanja tijekom nastave:

 • dva kolokvija pomoću kojih studenti mogu kolokvirati cijeli predmet.

 

b) Provjera znanja nakon nastave:

 • pismeni + usmeni ispit (pismeni ispit je eliminacijski)
 • Sustav bodovanja: 60 – 69 bodova = dovoljan (2); 70 – 79 bodova = dobar (3); 80 – 89 bodova = vrlo dobar (4); 90 – 100 bodova = izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Jurić, A.: Mehanika I- Statika, Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek 2006.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Matejiček F., Semenski D., Vnučec Z.: Uvod u statiku s zbirkom zadataka, Golden Marketing, Zagreb, 1999.
 • Beer F., Johnston R.: Statics, Mc Graw-Hill New York, 1998.
 • Beer F., Johnston R.: Problems Supplement to Accompany Vector Mechanics for Engineers, Statics; Mc Graw-Hill New York, 1992.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Jurić, A.: Mehanika I- Statika, Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek 2006. 13  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Provjera redovitosti na nastavi vježbi i predavanja, izrada jednog statičkog proračuna, 2 kolokvija, pismeni ispit, usmeni ispit.