Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – redoviti studij

Propisi u građevinarstvu (STR-R)


PROPISI U GRAĐEVINARSTVUOznaka: S–405
Nositelj

mr.sc. DRŽISLAV VIDAKOVIĆ, dipl.ing.građ., viši pred.

mr.sc.SINIŠA MARIČIĆ, dipl.ing.građ 

Asistenti  
Studijski program Preddiplomski stručni studij - redoviti studij
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 0 + 0
ECTS 3,0 

 

Ciljevi predmeta
Ostvarenje definiranih kompetencija (upoznavanje osnova iz brojnih zakonskih propisa koji reguliraju izvedbu građevinskih radova) od strane studenata koji pohađaju i polože predmet. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
  • Poznavati sudionike u procesu građenja i njihove dužnosti.
  • Interpretirati hrvatske propise bitne za ishođenje dozvola i izvođenje građevinskih projekata.
  • Poznavati propise koji definiraju mogućnosti i obveze izvođača građevinskih radova.
  • Koristiti postojeću tehničko-pravnu regulativu u provedbi graditeljskih projekata.
  • Opisati svrhu, vrste oznake i način donošenja normi u Hrvatskoj.

 

Sadržaj predmeta
Gradnja. Zakon o gradnji. Bitni zahtjevi za građevinu. Građevni proizvodi. Sudionici u gradnji (investitor, projektant, izvođač, nadzorni inženjer, revident). Vrste projekata (idejni, glavni, izvedbeni). Građevna dozvola. Gradilište. Uporabna dozvola. Uklanjanje građevine. Inspekcijski nadzor. Građevni proizvodi za koje se dokazuje uporabljivost održavanje građevina. Obavljanje inspekcijskog nadzora. Vođenje građevnog dnevnika. Ovlašteni inženjeri. Kontrola projekata. Nostrifikacija projekata. Prostorno uređenje. Zakon o prostornom uređenju. Sadržaj i obuhvat prostornog plana. Javna rasprava o prostornom planu. Građevine od važnosti za državu. Nepokretna kulturna dobra. Zakon o zaštiti kulturnih dobara, Javne nabave. Zaštita od požara. Zakon o zaštiti od požara. Organizacija zaštite. Mjere zaštite i nadzor nad provedbom mjera. Razvrstavanje građevina, elemenata i prostora. Visoke građevine. Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije. Sustav potvrđivanja požarne otpornosti građevnih proizvoda. Sustavi za dojavu požara. Vatrogasni pristupi. Izvođenje radova zavarivanja, rezanja i srodnih tehnika. Postupanje s eksplozivnim tvarima. Požarni zaklopci i požarna vrata Zaštita na radu. Zakon o zaštiti na radu. Zaštita na radu u građevinarstvu. Obveze poslodavca i posloprimca. Osposobljavanje za siguran rad. Znakovi sigurnosti. Utovar i istovar tereta. Eksplozivi Električna energija. Oruđa za rad. Osobna zaštita i osobna zaštitna sredstva. Buka u radnim prostorijama. Poslovi s posebnim uvjetima rada. Pružanje prve pomoći pri nezgodi na radu. Željeznički promet. Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu. Siguran tijek prometa. Gradnja u zaštitnom pojasu pruge. Križanja pruge i ceste. Protupožarne mjere uz pruge. Gradske željeznice. Žičare. Cestovni promet. Zakon o sigurnosti prometa na cestama. Održavanje i zaštita javnih cesta. Autobusna stajališta. Sigurnost prometa izvan naselja. Priključci i prilazi. Tehnički pregled vozila. Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu. Glavne odrednice Statuta komore. Određivanje cijena usluga projektiranja, stručnog nadzora i konzaltinga. Kodeks strukovne etike. Zakon o trgovačkim društvima. Kolektivni ugovor za graditeljstvo. Normizacija i mjeriteljstvo. Zakon o normizaciji. Sustav kvalitete. Ovlašćivanje. Upravljanje kvalitetom. Cewrtifikacija građevinskih tvrtki prema normama ISO 9001:2000 i ISO 9004:2000. Kontinuirano poboljšavanje kvalitete. Samoocjenjivanje. Modeli poslovne izvrsnosti.

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave (minim. 70%) + pismeni ili usmeni ispit (prema oglašenim uvjetima). 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1,0 
Aktivnost u nastavi  
Seminarski rad  
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit  
Usmeni ispit  
Esej  
Istraživanje  
Projekt  
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja  
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Samostalni program  

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Kroz pohađanje i pristup na nastavi i kroz ispit. 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Zakoni i pravilnici koji obrađuju pitanja navedena u nastavnom programu (objavljeni u Narodnim novinama)
  • Vidaković, D.: Zaštita na radu pri izvođenju građevinskih radova, nastavni materijal na web stranici www.gfos.hr, 2008.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Dokumenti (Direktive) Europske Unije koji se odnose na predmet nastavnog programa

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Zakoni i pravilnici  neograničeno  
Zaštita na radu pri izvođenju građevinskih radova  neograničeno  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Postupak praćenja kvalitete s ciljem osiguranja stjecanja definiranih ishoda učenja provdi se kroz:
  • Validaciju ishoda učenja koja se provodi putem redovitog prikupljanja povratnih informacija od strane studenata o tome da li se određeni ishodi učenja postižu i da li su svi ishodi pokriveni (analiza studentske ankete o kvaliteti nastavnika, posjećenost i komunikativnost na predavanjima kao i analiza individualnih/grupnih seminarskih radova)
  • Verfikaciju studija prema ishodima učenja koja se provodi kroz analizu veze između ishoda učenja, metoda poučavanja i ispitivanja znanja studenata na razini studijskih programa. Uključuje i procjenu kako zadani ishodi učenja utječu na opterećenje studenata.