Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – redoviti studij

Vodogradnje (STR-R)


VODOGRADNJEOznaka: S–306
Nositelj mr.sc. SINIŠA MARIČIĆ, dipl.ing.građ., viši predavač
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski stručni studij - redoviti studij
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 20 + 10
ECTS 5,0

 

Ciljevi predmeta
Ukazati na ulogu i značaj vodograđevina u hidrotehničkim sustavima i okolišu;
Upoznavanje principa funkcioniranja i glavnih dijelova osnovnih hidrotehničkih sustava i građevina;
Predstaviti jednostavne inženjerske proračune dimenzioniranja vodograđevina i njihove pretpostavke.

 

Uvjeti za upis predmeta
Kompetencije iz Matematike, Hidrologije i hidromehanike

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Shvatiti uloge pojedinih vodograđevina u hidrotehničkim sustavima i okolišu;
 • Opisati funkcioniranje i sastavne dijelove hidrotehničkih sustava i vodograđevina;
 • Predvidjeti bitne osobine lokacije zahvata i potrebne prethodne istražne radove;
 • Definirati radova popravljanja temeljnog tla u sklopu vodograđevnih zahvata;
 • Prepoznati proračunske uvjete kod tečenja kanalima, crpljenja iz zdenaca te oblikovanja prlijeva i brana;
 • Upotrijebiti proračune dimenzija i stabilnosti kanala, zdenaca, preljeva i betonskih brana.

 

Sadržaj predmeta

Predavanja:

Uvod – osnovni pojmovi, povijesni pregled; Hidrotehničke građevine elementi hidrosustava – svrha i zadaci; Istražni radovi (podloge) – osobine prostora (zemljište i voda); Temeljenje, injektiranje i dijafragme hidrotehničkih građevina; Osiguranje gradilišta od voda (zagati i odvodnja); Retencije i akumulacije – svrha, građevine; Brane – vrste, opterećenja, proračuni; Osobine nasutih brana i nasipa; Osobine betonskih brana; Specifične konstrukcije brana, ustave; Građevine i uređaji za propuštanje voda – preljevi, ispusti, slapišta; Hidrotehnički tuneli i cjevovodi (oblaganje tunela, izvedba cjevovoda i pratećih objekata); Kanali – primjena i podjela, hidrauličke osobine, vrste i izvedba obloga; Uređenje i održavanje plovnih putova; Konstrukcija, trasa i tehnologija izvedbe kejova i lukobrana; Princip rada i izvedba hidroelektrana i crpnih stanica;

Vježbe:

Zadaci praktičnih problema tečenja sa slobodnim vodnim licem (otvorena korita) – stacionarno jednoliko tečenje, (kapacitet kanala, oblikovanje protočnog profila, stabilnost korita i proračun obloge vodotoka i sl); Zadaci koji obuhvaćaju probleme prelijevanja i ispuštanja vode za različite količine, uvjete i tipove objekata; Zadaci s problemima crpljenja podzemne vode (kapacitet zdenca, sniženja razine podzemne vode, grupni učinak crpljenja iz zdenaca i sl; Zadaci osnovnog iskazivanja opterećenja (hidrostatski tlak, uzgon i dr.) na brane te dimenzioniranja bitnih nosivih komponenti (širina temeljne stope, nosivost luka, sila prednapinjanja) i sl.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
X terenska nastava
X samostalni zadaci
X multimedija i mreža
  laboratorij
X mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata

Uvjeti za potpis:

Prijava početkom nastave, značajno i aktivno praćenje predavanja i vježbi, te uredna vlastita bilježnica sa svim definiranim sadržajima; Obavezno rješavanje zadataka na vježbama i izvan satnice u bilježnicu; Prikupljanje traženih podataka po literaturi i kompletiranje sadržaja bilježnice;

Aktivnosti na nastavi + samostalno rješavanje zadataka + uspješno kompletiranje sadržaja bilježnice – doprinose mogućem oslobađanju od dijela ispita.

Po dogovoru moguća dva-tri kolokvija za redovite i aktivne studente po završetku nastavnih cjelina (Općenito o vodograđevinama, podlogama i interakciji voda-građevina; Brane – opterećenja, tipovi, proračuni; Specifične vodograđevine – konstruktivni elementi) prema dogovoru sa studentima. Okvirni termini kolokvija: 1. kolokvij: 5. tjedan nastave; 2. kolokvij: 11. tjedan; 3. kolokvij: zadnji tjedan.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1,5 (evidencija)
Aktivnost u nastavi 0,0 - 1,0
Seminarski rad 1,0 nadoknade
Pismeni ispit 1,5 (zadaci)
Usmeni ispit 1,0 - 2,0 (teorija)
Kontinuirana provjera znanja 0,0 - 2,0
Praktični rad 0,5

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Moguće polaganje ispita na dva načina:

A) kontinuirano tijekom nastave - pomoću kolokvija:

Bodovanje (maksimalno) : kolokviji 3 x 20; samostalni rad do 10; aktivni pristup do 20 bodova, a usmeni ispit 20 - 40; Minimalni broj bodova po kolokviju za prolaz je 12, samostalni rad i aktivni pristup podrazumijevaju rješavanje zadataka na vježbama, i izvan satnice te kompletiranje materijala za praćenje nastave (oko 4 kontrole koje nose po 10 bodova max.). Min. broj bodova za oslobađanje od pismenog dijela ispita je 55; Min. broj bodova za upis ocjene (bez usmenog) je 80; Bodovanje i ocjenjivanje: 51-60 dovoljan, 61 - 75 dobar, 76 - 90 vrlodobar, 91-100 izvrstan. Oko prvog pismenog roka moguće popraviti jedan od neprolaznih kolokvija (steći bar 12 bodova).

B) na ispitu - pismenim i usmeninim dijelom ispita; Pismeni dio je preduvjet usmenom. Polaganje prema rasporedu ispitnih rokova.

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Stojić, P., Hidrotehničke građevine, knjiga I, II, III, Građevinski fakultet Sveučilšta u Splitu, Split, 1997.(I), 1998.(II,III);
 • Vuković, Ž.: Osnove hidrotehnike, Prvi dio, druga knjiga, Akvamarine, Zagreb, 1995.
 • Pršić, M., Tadejević, Z.: Riječni plovni putovi, skripta, Građevinski fakultet Zagreb, 1988.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Nonveiller, E.: Nasute brane, Školska knjiga, Zagreb, 1983.
 • Blind, H.: Waserbauten aus Beton, Berlin, Ernst und Sohn, 1987.
 • Svetličić, E., Otvoreni vodotoci - regulacije, udžbenik, Fakultet građevinskih znanosti Zagreb, Zagreb, 1987.
 • Mosony, E.: Water Power Develompent. Vol. 1, 2 (A, B), Third Ed., Akademiai Kiado, Budapest, 1987.
 • Tehničar – građevinski priručnik – 6, Građevinska knjiga, Beograd, 1989.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Stojić, P., Hidrotehničke građevine, knjiga I, II, III, 10 - 20  
Mnogi sadržaji se mogu naći internetski 30+100 (drugi)  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Inicijalni test – mjera ulaznih znanja i vještina. Analiza realizacije predviđenih sadržaja u primjerenim grupama. Prikupljanje mišljenja dobrih studenata za unaprijeđenje rada.