Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – redoviti studij

Zgradarstvo i završni radovi (STR-R)


1-upute-korona-virus-16-3-2020-zgradarstvo-upute-za-studente-redoviti-studij.doc

2-upute-korona-virus-16-3-2020-elvis-ii-upute-za-studente-redoviti-studij-1.doc

3-upute-korona-virus-18-05-2020-zgradarstvo-upute-za-studente-redoviti-studij-2-1.doc

ZGRADARSTVO I ZAVRŠNI RADOVI Oznaka: S–401
Nositelj mr. sc. Danijela Lovković, dipl. ing. arh. 
Asistenti mr. sc. Danijela Lovoković, dipl. ing. arh. 
Studijski program Preddiplomski stručni studij - redoviti studij
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 45 + 0
ECTS 5,0

 

Ciljevi predmeta
 Upoznati različite namjene i tipologije zgrada. Naučiti osnovne funkcionalne sadržaje zgrada stambene i javne namjene. Razumijevanje odnosa funkcije, konstrukcije i oblika u arhitekturi zgrada. Upoznavanje s teorijskim osnovama, metodama i pojedinim fazama arhitektonskog projektiranja. Znati funkcionalno, oblikovno i konstruktivno projektirati obiteljsku kuću. Upoznati različite vrste završnih radova. Naučiti karakteristike pojedinih materijala koji se upotrebljavaju u završnim radovima. Usporediti prednosti i nedostatke pojedinih vrsta završnih radova. Odabrati najbolju vrstu završnih radova za obiteljsku kuću.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Definirati arhitekturu.
 • Definirati zgradarstvo.
 • Razlikovati pojedine namjene i tipove zgrada.
 • Usporediti funkcionalne, konstruktivne i oblikovne karakteristike zgrada.
 • Analizirati zgrade stambene i javne namjene.
 • Provesti proces arhitektonskog projektiranja.
 • Funkcionalno organizirati te konstruirati i oblikovno osmisliti obiteljsku kuću.
 • Identificirati vrste završnih radova u zgradarstvu.
 • Usporediti karakteristike materijala za završne radove u zgradarstvu.
 • Odabrati materijale za završne radove za obiteljsku kuću.

 

Sadržaj predmeta
 Značajke i karakteristike arhitekture, doživljaj i korištenje prostora, čovjek / korisnik - temeljni činitelj organizacije i oblikovanja prostora, projektiranje kao kreativni proces. Teorijske osnove projektiranja, odnos i značaj funkcije, konstrukcije, oblikovanja. Lokacija i orijentacija zgrade u odnosu na insolaciju i druge prirodne uvjete, a u ovisnosti o namjeni zgrade i funkciji prostorije. Značaj izbora materijala, konstruktivnog sustava i načina građenja (tehnologije građenja) na ukupnu kvalitetu zgrade. Osnovni uvjeti za kvalitetno korištenje zgrade: zaštita od insolacije, vlage, buke, toplinska zaštita, grijanje, provjetravanje i osvjetljenje u odnosu na namjenu zgrade i namjenu pojedinog prostora (prostorije). Teorija i metoda projektiranja: analiza lokacije, urbanističkih uvjeta, projektnog programa. Rješavanje odnosa funkcije zgrade, formiranje funkcionalnih grupa i njihov međuodnos (na primjeru stanovanja). Dimenzioniranje prostorija/prostora na osnovu njezine funkcije: metodom dimenzije opreme + uporabni prostor + prostor za kretanje. Tehnički uvjeti izgradnje, standardi, propisi. Strambene zgrade: ekonomski, povijesni, sociološki i drugi utjecaji na programiranje, projektiranje, izgradnju i korištenje stambenih zgrada. Tipologija stambenih zgrada. Individualne stambene zgrade - obiteljske kuće. Prijelazni tipovi stambenih zgrada. Zajedničke prostorije u višestambenim zgradama. Javne zgrade (podjela, karakteristike i tipologija). Projektne specifičnosti za uredske (upravne) zgrade, za školske zgrade i za vrtiće i jaslice. Konstruktivni sustavi i tehnologija građenja prikladna za javnie zgrade. Gospodarske zgrade (industrijske, poljoprivredne). Vrste završnih radova u zgradarstvu. Materijali za završne radove u građevinarstvu.

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
 X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
 X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
 Redovito pohađanje predavanja i vježbi. Izrada programskog zadatka: Idejno rješenje obiteljske kuće.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave  0,25
Aktivnost u nastavi  0,25
Pismeni ispit  1,5
Usmeni ispit  1,5
Projekt  1,5

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
a) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom nastave
  Aktivnost na predavanjima Aktivnost na vježbama Program Pismeni ispit Usmeni ispit UKUPNO
Mogući raspon bodova 0-5 0-5 0-30 0-30 0-30 0-100
Minimalni broj bodova 2* 2* 16* 16 16 52
*uvjeti za potpis: 2+2+16=20 bodova
b) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta na završnom ispitu
- pismeno i usmeno prema gornjoj tablici i skali:
Bodovi / ocjena:
21-51 nedovoljan (1)
52-63 dovoljan (2)
64-75 dobar (3)
76-87 vrlo dobar (4)
88-100 izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Neufert, E; Elementi arhitektonskog projektiranja, Tehnička knjiga, Zagreb, 2002.
 • Knežević, G; Kordiš, I; Stambene i javne zgrade, Tehnička knjiga, Zagreb, 1987.
 • Knežević, G; Višestambene zgrade, Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.
 • Građevinski fakultet Osijek; Zgradarstvo, skripta

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Galić, M; Dolaček-Alduk, Z; Burilo, D; Knežević, A; Završni radovi u visokogradnji – planiranje troškova, e-gfos, Osijek, 4/2012
 • Strižić, Z; O stanovanju, Nakladništvo Udruženja hrvatskih arhitekata, Zagreb, 1997.
 • Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/2013)
 • Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/2013)

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
 Neufert, E; Elementi arhitektonskog projektiranja, Tehnička knjiga, Zagreb, 2002.  6  47
Knežević, G; Kordiš, I; Stambene i javne zgrade, Tehnička knjiga, Zagreb, 1987. 10    47
 Knežević, G; Višestambene zgrade, Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.  47
 Građevinski fakultet Osijek; Zgradarstvo, skripta  47

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
 • redovitost pohađanja vježbi i predavanja
 • izrada programa na vježbama
 • izrada programa kod kuće
 • ocjenjivanje programa
 • položen pismeni dio ispita je uvjet za pristup usmenom dijelu ispita