Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Arhitektonske konstrukcije III (PSS-ARH)


ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE III OZNAKA
Nositelj Doc.dr.sc. Ivana Brkanić Mihić, mag.ing.arch.
Asistenti Mr.sc. Danijela Lovoković, dipl.ing.arh.
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS  5,0

 

Ciljevi predmeta
Cilj predavanja je upoznavanje studenata s osnovnim elementima zgrada i načinima prikaza tih elemenata u različitim vrstama projekata.

 

Uvjeti za upis predmeta
Odslušani predmeti Arhitektonske konstrukcije I i II

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Nacrtati izvedbeni projekt i detalje tradicionalnog drvenog krovišta.
 • Izvoditi osnovne proračune iz područja fizike zgrade.
 • Procijeniti funkcioniranje i ulogu nosivih i nenosivih elemenata u zgradi.
 • Definirati i analizirati strukturu svih elemenata zgrade.
 • Nacrtati izvedbeni projekt složene zgrade.

 

Sadržaj predmeta
Krovišta – tradicionalne i inženjerske konstrukcije. Vrste krovova prema obliku.Roženička i podroženička krovišta. Prazno krovište, visulja i stolica, detalji. Jednostrešni krovovi. Skošeni krovovi – redoslijed rješavanja, rasponi.Krovni pokrovi. Pokrov crijepom, limom, salonitom, šindrom, bitumenskom ljepenkom. Detalji masivnih, drvenih i čeličnih stubišta, stropnih konstrukcija, ravnog krova, temelja, vrata i prozora, staklenih pročelja. Uvod u znanstvenu disciplinu građevinske fizike. Predmet istraživanja i ciljevi građevinske fizike.Osnovni pojmovi i fizikalne veličine znanosti o toplini. Oblici prenošenja topline:vođenje, strujanje i zračenje.Koeficijent toplinske vodljivosti građevinskih materijala. Sistematizacija materijala za toplinsku izolaciju.Toplinska izolacija građevinskih elemenata. Izračun vrijednosti koeficijenta prolaza topline «U». Kondenzacija vodene pare na unutarnjoj površini vanjskih građevinskih elemenata. Toplinski mostovi.Difuzija vodene pare kroz građevinske elemente. Glaserova metoda proračuna difuzije vodene pare.Zvučna izolacija građevinskih elemenata. Zračni zvuk i zvuk udara.

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata

Uredno pohađanje predavanja i vježbi (max. 30 % izostanaka ili 4 puta).

Predani svi programi u predviđenim rokovima (3 programa).

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave
Aktivnost u nastavi 0,5 
Seminarski rad
Eksperimentalni rad
Pismeni ispit
Usmeni ispit
Esej
Istraživanje
Projekt
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja 0,5 
Referat
Praktični rad
Portfolio

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
  Aktivnost na nastavi Program br.1 Program br.1 Program br.3 Kolokvij 1 ili Pismeni ispit, dio 1 Kolokvij 2 ili Pismeni ispit, dio 2 Usmeni UKUPNO
Mogući raspon bodova 0-10 0-10 0-10 0-10 0-15 0-15 0-30 0-100
Minimalni broj bodova 1 6 6 6 8 8 16 51

Bodovi/ocjena

0-50 nedovoljan (1); 51-63 dovoljan (2); 64-75 dobar (3); 76-87 vrlo dobar (4); 88-100 izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Skripta
 • N. Klem, Ž. Koški, I. Ištoka Otković: Tehničko crtanje i CAD, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku - Građevinski fakultet Osijek, Osijek, 2008.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Đuro Peulić : Konstruktivni elementi zgrada, Croatia knjiga 2002. Zagreb
 • Zvonimir Vrkljan : Oprema građevnih nacrta, Građevinski institut – Fakultet građevinskih znanosti, Zagreb 1986.
 • Ivo Kordiš: Izvedbeni nacrti, Građevinski institut – Fakultet građevinskih znanosti, Zagreb 1986.
 • A. Štulhofer, Z. Veršić: Crtanje arhitektonskih nacrta: pribor i osnove, UPI-2M, d.o.o., Zagreb, 1998.
 • E. Neufert: Elementi arhitektonskog projektiranja, Goldeng Marketing, Zagreb, 2002.
 • Različite vrste projektne dokumentacije u visokogradnji.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
N. Klem, Ž. Koški, I. Ištoka Otković: Tehničko crtanje i CAD, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku - Građevinski fakultet Osijek, Osijek, 2008. 10 30
Skripta (interna skripta) dostupno na stranicama kolegija 30

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
 • redovitost pohađanja vježbi i predavanja
 • izrada programa na vježbama
 • izrada programa kod kuće
 • ocjenjivanje programa
 • studenti imaju mogućnost polaganja dva kolokvija koji ih oslobađaju pismenog dijela ispita