Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Instalacije u zgradama (PSS-ARH)


Instalacije u zgradama OZNAKA
Nositelj Prof. Marija Šperac, dipl.ing.građ.
Vježbe  doc. dr. sc. Željko Šreng, mag. ing. aedif
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 15 + 0
ECTS 3,0

 

Ciljevi predmeta
Upoznavanje s instalacijama vodovoda, kanalizacije, instalacijama zaštite od požara u građevinama s aspekta funkcije, položaja u građevini, dimenzioniranja, potrebnih prostora, te njihova uklapanja u suvremena rješenja i tehnologije gradnje. Upoznavanje sa osnovama sustava PTV, plina, grijanja, hlađenja, ventilacije, klimatizacije, kao i električnim instalacijama u građevini.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 • samostalno projektirati kompletne vodovodne i kanalizacijske instalacije višestambenih i jednostavnijih poslovnih građevina
 • hidraulički dimenzionirati kompletne vodovodne i kanalizacijske instalacije višestambenih i jednostavnijih poslovnih građevina
 • voditi nadzor izvedbe radova instalacija vodovoda i kanalizacije
 • poznavati osnove elektro i strojarskih instalacija PTV, grijanja, ventilacije i klimatizacije

 

Sadržaj predmeta

Vodovod: instalacije hladne vode, osnovne sheme kućnog vodovoda, glavni dijelovi kućnog vodovoda, simboli za prikaz u nacrtima,elementi sheme razvoda. Protupožarna zaštita vodom: vrsta, prikaz, shema, elementi. Potrošnja tople vode, način pripreme, uređaji, prikaz instalacija i uređaja u shemama. Tehnički propisi za vodovodne instalacije, projektiranje i dimenzioniranje instalacija tople i hladne vode: prema protoci, prema brzini toka vode u cijevima, postupak s ukupnim gubicima, postupak s posebnim gubicima. Prikaz u tlocrtima i shemama. Kanalizacija: otpadna voda, sanitarni i uređajni predmeti, cijevi i pribor. Glavni dijelovi kućne kanalizacije: horizontalna katna mreža, vertikalna kanalizacija, kućna oborinska kanalizacija, priključak na javnu kanalizaciju. Izvedba kućne kanalizacije. Dimenzioniranje i projektiranje instalacija kanalizacije, prikaz u tlocrtima i shemama. Instalacije plina: vrste plina za upotrebu u zgradama,glavni dijelovi kućnih instalacija, vođenje cijevi u objektu, projektiranje kućnih plinskih instalacija.

 

Centralno grijanje: toplinski mostovi, unutrašnja plošna temperatura, proračun gubitaka topline za stambenu zgradu. Instalacije centralnog grijanja u zgradi, opis elemenata, shema, smještaj u objektima. Vrste i sustavi centralnog grijanja. Solarna energija.

 

Ventilacija: osnovi ventilacije, primarna, sekundarna, osnovne sheme, uređaji. Klimatizacija: osnovi klimatizacije, individualni i centralni uređaji, instaliranje uredaja. Ovlaživači zraka. Električne instalacije: vrste električnih instalacija u zgradarna, osnovne sheme, materijal, vođenje. Gromobranske instalacije. Prikaz u tlocrtima i shemama.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
X terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
X ostalo - program

 

Obveze studenata
Redovito prisustvovanje na nastavi (70%)

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1,5
Pismeni ispit 0,5
Usmeni ispit 0,5
Kontinuirana provjera znanja - kolokvij (1,0)
Program 0,5

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Kolokviji (dva kolokvija) ili pismeni i usmeni ispit; program

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • M. Radonić: Vodovod i kanalizacija u zgradama, Croatiaknjiga Zagreb, 2003.
 • B. Tušar: Kućna kanalizacija, Građevinski Fakultet, Zagreb, 2001.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Blagojević, Biljana: Vodovod i kanalizacija, Tehnička knjiga Beograd, 2002.
 • Boris Labudović: Osnove tehnike instalacija vode i plina, Zagreb, 2000.
 • Boris Labudović: Priručnik za grijanje, Zagreb, 2005.
 • Boris Labudović: Priručnik za ventilaciju i klimatizaciju, , Zagreb, 2003.
 • Čargonja: Instalacije vodovoda i kanalizacije, Zagreb 1990.
 • M. Šivak: Centralno grijanje, ventilacija, klimatizacija, Nakladnička djelatnost M. Šivak, Zagreb, 1998.
 • V. Rodeš: Električne instalacije (1. i 2. dio), Elektrostrojarska škola Varaždin, 2007.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
M. Radonić: Vodovod i kanalizacija u zgradama, Croatiaknjiga Zagreb, 2003. 3  
B. Tušar: Kućna kanalizacija, Građevinski Fakultet, Zagreb, 2001. 10  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Program, rezultati kolokvija, posjećenost predavanja i stupanj aktivnog sudjelovanja studenata.