Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Njemački jezik za arhitekte (PSS-ARH)


NJEMAČKI JEZIK ZA ARHITEKTE OZNAKA
Nositelj Viši predavač,  Anamarija Štefić, prof.
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij arhitekture i urbanizma
Status predmeta Izborni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 15 + 15 + 15
ECTS  3,0

 

Ciljevi predmeta
 • upoznati i podsjetiti studente s gramatičkim i jezičnim strukturama koje su svojstvene tehničkom njemačkom jeziku
 • upoznavati osobitosti stručnog teksta iz područja arhitekture
 • usvajati i proširivati stručnu terminologiju temeljnih područja struke
 • razvijati vještine čitanja i razumijevanja stručnog teksta
 • razvijati usmenu komunikaciju na području struke

 

Uvjeti za upis predmeta
osnovno znanje gramatike i općeg vokabulara

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon odslušanog kolegija Njemački jezik za arhitekte studenti će biti sposobni učiniti slijedeće:

 • čitati i razumjeti kraći stručni tekst
 • analizirati pročitani stručni tekst (odgovarati na pitanja, nadopuniti rečenice…)
 • definirati i klasificirati pojmove iz struke
 • primijeniti obrađenu stručnu terminologiju u pisanom tekstu i/ili usmenoj komunikaciji
 • primijeniti gramatičke strukture u pisanom tekstu i/ ili usmenoj komunikaciji
 • pismeno formulirati sažetak teksta
 • parafrazirati pojedine dijelove teksta
 • prevesti jednostavniji stručni tekst s njemačkog na hrvatski jezik

 

Sadržaj predmeta
 • Wichtige Themen in der Architektur
 • Architekturdarstellung
 • Die Entwicklung der Grundlagen: Antike und frühes Christentum,Romanik,Gotik,Renaissance...(Die Pyramiden von Gizeh, der schiefe Turm in Pisa, Die Villa Rotonda in Italien, das Ftaliron Building in New York..
 • Neuer Mensch und neues Bauen: 1900 bis heute
  • Le Corbusier: Unité d Habitations / Die Notre-Dame-du-Haut-Kirche in Ronschamp
  • Frank Lloyd Wright: Fallingwater / Guggenheim Museum
  • Oscar Niemeyer: Kathedrale von Brasília
  • Adrian Smith: Jin Mao Tower
  • ...

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
X seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
 • prisutnost na vježbama (najmanje 70% od ukupne satnice)
 • polaganje ispita putem kolokvija ili tijekom redovnih ispitnih rokova.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1,5
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja 1,5
VAŽNO: Uz svaki od načina praćenja rada studenata treba unijeti odgovarajući udio u ECTS bodovima pojedinih aktivnosti tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta. Prazna polja možete upotrijebiti za dodatne aktivnosti.

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Student se može odlučiti na polaganje ispita tijekom semestra putem kolokvija ili polaganje na redovnom ispitnom roku. Tijekom semestra se polažu dva (2) kolokvija i srednja ocjena iz kolokvija je ocjena iz ispita; 2. kolokvij se može zamijeniti izradom i izlaganjem seminarskog rada; ukoliko student ne zadovolji (dobije negativnu ocjenu) ili pak nije zadovoljan ocjenom iz kolokvija, može/mora pristupiti ispitu za vrijeme ispitnih rokova. Usmenom ispitu pristupaju samo studenti koji odgovaraju za ocjenu izvrstan ili ukoliko žele veću ocjenu od pismenog. Svaki kolokvij donosi 45 bodova, a 10 bodova mogu studenti skupiti rješavajući zadane dodatne zadatke Konačna ocjena se definira prema zbroju svih ostvarenih bodova tijekom semestra i to u slijedećim intervalima:

 • dovoljan (2)……………………44 – 57
 • dobar (3)………………………58 – 71
 • vrlo dobar (4)………………….72 – 85
 • izvrstan (5)…………………….86 - 100

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
Razni tekstovi s interneta i iz knjiga

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Tecilazić, F. (1966): Deutsch für Studenten der Architektur, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Zagreb
 • Gympel, J. (2013): Geschichte der Architektur von der Antike bis heute, h.f.ullman, Potsdam
 • Field, D. M. (2006): Meisterwerke der Architektur, Edition XXL, Fränkisch-Crumbach
 • Wilkinson, P. (2013): Wetberühmte Bauwerke im Detail, Dorling Kindersley Verlag GmbH, München
 • Časopisi iz knjižnice fakulteta: Detail, Institut für Internationale Architektur – Dokumentation, usw.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
tekstovi s interneta  dovoljan broj za svakog studenta  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
 • pohađanje nastave i aktivnost na nastavi
 • bodovanje temeljeno na kriterijima za kolokvije i pismeni ispit
 • samoevaluacija i analiza studentske ankete

Obavijest studentima kolegija NJEMAČKI ZA ARHITEKTE

Datum objave: 08.10.2020.

Mole se studentice Tea Hrgović i Karla Launek da se jave prof. Štefić u kabinet III.36 ili na mail biskup@gfos.hr.

Hvala Unaprijed.

Lijep pozdrav,

Anamarija Štefić

Opširnije