Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Osnove arhitektonskog projektiranja (PSS-ARH)


OSNOVE ARHITEKTONSKOG PROJEKTIRANJAOZNAKA
Nositelj Izv.prof.dr.sc. Sanja Lončar Vicković, dipl.ing.arh.
Asistenti MARIJA KRAJNOVIĆ, mag.ing,arch. 
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij arhitekture i urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS  5,0

 

Ciljevi predmeta
Upoznati studente s temeljima projektnog razmišljanja, pojmovima i odnosima oblika, konstrukcije i funkcije u prostoru.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Razmotriti značaj arhitekture kao struke u socijalnom, umjetničkom i tehničkom kontekstu.
 • Razumjeti strukturu arhitektonske sintakse.
 • Definirati osnovne teme i metode arhitektonskog projektiranja.
 • Prepoznati osnove procesa projektiranja kroz rješavanje jednostavnih zadataka.
 • Razvijati slobodu arhitektonske kreacije kroz rješavanje jednostavnih projektantskih zadataka.

 

Sadržaj predmeta
Arhitektura kao tehnička i umjetnička disciplina. Osnovne teme i metode arhitektonskog projektiranja. Istraživanje prostora; linearnost, plošnost, prostornost,veličine i odnosi u arhitekturi; povezivanje prostora; arhitektonska kompozicija. Kretanje; komunikacija. Funkcija. Čovjek kao mjerilo stvari. Analiza lokacije – položaj, svjetlo, mjera, mjerilo, prirodni i antropogeni parametri mjesta gradnje. Koncept. Konstrukcija i materijali. Inicijalni arhitektonski zadatci: Teoretski: - jednoprostornost, višeprostornost; modularni raster, vanjski i unutrašnji prostor, svijetli i tamni prostor, mirni i pokrenuti prostor. Praktični - upoznavanje mjerila, načini prikazivanja prostora, tlocrti, presjeci, perspektiva, aksonometrija, model; analiza odabrane lokacije u gradskom prostoru; organizacija i formiranje zatvorenog prostora jednostavne funkcije u jednoj razini; organizacija zatvorenog prostora složenije funkcije u jednoj razini.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Prisustvovanje na nastavi minimalno 70%, aktivno uključivanje u nastavu, izrada i prezentacija programa.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave
Projekt
Kontinuirana provjera znanja

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

A) Ocjenjivanje tijekom nastave: pohađanje nastave, aktivnost na nastavi

B) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom izrade i izlaganja različitih projektnih zadataka: kontinuirano praćenje napredovanja izrade pojedinih zadataka kroz periodične korekcije i izlaganja rješenja, završna prezentacija.

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Neufert, E.; Neufert, P. Elementi arhitektonskog projektiranja, Golden marketing, Zagreb 2002.
 • Zevi, B. Znati gledati arhitekturu, Naklada Lukom, Zagreb 2000.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Hertzberger, H.Lessons for Students in Architecture, 010 Publishers, Rotterdam 2001.
 • Hertzberger, H.Space and the architect: Lessons in Architecture 2, 010 Publishers, Rotterdam 2000.
 • Rasmussen, S.E. Experiencing Architecture, MIT Press, Cambridge, 1997.
 • različiti hrvatski i inozemni arhitektonski časopisi

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
     

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Evidencija pohađanja nastave. Evaluacija projektnih rješenja koja studenti izlažu pred kolegama i u kojima tekstualno i grafički prikazuju odabrane teme, primjenjujući istraživačke vještine te sposobnost samostalnog rada. Samoevaluacija i studentska anketa.