Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Oblikovanje konstrukcija (PSS-ARH)


OBLIKOVANJE KONSTRUKCIJAOZNAKA
Nositelj Izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, dipl.ing.građ.
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Izborni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 15 + 15 + 0
ECTS 2,0

 

Ciljevi predmeta
 • upoznati studente s vrstama konstrukcija i njihovim osnovnim dijelovima
 • upoznati studente sa specifičnostima konstrukcija obzirom na vrstu materijala od kojega su izgrađene
 • upoznati studente s načinima izgradnje (montažni, polumontažni, in-situ)
 • osposobiti studente za odabir prikladnog statičkog sustava
 • osposobiti studente za odabir odgovarajućeg poprečnog presjeka

 

Uvjeti za upis predmeta
Odslušan predmet Statika.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • prepoznati i nabrojati vrste konstrukcija u visokogradnji i njihove dijelove
 • odabrati prikladni materijal i način izvođenja
 • objasniti prikladnost pojedinog statičkog sustava i analizirati njegovu učinkovitost
 • odabrati odgovarajući poprečni presjek
 • prepoznati ograničenja u rasponima obzirom na odabrani materijal i opterećenja
 • odabrati povoljan način temeljenja

 

Sadržaj predmeta
 • Uvod u svrhu i namjenu konstrukcija
 • Podjela konstrukcija obzirom na statički sustav; podjela konstrukcija obzirom na materijal
 • Vrste konstrukcijskih materijala; osnovna svojstva i namjena
 • Dijelovi konstrukcije; bitni zahtjevi na konstrukcije; dodatni zahtjevi na konstrukcije
 • Načini izgradnje; ovisnost načina izgradnje o namjeni i postupku proračuna
 • Poprečni presjeci nosivih elemenata; ovisnost oblika poprečnog presjeka i opterećenja i raspona
 • Ravninsko raščlanjivanje prostornih konstrukcija; prostorni učinci; ekscentričnosti
 • Osnove proračuna konstrukcija; nesigurnosti i parcijalni koeficijenti
 • Temeljenje konstrukcija; vrste temelja

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
X terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata

Redovno pohađanje predavanja i vježbi

Izrada semestralnog rada

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1
Pismeni ispit 0,5
Usmeni ispit 0,5

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom nastave održavaju se dva kolokvija koja pokrivaju do tada obrađeno gradivo. Kolokviji se ocjenjuju ocjenama od nedovoljan (1) do izvrstan (5). Studenti koji oba kolokvija polože s ocjenama vrlo dobar (4) ili izvrstan (5) te na vrijeme predaju semestralni rad koji je prihvaćen od nastavnika, oslobođeni su pismenog i usmenog ispita. Studenti koji oba kolokvija pozitivno riješe te na vrijeme predaju semestralni rad koji je prihvaćen od nastavnika oslobođeni su pismenog dijela ispita. Oslobađanje od dijela ili cijelog ispita vrijedi do kraja tekuće akademske godine. Studenti koji na jednom od kolokvija dobiju negativnu ocjenu ili ne pristupe kolokviju polažu pismeni i usmeni ispit, pod uvjetom da su na vrijeme predali semestralni rad koji je prihvaćen od nastavnika. Ukoliko student ne preda na vrijeme semestralni rad ili ako nastavnik ne prihvati rad, nema pravo pozpisa i ponovo mora odslušati predmet.

Konačna ocjena formira se od ocjena kolokvija, semestralnog rada te pismenog i usmenog ispita.

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • I. Tomičić: “Betonske konstrukcije”, Školska knjiga Zagreb 1988 (odabrana poglavlja)
 • Markulak, D.: Proračun čeličnih konstrukcija prema EN 1993-1-1, Građevinski fakultet Osijek, 2008 (odabrana poglavlja)
 • Bjelanović, A., Rajčić, V.: Drvene konstrukcije prema europskim normama, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2005. (II izdanje 2007.) (odabrana poglavlja)

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Androić, B., Dujmović, D., Džeba, I.: Metalne konstrukcije 1, IGH, Zagreb, 1994.
 • Žagar, Z: Drvene konstrukcije I-IV, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1999.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Bjelanović, A., Rajčić, V.: Drvene konstrukcije prema europskim normama, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2005. (II izdanje 2007.) (odabrana poglavlja) 19   
Markulak, D.: Proračun čeličnih konstrukcija prema EN 1993-1-1, Građevinski fakultet Osijek, 2008 (odabrana poglavlja) 20  
I. Tomičić: “Betonske konstrukcije”, Školska knjiga Zagreb 1988 (odabrana poglavlja) 22  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Analiza kvalitete izrade i prezentiranja individualnih seminarskih radova, analiza rezultata anketiranja studenata, posjećenost predavanja i stupanj aktivnog sudjelovanja studenata