Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Održavanje zgrada (PSS-ARH)


Održavanje zgradaOZNAKA
Nositelj Izv.prof.dr.sc. HRVOJE KRSTIĆ dipl.ing.građ.
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Izborni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 0 + 0
ECTS 2,0

 

Ciljevi predmeta
Upoznati studente sa osnovama održavanja zgrada, izradom plana održavanja i optimizacijom troškova održavanja zgrada.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema dodatnih uvjeta.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Koristiti zakonsku regulativu na području održavanja zgrada.
 • Grupirati troškove održavanja zgrada.
 • Izračunati troškove održavanja zgrada.
 • Izdvojiti uzroke oštećenja elemenata zgrada.
 • Analizirati životni vijek pojedinih dijelova zgrada.
 • Predložiti plan održavanja građevine.

 

Sadržaj predmeta
Uvod i opći pojmovi. Regulativa u području održavanja zgrada. Vrste troškova pri održavanju zgrada. Oštećenja i uzroci koji izazivaju oštećenja. Životni vijek elemenata zgrada. Referentni uporabni vijek. Faktorska metoda. Održavanje zgrade i planiranje održavanja. Vrste troškova održavanja. Izračun troškova održavanja. Metoda neto sadašnje vrijednosti. Izrada plana održavanja novih i postojećih zgrada. Značenje projektiranja i izgradnje zgrada na buduće održavanje zgrada. Utjecaj projekta na troškove održavanja zgrada. Određivanje optimalne strategije održavanja zgrada.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
X ostalo: referat

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje predavanja. Izrada referata.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1,0
Aktivnost u nastavi 0,2
Pismeni ispit 0,40*
Usmeni ispit 0,10*
Kontinuirana ili završna provjera znanja 0,50
Referat 0,30
* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

a) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom nastave - pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, izrada referata, kolokviji prema tablici:

 

AKTIVNOSTAKTIVNOST STUDENTABODOVIRASPON% ocjene
Prisustvo na nastavi 91% i više 10 0-10 5%
70% - 90% 5
Manje od 70% 0
Aktivnost studenta na nastavi Učestalo sudjelovanje, diskusija 10 0-10 5%
Povremeno sudjelovanje, pitanja 5
Ne sudjeluje aktivno u nastavi 0
Referat Predan na vrijeme, točan 20 0-20 10%
Predan na vrijeme, uočene manje pogreške 15
Predan na vrijeme, uočene veće pogreške 10
Program nije predan 0
Kolokviji Kolokvij 1 0-80 0-160 80%
Kolokvij 2 0-80
UKUPNO 0-200 0-100%

 

 

b) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta na završnom ispitu (pismeno i usmeno prema skali):

 

%Broj bodovaOcjena
0-30 0-60 Izgubljeno pravo na potpis
31-59 61-118 Nedovoljan (1)
60-69 119-138 Dovoljan (2)
70-79 139-158 Dobar (3)
80-89 159-178 Vrlo dobar (4)
90-100 179-200 Izvrstan (5)

 Uvjet za pristupanje usmenom dijelu ispita je uspješno položen pismeni dio ispita (min. 59%).

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Zakon o gradnji (NN 153/13.)
 • Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14)
 • Uredba o održavanju zgrada (NN 91/96)
 • HRN ISO 15686-1:2002, Zgrade i druge građevine -- Planiranje vijeka uporabe -- 1. dio: Opća načela (ISO 15686-1:2000)
 • HRN ISO 15686-2:2002, Zgrade i druge građevine -- Planiranje vijeka uporabe -- 2. dio: Postupci predviđanja vijeka uporabe (ISO 15686-2:2001)
 • HRN ISO 15686-5:2009, Građevine -- Planiranje uporabnog vijeka -- 5. dio: Trošak životnog ciklusa (ISO 15686-5:2008)
 • HRN ISO 15686-8:2009, Građevine -- Planiranje uporabnog vijeka -- 8. dio: Referentni uporabni vijek i njegova procjena (ISO 15686-8:2008)

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Wood, B.: Building Maintenance, Blackwell Publishing 2009.
 • Atkin, B.; Brooks, A.: Total Facilities Management, Wiley-Blackwell, 2009.
 • Dhillon, B.S.: Life Cycle Costing for Engineers, Boca Raton, USA 2010.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Zakon o gradnji (NN 153/13.) Neograničeno 15
Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14)
Uredba o održavanju zgrada (NN 91/96)
HRN ISO 15686-1:2002 1 15   
HRN ISO 15686-2:2002
HRN ISO 15686-5:2009

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Postupak praćenja kvalitete s ciljem osiguranja stjecanja definiranih ishoda učenja provodi se kroz:

 • Validaciju ishoda učenja koja se provodi putem redovitog prikupljanja povratnih informacija od strane studenata o tome da li se određeni ishodi učenja postižu i da li su svi ishodi pokriveni (analiza studentske ankete o kvaliteti nastavnika, posjećenost i komunikativnost na predavanjima kao i analiza individualnih/grupnih seminarskih radova)
 • Verfikaciju studija prema ishodima učenja koja se provodi kroz analizu veze između ishoda učenja, metoda poučavanja i ispitivanja znanja studenata na razini studijskih programa. Uključuje i procjenu kako zadani ishodi učenja utječu na opterećenje studenata.