Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Osnove proračuna i djelovanja na konstrukcije (PSS-ARH)


OSNOVE PRORAČUNA I DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJE OZNAKA
Nositelj Prof.dr.sc. Damir Markulak, dipl.ing.građ.
Asistenti ADRIANA BRANDIS, mag.ing.aedif.
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 15 + 15 + 0
ECTS  2,0

 

Ciljevi predmeta
 • upoznati studente s teorijskim znanjima o koncipiranju građevinskih konstrukcija i metodama njihovog proračuna
 • ilustrirati temeljne pojmove teorije pouzdanosti konstrukcija i europske norme za proračun građevinskih konstrukcija (Eurokod)
 • osposobiti studente za samostalno analiziranje, modeliranje i kombiniranje djelovanja za jednostavne građevinske konstrukcije (stupove, grede i ploče) u visokogradnji

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Po završetku nastave iz ovoga kolegija student će moći:

 • protumačiti konceptualni okvir pouzdanosti građevinskih konstrukcija na kojem se baziraju suvremene europske norme za proračun građevinskih konstrukcija (Eurokod)
 • prepoznati i interpretirati karakteristike tipičnih djelovanja na jednostavne građevinske konstrukcije (vlastita težina, stalno opterećenje, snijeg, vjetar, temperatura i požar)
 • istražiti moguća djelovanja, pojedinačna ili kombinirana, na tipične konstrukcijske elemente (stupove, grede i ploče) te tako definirati proračunska djelovanja

 

Sadržaj predmeta
Općenito o koncipiranju građevinskih konstrukcija i metodama njihovog proračuna. Metoda dopuštenog naprezanja. Metoda graničnih stanja. Eksperimentalne metode za ispitivanje konstrukcija. Pouzdanost konstrukcije i kriteriji pouzdanosti konstrukcije. Osnove postupka proračuna konstrukcija metodom parcijalnih faktora prema Eurokodu. Djelovanja na konstrukcije. Osnovne vrste djelovanja. Reprezentativne vrijednosti djelovanja. Pravila za kombiniranje djelovanja u visokogradnji.

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje predavanja i vježbi (min. 70% od ukupne satnice) te izrađeni i uspješno predan semestarski rad.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,5 
Aktivnost u nastavi
Seminarski rad
Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 0,75
Usmeni ispit 0,25 
Esej -
Istraživanje
Projekt
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja (0,75) 
Referat
Praktični rad
Portfolio
Domaći radovi 0,5

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Student može položiti ispit putem kolokvija ili standardno putem pismenog i usmenog ispita.

Predviđen je jedan kolokvij koji se održava nakon odslušanog gradiva, a sastoji se od praktičnog (40 bodova), teorijskog dijela (50 bodova) te semestralnog zadatka (10 bodova) što ukupno nosi 100 bodova.

Za prolaz kolokvija potrebno je skupiti minimalno 30 bodova iz teorije, 24 boda iz praktičnog dijela te 6 bodova iz semestralnog zadatka nakon čeka se izlazi samo na usmeni dio ispita. Ukoliko student skupi 85 bodova i više preko kolokvija, može birati biti oslobođen usmenog ispita uz ocjenu vrlo dobar (4).

Na prvom se predavanju studenti mogu javiti za izradu i prezentaciju seminarskog rada koji se tijekom semestra izlaže javno pred cijelom godinom. Uspješno pripremljen i prezentiran seminarski rad vrednuje se kao odgovarajući broj bodova ostvaren iz teorijskog dijela kolokvija (u slučaju da student ne kolokvira ponderirana ocjena iz seminara pribraja se prolaznoj ocjeni iz pismenog ispita te se na taj način izračunava konačna ocjena pismenog ispita).

Pismeni ispit također se sastoji od teorijskog (50 bodova) i praktičnog (50 bodova) dijela i nosi ukupno 100 bodova, a uvjet prolaska je minimalno po 30 bodova iz svakog od dijelova ispita nakon čega se pristupa usmenom ispitu.

 

Sustav bodovanja:

 • 60-70 bodova = dovoljan (2)
 • 71-80 bodova = dobar (3)
 • 81-90 bodova = vrlo dobar (4)
 • 91-100 bodova = izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Markulak, D.: Proračun čeličnih konstrukcija prema EN 1993-1-1, Građevinski fakultet Osijek, 2008.
 • Androić, B., Dujmović, D.; Džeba, I.: Čelične konstrukcije 1, IA Projektiranje, 2009.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Androić, B., Dujmović, D.; Džeba, I.: Inženjerstvo pouzdanosti, IA Projektiranje 

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Markulak, D.: Proračun čeličnih konstrukcija prema EN 1993-1-1, Građevinski fakultet Osijek, 2008 20   
Androić, B., Dujmović, D.; Džeba, I.: Čelične konstrukcije 1, IA Projektiranje, 2009.    

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Rad studenata prati se kroz redovitost pohađanja predavanja i vježbi, pokazanu aktivnost na nastavi te trud uložen tijekom izrade semestarskog rada. Vrjednovanje ostvarenih rezultata kroz sustav bodovanja temeljen na kriterijima za kolokvije i pismeni ispit.

 

Upisi ocjena ili potpisa u indeks

Datum objave: 01.07.2021.

Studenti koji iz raznih razloga nisu uspjeli predati indekse na potpis ili upis ocjene, mogu to učiniti u vrijeme konzultacija kod prof.dr.sc. Damira Markulaka utorkom između 10 i 12 sati. Dakle, nakon svakog održanog ispitnog roka, ali i inače, moguće je doći na upis ocjene/potpisa u spomenuto vrijeme konzultacija - s obzirom na opću situaciju preporučeno je najaviti se mailom (markulak@gfos.hr) dan ili dva ranije kako bih definitivno potvrdio svoju nazočnost na određeni dan. 
Opširnije