Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Povijest arhitekture I (PSS-ARH)


POVIJEST ARHITEKTURE IOZNAKA
Nositelj Predavač dr.sc. Margareta Turkalj Podmanicki
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 0 + 0
ECTS  2,0

 

Ciljevi predmeta
Upoznati studente s temeljnim arhitektonskim pojmovima, oblicima i elementima konstrukcija kroz pregled povijesti svjetske i hrvatske arhitekture u razdoblju od pretpovijesti do kraja Srednjeg vijeka.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Nabrojati i opisati temeljne pojmove, oblike i elemente arhitektonskih konstrukcija.
 • Identificirati osnovne faze u povijesnom razvoju arhitekture od pretpovijesti do kraja Srednjeg vijeka.
 • Opisati značajke svake povijesne faze razvoja arhitekture od pretpovijesti do kraja Srednjeg vijeka.
 • Prepoznati i interpretirati najznačajnije primjere zgrada i arhitekata svake povijesne faze u Hrvatskoj i svijetu.
 • Samostalno izraditi, ilustrirati i prezentirati odabrani semestralni zadatak.

 

Sadržaj predmeta
Osnovni arhitektonski pojmovi. Temeljni arhitektonski oblici i teme. Prvi sačuvani arhitektonski artefakti. Arhitektura pretpovijesti. Egipat; ideološke pretpostavke, razdoblja, urbanizam, tipovi zgrada, najznačajniji primjeri kompleksa i građevina, graditeljske specifičnosti. Grčka; razvoj civilizacije, urbanizam, grčki hram i grčki redovi, odnos javne i stambene arhitekture, graditelji i njihova djela. Rim; povijesni pregled, urbanizam, tipologija, novi materijali i konstrukcije, graditelji, najznačajnije građevine, rimsko graditeljstvo u Hrvatskoj. Graditeljstvo ranog kršćanstva; razdoblje, lokacije, graditeljski oblici, najznačajnije građevine u Europi i Hrvatskoj. Predromanika i romanika; rasprostranjenost, tipologija, najznačajniji europski i hrvatski primjeri. Gotika; vremensko i zemljopisno određenje, tipologija, gotička katedrala, najznačajniji primjeri u Europi i Hrvatskoj.

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Prisustvovanje na nastavi minimalno 70%, aktivno uključivanje u nastavu, izrada i prezentacija seminarskog rada.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1
Seminarski rad 1

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

A) Ocjenjivanje tijekom nastave: pohađanje nastave, aktivnost na nastavi

B) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom izlaganja seminarskog rada: istraživačke vještine, učinkovita suradnja u projektnom timu, primjena stečenih znanja

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Müller, W.; Vogel, G. Atlas arhitekture I, Golden marketing, Zagreb 1999.
 • Müller, W.; Vogel, G. Atlas arhitekture II, Golden marketing, Zagreb 2000.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Mažuran, I. Srednjovjekovni i turski Osijek, Školska knjiga, Osijek 1994.
 • Janson, H.W.; Janson, A.F. Povijest umjetnosti, Stanek, Varaždin 2003.
 • Vitruvije Deset knjiga o arhitekturi, Golden marketing, Zagreb 1999.
 • Watkin, D. History of Western Architecture, Lawrence King Publishing, London 2011.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
     

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Evidencija pohađanja nastave. Evaluacija seminara koji studenti izlažu pred kolegama i u kojem tekstualno i grafički prikazuju odabranu temu, primjenjujući istraživačke vještine te sposobnost samostalnog i timskog rada. Samoevaluacija i studentska anketa.