Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Povijest arhitekture II (PSS-ARH)


Povijest arhitekture IIOZNAKA
Nositelj Predavač dr.sc. Margareta Turkalj Podmanicki
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 0 + 0
ECTS  2,0

 

Ciljevi predmeta
Upoznati studente s arhitektonskim oblicima, stilovima, graditeljima i građevinama kroz pregled povijesti svjetske i hrvatske arhitekture u razdoblju od renesanse do 21. stoljeća.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Identificirati osnovne faze u povijesnom razvoju arhitekture od renesanse do 21. stoljeća.
 • Opisati značajke svake povijesne faze razvoja arhitekture od renesanse do 21. stoljeća.
 • Prepoznati i interpretirati najznačajnije primjere zgrada i arhitekata svake povijesne faze u Hrvatskoj i svijetu.
 • Prezentirati faze razvoja, odabrane građevine i arhitekte grada Osijeka.
 • Samostalno izraditi, ilustrirati i prezentirati odabrani semestralni zadatak.

 

Sadržaj predmeta
 • Renesansa; razdoblje, rasprostranjenost, ideološke pretpostavke, tipologija, najznačajniji arhitekti i građevine na tlu Europe i Hrvatske.
 • Barok, manirizam, rokoko; razdoblje, tipologija, oblici, rasprostranjenost i primjeri baroka u Europi, rasprostranjenost i primjeri baroka u Hrvatskoj, osječka Tvrđa.
 • Klasicizam; vremenske i zemljopisne odrednice, najznačajniji arhitekti i građevine u Europi i Americi, klasicizam u Osijeku i Hrvatskoj.
 • Secesija; razdoblje, oblici, materijali, graditeljski primjeri i arhitekti u svijetu i Hrvatskoj, osječka secesija.
 • Moderna; ideološke pretpostavke, utemeljitelji, razvoj, arhitekti moderne, značajne građevine, moderna u Hrvatskoj i Osijeku. Recentna arhitektura; tipologija, materijali, konstrukcije, najznačajniji arhitekti i građevine u svijetu i Hrvatskoj.
 • Upoznavanje povijesti graditeljstva Osijeka; urbanistički razvoj te pregled najznačajnijih građevina i arhitekata.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
X seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
X terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Prisustvovanje na nastavi minimalno 70%, aktivno uključivanje u nastavu, izrada i prezentacija seminarskog rada.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1
Seminarski rad 1

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

A) Ocjenjivanje tijekom nastave: pohađanje nastave, aktivnost na nastavi

B) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom izlaganja seminarskog rada: istraživačke vještine, učinkovita suradnja u projektnom timu, primjena stečenih znanja

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Müller, W.; Vogel, G. Atlas arhitekture II, Golden marketing, Zagreb 2000.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Gössel, P.; Leuthäuser, G. Arhitektura 20. stoljeća, V.B.Z. d.o.o, Zagreb 2007.
 • Watkin, D. History of Western Architecture, Lawrence King Publishing, London 2011.
 • Janson, H.W.; Janson, A.F. Povijest umjetnosti, Stanek, Varaždin 2003.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
     

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Evidencija pohađanja nastave. Evaluacija seminara koji studenti izlažu pred kolegama i u kojem tekstualno i grafički prikazuju odabranu temu, primjenjujući istraživačke vještine te sposobnost samostalnog i timskog rada. Samoevaluacija i studentska anketa.