Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Statika (PSS-ARH)


STATIKA OZNAKA
Nositelj Izv.prof.dr.sc. Tanja Kalman Šipoš dipl.ing.građ.
Asistenti  Kristina Jeleč, mag.ing.aedif
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij arhitekture i urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS  5,0

 

Ciljevi predmeta
Cilj ovog kolegija je razumijevanje djelovanja sila na konstrukciji, odgovora reaktivnih sila i stanja ravnoteže svih vanjskih i unutarnjih sila u konstrukcijama. Upoznavanje sa osnovama proračuna od jednostavnih štapnih do složenijih okvirnih konstrukcija. Razumijevanje načina prijenosa sila, te površinskih i linijskih opterećenja na elemente konstrukcije. Primjena numeričkog modeliranja jednostavnih konstrukcija na računalu.

 

Uvjeti za upis predmeta
Osnovna znanja iz matematike.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Student će nakon položenog predmeta biti sposoban:

 • analizirati geometrijsku nepromjenjivost i statičku ne/određenost sustava (identificirati nosivi sustav);
 • proračunati reakcije i unutarnje sile na statički određenim konstruktivnim sustavima u ravnini;
 • definirati osnovna svojstva statički određenih sustava;
 • odrediti i skicirati dijagrame unutarnjih sila za ravninske statički određene sustave;
 • izraditi numerički model jednostavnijih konstruktivnih sustava u ravnini

 

Sadržaj predmeta
Osnovni zakoni i zadaća statike. Geometrijska nepromjenjivost konstruktivnih sustava. Statička određenost i neodređenost konstruktivnih sustava. Osnovne veličine statike: sila, moment, spreg sila. Ravnoteža sustava u ravnini. Vanjske (tipovi opterećenja) i unutarnje sile. Određivanje dijagrama unutarnjih sila. Diferencijalne veze između opterećenja i unutarnjih sila. Metode proračuna statički određenih sustava u ravnini: osnovni statički sustavi, gerberovi nosači, rešetkasti nosači, trozglobni okviri, okviri sa zategama,složeni gredni nosači. Prijenos sila, površinskih i linijskih opterećenja na elemente konstrukcije.Numeričko modeliranje konstruktivnih sustava u ravnini na računalu.

 

Vrste izvođenja nastave
  predavanja
  seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave, kolokviji, semestralni rad, ispit.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,0
Projekt 0,5
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja 2,5

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

a) Provjera znanja tijekom nastave:

 • dva kolokvija pomoću kojih studenti mogu kolokvirati cijeli predmet.

 

b) Provjera znanja nakon nastave:

 • pismeni + usmeni ispit (pismeni ispit je eliminacijski)
 • Sustav bodovanja: 60 – 69 bodova = dovoljan (2); 70 – 79 bodova = dobar (3); 80 – 89 bodova = vrlo dobar (4); 90 – 100 bodova = izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Mehanika I – Statika, A. Jurić, Građevinski fakultet Osijek, 2006. - Sveučilišni udžbenik.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Statics - F.P. Beer, E.R. Johnston, Jr., McGraw-Hill Publishing Company, New York, 1988.
 • Mehanika I, Ž. Nikolić, Građevinsko-arhitektonski fakultet u Splitu, Split 2009.
 • Tehnička mehanika I – statika, A. Kiričenko, IGH, Zagreb, 1990.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Mehanika I – Statika, A. Jurić, Građevinski fakultet Osijek, 2006. - Sveučilišni udžbenik. 13  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Provjera pohađanja nastave, kolokviji, projekt, ispit.