Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Svjetska arhitektura 20. stoljeća (PSS-ARH)


Svjetska arhitektura 20. stoljećaOZNAKA
Nositelj Izv.prof.dr.sc. Sanja Lončar Vicković, dipl.ing.arh.
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 0 + 0
ECTS 2,0

 

Ciljevi predmeta
Upoznati studente s najznačajnijim stilskim i tematskim cjelinama svjetske arhitekture od 1900. do danas s naglaskom na relevantne autore i građevine.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Identificirati i opisati najznačajnije kronološke, stilske i tematske cjeline svjetske arhitekture od 1900. do danas.
 • Analizirati i interpretirati opus najznačajnijih arhitekata razdoblja.
 • Definirati oblikovne, prostorne, teoretske, povijesne karakteristike istaknutih građevina razdoblja te vrednovati njihovu ulogu u razvoju svjetske arhitekture.
 • Kritički povezati i na primjerima pokazati korelaciju arhitekture s društvenim okruženjem u kojem je nastajala.
 • Samostalno izraditi, ilustrirati i prezentirati odabrani semestralni zadatak.

 

Sadržaj predmeta
Arhitektura secesije; razdoblje, rasprostranjenost, tipologija, najznačajniji arhitekti i građevine. Industrijska arhitektura od 1900. do 1918.; značaj industrijske arhitekture, rasprostranjenost, tipologija, najznačajniji arhitekti i građevine. Europska arhitektura između dva rata; rasprostranjenost, tipologija, najznačajniji arhitekti i građevine s naglaskom na nastanak, principe djelovanja, utjecaj i graditelje Bauhausa Svjetska arhitektura između dva rata; rasprostranjenost, tipologija, najznačajniji arhitekti i građevine Europska arhitektura od 1950tih do 1970 tih godina; rasprostranjenost, tipologija, najznačajniji arhitekti i građevine. Svjetska arhitektura od 1950tih do 1970 tih godina; SAD, Japan, Južna Amerika, tipologija, najznačajniji arhitekti i građevine Europska arhitektura od 1970tih do 1990tih godina; rasprostranjenost, tipologija, najznačajniji arhitekti i građevine. Svjetska arhitektura od 1970tih do 1990tih godina; SAD, Japan, Južna Amerika, tipologija, najznačajniji arhitekti i građevine. Europska i svjetska arhitektura poslije 1990tih godina; rasprostranjenost, tipologija, najznačajniji arhitekti i građevine.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
X seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
X terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Prisustvovanje na nastavi minimalno 70%, aktivno uključivanje u nastavu, izrada i prezentacija seminarskog rada.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1
Seminarski rad 1

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

A) Ocjenjivanje tijekom nastave: pohađanje nastave, aktivnost na nastavi

B) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom izlaganja seminarskog rada: istraživačke vještine, primjena stečenih znanja

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Frampton, K. Moderna arhitektura. Kritička povijest. Globus, 1992.
 • Zevi, B. Povijest moderne arhitekture I i II, Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2010.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Conrads, U. Programi i manifesti arhitekture XX.stoljeća. UHA, 1997.
 • Gideon, S. Space, Time and Architecture - The Growth of a New Tradition, Harvard Uni. Press, 2009.
 • Gössel, P.; Leuthäuser: G. Arhitektura XX.stoljeća. Taschen, 2007.
 • Ullmann, H. F. The World of Contemporary Architecture, 2008.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
     

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Evidencija pohađanja nastave. Evaluacija seminara koji studenti izlažu pred kolegama i u kojem tekstualno i grafički prikazuju odabranu temu, primjenjujući istraživačke vještine te sposobnost samostalnog i timskog rada. Samoevaluacija i studentska anketa.