Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Zaštita okoliša (PSS-ARH)


Zaštita okolišaOZNAKA
Nositelj Izv.prof.dr.sc.Lidija Tadić
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Izborni
Godina 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 0 +0
ECTS 2,0

 

Ciljevi predmeta
Upoznavanje s pojmovima i važnostima okoliša, kao i utjecajima građevina na okoliš. Podizanje svijesti o važnosti okoliša, a ne stjecanje formalnih znanja

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Od studenta se očekuje da na kraju semestra može:

 • definirati osnovne pojmove
 • razviti svijest o važnosti okoliša i mjestu čovjeka, njegovih zahvata i aktivnosti u okolišu

 

Sadržaj predmeta
 • Što je okoliš i koje su njegove sastavnice (2)
 • Zrak, voda, tlo, živi svijet (6)
 • Primjena koncepta održivog razvoja. (2)
 • Zakonska osnova (2)
 • Utjecaji građevinskih zahvata na prirodne resurse (3)
 • Studije utjecaja na okoliš. (2)
 • Posebno osjetljive građevine (2)
 • Održivo građenje- moguća rješenja u zaštiti okoliša. (2)
 • Koristi i troškovi u zaštiti okoliša.(2)
 • Stanje okoliša u Hrvatskoj i Europi (2)

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
X seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Pohađanje nastave predavanja i vježbi ( min 70%) i točno i na vrijeme izrađen i prezentiran seminarski rad.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1
Aktivnost u nastavi 0,2
Seminarski rad 0,8

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Seminarski rad

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj (www.mzopu.hr)
 • Ekološki leksikon , MZOPU 2001
 • Tadić.L(2003): Strategija zaštite okoliša i uloga građevinarstva,Građevinski inženjeri na putu u Europu, poglavlje u knjizi 362-380,Osijek

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Martinović, J.:Tloznanstvo u zaštiti okoliša , Zagreb, 1997
 • Bonacci, O.: Ekohidrologija, Split, 2003

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Građevinski inženjeri na putu u Europu 4  
Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj www.mzopu.hr  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Praćenje redovitosti pohađanja nastave, aktivnosti studenata i prezentiranje samostalno izrađenog sem.rada