Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Zgrade za odgoj i obrazovanje (PSS-ARH)


Zgrade za odgoj i obrazovanjeOZNAKA
Nositelj Prof. dr. sc. Jaroslav Vego, dipl. ing. arh.
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 45 + 0
ECTS 6,0

 

Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je stjecanje znanja i umjeća planiranja, programiranja i projektiranja odgojno-obrazovnih ustanova: jaslica, vrtića i osnovnih škola.

 

Uvjeti za upis predmeta
nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Po završetku nastave studenti će moći:

 • Razumjeti teorijske osnove planiranja i programiranja zgrada za odgoj i obrazovanje.
 • Upoznati i razlikovati vrste zgrada za odgoj i obrazovanje.
 • Definirati, razlikovati i analizirati funkcionalne i prostorne cjeline unutar zgrada za odgoj i obrazovanje.
 • Steći znanja i vještine potrebne za projektiranje zgrada za odgoj i obrazovanje.

 

Sadržaj predmeta
 • Razmatranje pedagoških sustava i standarda predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja u Hrvatskoj i svijetu.
 • Prikaz pedagoških i prostornih normativa za dimenzioniranje, organizaciju i oblikovanje zgrada za odgoj i obrazovanje te higijenskih i tehničkih uvjeta.
 • Prostorno-funkcionalne karakteristike zgrada za odgoj i obrazovanje.
 • Analiza elemenata te urbanističkih i arhitektonskih parametara programiranja i projektiranja jaslica, vrtića i osnovnih škola.
 • Analiziranje i projektiranje prostorno-funkcionalnih sklopova jasličke i vrtićke grupe te osnovnog elementa školske zgrade - učionice.
 • Analiziranje i projektiranje vanjskih prostorno-funkcionalnih sadržaja jaslica, vrtića i osnovnih škola.
 • Prikazi i analiziranje osnovnih prostornih tipova / koncepata škola obzirom na prostornu organizaciju i komunikacijske sustave.
 • Utvrđivanje prostorno-funkcionalnih uvjeta međusobne dispozicije prostornih sklopova za razrednu i predmetnu nastavu u osnovnim školama.
 • Prikaz potrebnih prostora za nastavu tjelesnog odgoja: jednodijelna, dvodijelna i trodijelna nastavno-sportska dvorana s pratećim prostorima i vanjskim igralištima.
 • Društveni (zajednički) prostori škole i njihova integracija sa društvenim životom lokalne zajednice.
 • Analiza vrsta, uvjeta i kriterija za odabir namještaja i opreme za jaslice, vrtiće i osnovne škole.
 • Pregled i analiza relevantnih i suvremenih zgrada za odgoj i obrazovanje u Hrvatskoj i svijetu.
 • Ekološki i energetski zahtjevi za zgrade za odgoj i obrazovanje.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata

Uredno pohađanje nastave.

Predan Program.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,5
Pismeni ispit 1,5
Usmeni ispit 1,5
Program 2,5

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
a) pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, rad na vježbama, izrada Programa:
  Aktivnost na predavanjima Aktivnost na vježbama Program Pismeni ispit Usmeni ispit UKUPNO
Mogući raspon bodova 0-10 0-10 0-30 0-25 0-25 0-100
Minimalni raspon bodova 2* 3* 17* 14 14 50
*uvjet za potpis: 2+3+17=22 bodova

b) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta na završnom ispitu - pismeno i usmeno prema gornjoj tablici i skali:

 

Bodovi/ocjena

 • 23-49 - nedovoljan (1)
 • 50-64 - dovoljan (2)
 • 65-77 - dobar (3)
 • 78-90 - vrlo dobar (4)
 • 91-100 - izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10)
 • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10)
 • Auf-Franić, H. i ostali; Dječje jaslice i vrtići: programiranje, planiranje i projektiranje, Acta Architectonica, Zagreb, 2003.
 • Auf-Franić, H. i ostali; Osnovne škole: Upute za programiranje, planiranje i projektiranje dječijih jaslica i vrtića, Acta Architectonica, Zagreb, 2003.
 • Bajbutović, Z.; Arhitektura školske zgrade, Svjetlost, Sarajevo, 1981.

 

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Neufert, E.; Elementi arhitektonskog projektiranja, Tehnička knjiga, Zagreb, 2002.
 • Knežević, G.; Kordiš, I.; Stambene i javne zgrade, Tehnička knjiga, Zagreb, 1987.
 • School buildings, The state of affairs, The Swiss Contribution in an International Context, Birkhäuser, 2004.
 • Dudek, M.; Architecture of schools: the new learning environments, Architectural Press, Boston, 2000.
 • Matijević, M., Alternativne škole, Tipex, Zagreb, 2001.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10) - 30
Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10) - 30
Auf-Franić, H. i ostali; Osnovne škole: Upute za programiranje, planiranje i projektiranje dječijih jaslica i vrtića, Acta Architectonica, Zagreb, 2003. - 30
Auf-Franić, H. i ostali; Dječje jaslice i vrtići: programiranje, planiranje i projektiranje, Acta Architectonica, Zagreb, 2003. - 30
Bajbutović, Z; Arhitektura školske zgrade, Svjetlost, Sarajevo, 1981. - 30

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
 • redovitost pohađanja vježbi i predavanja
 • izrada programa na vježbama
 • izrada programa kod kuće
 • ocjenjivanje programa