Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Betonske konstrukcije I (PSS-GRAD)


BETONSKE KONSTRUKCIJE I Oznaka: 2.05–201
Nositelj: doc. dr. sc. Ivan Kraus
Asistent: doc. dr. sc. Ivan Kraus
Studijski program: Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta: Obvezni
Godina: 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 45 + 30 + 0
ECTS: 6

 

Ciljevi predmeta
Osposobiti kompetentnog suradnika pri izradi projekata (proračun i izrada armaturnih nacrta), izvedbi i nadzoru pri gradnji armiranobetonskih konstrukcija.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Uspješno položenim predmetom stječe se sposobnost:
 • objasniti mehanička svojstava gradiva armiranobetonskih konstrukcija (beton, čelik za armiranje) te njihove međusobne veze
 • provesti analizu djelovanja i postupka proračuna armiranobetonske konstrukcije
 • odrediti stanja deformacija i naprezanja armiranobetonskog presjeka koje nastaju pri djelovanju reznih sila
 • dimenzionirati poprečni presjek opterećen savijanjem
 • dimenzionirati konstrukcijski element opterećen centričnom silom
 • dimenzionirati poprečni presjek opterećen poprečnom silom
 • primijeniti rezultate dimenzioniranja kroz poznavanje načela armiranja konstrukcijskih elemenata
 • primijeniti pravila armiranja linijskih, ravninskih i prostornih konstrukcijskih elemenata u potresno aktivnim područjima

 

Sadržaj predmeta

1 UVODNE NAPOMENE

 • kratki povijesni osvrt
 • prednosti i mane armiranobetonskih konstrukcija
 • koncept armiranog betona

2 SVOJSTVA MATERIJALA

ČVRSTOĆE BETONA

 • vrste betona
 • čvrstoće betona općenito
 • tlačna čvrstoća
 • vlačna čvrstoća
 • kriteriji prihvaćanja
 • razred betona
 • čvrstoće na odrez i posmik
 • čvrstoće na udar i zamor
 • energija sloma
 • čvrstoće u konstrukcijama

DEFORMABILNOST BETONA

 • deformabilnost pri kratkotrajnom tlačnom opterećenju
 • deformabilnost pri kratkotrajnom vlačnom opterećenju
 • deformabilnost pri kratkotrajnom brzom promjenjivom i cikličnom opterećenju
 • deformabilnost pri dugotrajnom opterećenju (puzanje)
 • temperaturne deformacije
 • skupljanje i bujanje

ČELICI ZA ARMIRANJE

 • vrste čelika za armiranje
 • geometrijska, fizikalna i mehanička svojstva čelika za armiranje
 • veza beton-čelik (prianjanje)

3 OSNOVE PRORAČUNA ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJA

 • osnovni pojmovi konstrukterskog inženjerstva
 • faze projektiranja i proračuna
 • norme za projektiranje i izvedbu betonskih konstrukcija
 • temeljni i posebni zahtjevi na betonske konstrukcije
 • zahtjev sigurnosti i njegovo ostvarivanje
 • zahtjevi trajnosti (uvjeti okoliša, proračun debljine zaštitnog sloja)
 • analiza konstrukcije
 • analiza opterećenja
 • idealizacija konstrukcije i definiranje statičkih sustava
 • specifičnosti armiranobetonskih konstrukcija (efektivni rasponi i redukcija momenata savijanja)
 • granična stanja
 • temeljne variable
 • načelo dvije vrijednosti temeljnih varijabli
 • koncept metode graničnih stanja
 • proračunske rezne sile
 • proračunska nosivost presjeka

4 DIMENZIONIRANJE ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJA

OPĆENITO

 • armiranobetonski elementi u uvjetima opterećenja
 • mehanizmi otkazivanja nosivosti
 • moguća naprezanja i relativne deformacije

DIMENZIONIRANJE PRESJEKA OPTEREĆENIH SAVIJANJEM

 • koncept dimenzioniranja presjeka nepravilnog oblika
 • jednostruko armiran pravokutni presjek
 • dvostruko armiran pravokutni presjek
 • T presjek opterećen savijanjem
 • trokutasti i trapezni presjeci
 • najmanja količina armature

DIMENZIONIRANJE CENTRIČNO OPTEREĆENIH ELEMENATA

 • kratki i vitki linijski elementi opterećeni centričnom tlačnom silom
 • linijski elementi opterećeni centričnom vlačnom silom

DIMENZIONIRANJE ELEMENATA OPTEREĆENIH POPREČNIM SILAMA

 • posmična naprezanja u stanju naprezanja I i II
 • grede promjenjive visine
 • proračunski modeli
 • analogija rešetke po Mörschu
 • poboljšana metoda rešetke
 • postupak dimenzioniranja prema HRN EN 1992
 • konstrukcijska pravila prema HRN EN 1992

5 DETALJI I OSNOVNA PRAVILA ARMIRANJA

DETALJI ARMIRANJA

 • sidrenje armature
 • nastavljanje armature
 • opća načela armiranja armiranobetonskih konstrukcija

OSNOVNA PRAVILA ARMIRANJA

 • armiranobetonske ploče
 • armiranobetonski zidovi
 • armiranobetonski zidni nosači
 • armiranobetonske grede
 • armiranobetonski stupovi
 • čvorovi armiranobetonskih okvira

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
X program (seminarski rad)

 

Obveze studenata za ostvarivanje prava pristupanja ispitu

Redovito pohađanje predavanja (minimalno 75 % od ukupne satnice predavanja) i vježbi (vježbe su obavezne i svaki izostanak treba opravdati) te izrađen i uspješno predan semestarski rad do kraja tekućeg semestra.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2
Aktivnost u nastavi  
Seminarski rad 1
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit (praktični dio ispita) 1,5
Usmeni ispit (teorijski dio ispita) 1,5
Esej  
Istraživanje  
Projekt  
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja  
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Samostalni program  

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

 

PUTEM KOLOKVIJA

 

Tijekom semestra predviđena su tri (3) kolokvij:

 1. kolokvij: nastavna cjelina 2 i 3 (Svojstva materijala i Osnove proračuna)
 2. kolokvij: nastavna cjelina 4 (Dimenzioniranje)
 3. kolokvij: nastavna cjelina 5 (Detalji i pravila armiranja)


Opis sadržaja kolokvija i način ocjenjivanja:
Prvi kolokvij obuhvaća 3 teorijska pitanja iz cjeline 2 i 3. Vrijeme kolokvija 45 minuta. Svako pitanje se boduje s 10 bodova. Najveći broj bodova na 1. kolokviju je 30. Kolokvij su položili svi studenti koji imaju 9 i više bodova (tj. 30 % od ukupnih bodova).

Drugi kolokvij obuhvaća dva (2) teorijska pitanja iz cjeline 4 i  jedan (1) praktični zadatak. Vrijeme rješavanja kolokvija je 90 minuta (45 minuta za praktični dio, 45 minuta za teorijski dio). Oba pitanja kao i zadatak boduju se s 10 bodova. Najveći broj bodova koji je moguće ostvariti na drugome kolokviju je 30. Kolokvij su položili svi studenti koji su ostvarili 3 ili više bodova pri rješavanju praktičnog zadatka i 6 ili više bodova iz teorijskog dijela kolokvija (tj. 30 % od ukupnih bodova iz svakog od dva područja).

Treći kolokvij obuhvaća dva (2) teorijska pitanja iz cjeline 5 i  jedan (1) praktični zadatak. Vrijeme rješavanja kolokvija je 90 minuta (45 minuta za praktični dio, 45 minuta za teorijski dio). Oba pitanja kao i zadatak boduju se s 10 bodova. Najveći broj bodova koji je moguće ostvariti na trećem kolokviju je 30. Kolokvij su položili svi studenti koji su ostvarili 3 ili više bodova pri rješavanju praktičnog zadatka i 6 ili više bodova iz teorijskog dijela kolokvija (tj. 30 % od ukupnih bodova iz svakog od dva područja).

U okviru vježbi studenti izrađuju program (semestralni zadatak). Uspješnost i aktivnost pri samostalnoj izradi programa na kraju semestra će se ocijeniti s bodovima u rasponu od 0 do 10.


Uvjeti za oslobađanje od ispita:
Ukupan broj bodova koji student može postići polaganjem kolokvija i izradom programa je 100 (90 kolokviji i 10 program).
Nužni uvjeti da student može biti oslobođen ispita je:

 • položena sva tri kolokvija
 • redovito pohađanje predavanja i vježbi
 • broj bodova kojim je ocijenjen predani program 5 ili više.

Ukoliko student zadovoljava nužne uvjete može biti oslobođen polaganja ispita i dobiti konačnu ocjenu, ako je zbroj svih ostvarenih bodova tijekom semestra u intervalima kako je opisano u tablici:

Ostvareni broj bodova Ostvarena ocjena
61 - 70 dovoljan (2)
71 - 80 dobar (3)
81 - 90 vrlo dobar (4)
91 - 100 izvrstan (5)

 

PUTEM ISPITA

Ispit polažu svi studenti koji nisu osigurali oslobađanje od ispita putem kolokvija te upis ocjene na kraju semestra, a ispunili su obveze za ostvarivanje prava pristupanja ispitu. Ispit se sastoji od dva dijela:

 • Praktični dio ispita: 120 minuta (dopušteno korištenje sve raspoložive literature)
 • Teorijski dio ispita: usmeno ili pismeno ispitivanje (ovisno o broju studenata)

 

 

Obvezatna literatura

Sorić, Z., Kišiček, T. (2014) Betonske konstrukcije 1. Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

Tomičić, I. (1996) Betonske konstrukcije, 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Društvo hrvatskih građevinskih inženjera, Zagreb

Tomičić, I. (1996) Betonske konstrukcije - odabrana poglavlja, 2. izmijenjeno izdanje usklađeno s EC2 i EC8. Grafomerkantile, Zagreb

Tomičić, I. (1993) Priručnik za proračun armiranobetonskih konstrukcija, DHGK, Zagreb

Radić, J. i suradnici (2006) Betonske konstrukcije - priručnik, Andris, Zagreb

 

Dopunska literatura

Beeby, A.W., Narayanan, R.S. (2005) Designers' guide to EN 1992-1-1 and EN 1992-1-2: Eurocode 2: Design of concrete structures: general rules and rules for buildings and structural fire design. Thomas Telford, London

Ferguson, P.M., Breen, J.E., Jirsa, J.O. (1988) Reinforced concrete fundamentals. John Wiley & Sons, New York

Hasanović, V. (2005) Betonske konstrukcije - zbirka riješenih zadataka. Sejtarija, Sarajevo

Konstantinidis, A. (2010) Earthquake resistant buildings from reinforced concrete. Alfa Grafico, Athens

Radić, J. i suradnici (2006) Betonske konstrukcije 2 - riješeni primjeri, Andris, Zagreb

Sorić, Z., Kišiček, T. (2018) Betonske konstrukcije 2. Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

Niz normi HRN EN 1992

Niz normi HRN EN 1998

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Sorić, Z., Kišiček, T. (2014) Betonske konstrukcije 1. Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 26 N/A
Tomičić, I. (1996) Betonske konstrukcije, 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Društvo hrvatskih građevinskih inženjera, Zagreb 17 N/A
Tomičić, I. (1996) Betonske konstrukcije - odabrana poglavlja, 2. izmijenjeno izdanje usklađeno s EC2 i EC8. Grafomerkantile, Zagreb 10 N/A
Tomičić, I. (1993) Priručnik za proračun armiranobetonskih konstrukcija, DHGK, Zagreb 7 N/A
Radić, J. i suradnici (2006) Betonske konstrukcije - priručnik, Andris, Zagreb 6 N/A

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Sustavom bodovanja na kolokvijima i rezultatom na ispitu.
Prijavi se za mail obavijesti