Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Ceste (PSS-GRAD)


CESTE Oznaka: 2.05–401
Nositelj prof.dr.sc. SANJA DIMTER, dipl.ing.građ.
Asistenti izv.prof.dr.sc. Ivana Barišić, dipl.ing.građ.
dr.sc. MARTINA ZAGVOZDA, mag.ing.aedif.
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta Obvezni
Godina 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 45 + 35 + 10
ECTS 7,0

 

Ciljevi predmeta
Upoznati studente sa problematikom projektiranja i geometrije cesta, s problematikom građenja i odvodnje cesta, s važećim propisima u cestogradnji te sa suvremenim projektiranjem cesta upotrebom računala i posebnih software-a.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Student će biti sposoban:
 • objasniti osnovna načela odvijanja cestovnog prometa, sigurnost, razinu uslužnosti i propusnu moć te temeljne voznodinamičke postavke,
 • definirati i opisati elemente poprečnog presjeka ceste,
 • definirati i izračunati horizontalne elemente ceste,
 • definirati i izračunati vertikalne elemente ceste,
 • izraditi projekt ceste izvan naselja u jednostavnim uvjetima na razini idejnog projekta,
 • razlikovati način izgradnje ceste ovisno o terenu na kojem se gradi i raspoloživom materijalu (osnovna razina zbog usklađenosti s geotehničkim predmetima)

 

Sadržaj predmeta
Uvod, podjela i propisi o cestama. Osnovne značajke kretanja vozila. Promet. Poprečni presjek ceste: elementi poprečnog presjeka, prometni i slobodni profil. Tlocrtni elementi osi ceste: pravac, kružni luk, prijelaznica; elementi iskolčenja. Vertikalni elementi ceste:uzdužni nagibi, vertikalna zaobljenja; elementi iskolčenja. Prostorno vođenje linije. Odvodnja cesta: jarci, rigoli, propusti, drenaže. Materijali za građenje cesta. Donji ustroj: zemljani radovi i zidovi. Kolničke konstrukcije:podloge, zastori. Projektiranje cesta računalom.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave i izrada semestralnog programa

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 3
Aktivnost u nastavi  
Seminarski rad 1,5
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit 1,5
Usmeni ispit 1
Esej  
Istraživanje  
Projekt  
Kontinuirana provjera znanja (1)
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Samostalni program  

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, pitanja na pismenom dijelu ispita su u svemu koncipirana prema navedenoj literaturi i programu predavanja. Max broj bodova na pismenom ispitu iznosi 100. Usmenom ispitu moguće je pristupiti isključivo nakon položenog pismenog ispita. 

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE PISMENOG ISPITA:
do 55: nedovoljan (1)
55-65: dovoljan (2)
65-75: dobar (3)
75-85: vrlo dobar (4)
85 i više: izvrstan (5)

Predviđena su dva kolokvija tijekom semestra putem kojih student može položiti ispit iz predmeta ukoliko ostvari min 60 bodova po svakom kolokviju. Max broj bodova na kolokviju iznosi 100. Ocjena iz kolokvija se formira na temelju kriterija za ocjenu pismenog ispita.

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Željko Korlaet, Vesna Dragčević, “PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE CESTA”, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018.
 • “Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa”, Narodne novine br.110/2001.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Vesna Dragčević, Željko Korlaet, “OSNOVE PROJEKTIRANJA CESTA”, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2003.
 • Vesna Dragčević, Tatjana Rukavina, “DONJI USTROJ PROMETNICA” Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2006.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Željko Korlaet, Vesna Dragčević, “PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE CESTA”, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018. 20  
“Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa”, Narodne novine br.110/2001. Dostupno na web-u  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Kvaliteta izvedbe predmeta ocjenjuje se na temelju sljedećih kriterija:
 • rezultata analize uspješnosti polaganja ispita (prolaznost na kolokvijima i ispitu)
 • rezultata analize pohađanja predavanja i vježbi
 • rezultata analize studentske ankete
 • rezultata analize uspješnosti provedbe terenske nastave

 

Obavijest o održavanju II, kolokvija

Datum objave: 20.01.2021.

II. kolokvij iz predmeta Održavanje i sanacija prometnica održat će se u petak 22.01.2021. godine u 8.00 sati u predavaonici 0.2

Opširnije