Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Geotehničko inženjerstvo (PSS-GRAD)


GEOTEHNIČKO INŽENJERSTVOOznaka: 2.05–102
Nositelj prof.dr.sc. MENSUR MULABDIĆ
Asistenti JELENA KALUĐER mag.ing.aedif.
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta Obvezni
Godina 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 25 + 5
ECTS 4,5

 

Ciljevi predmeta
upoznati studenta sa inženjerskim zahvatima u tlu kroz upoznavanje sa vrstama i načinom provedbe istražnih radova u tlu, analizom plitkog i dubokog temeljenja, potpornim konstrukcijama za nasute i ukopane objekte, sanacijom klizišta, metodama poboljšanja tla te usvajanje odredbi Eurocode-a za geotehničke radove

 

Uvjeti za upis predmeta
odslušan predmet Mehanika tla

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
poznavanje postupaka ispitivanja tla in situ; sposobnost provedbe analize plitkog i temeljenja na pilotima po naprezanjima i deformacijama i nosivosti tla i temelja; sposobnost izračuna tlakova tla na potporne konstrukcije i dimenzioniranje istih; poznavanje tehnologije izvedbe zahvata u tlu (temeljenje, građevne jame, nasuti objekti); poznavanje postupaka poboljšanja tla i asanacije klizišta; osnovna znanja iz primjene geosintetika u tlu; osnovna znanja o odlagalištima otpada i opažanjima geotehničkih zahvata, te filtarskim pravilima i izvedbi drenaža

 

Sadržaj predmeta
 • Uvodno predavanje, razvoj struke i vrste problema, prikaz objekata i zahvata
 • Geotehnički istražni radovi
 • Plitki temelji
 • Građevne jame zaštita iskopa (zagatne stijene)
 • Potporni zidovi, drenaže, sidra
 • Piloti, duboki temelji
 • Poboljšanje tla
 • Nasuti objekti, zbijanje tla
 • Asanacija klizišta
 • Armirano tlo, geosintetici
 • Odlagališta otpada
 • Mjerenja i opažanja zahvata u tlu

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
X seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
X terenska nastava
X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
X mentorski rad
  ostalo

 

Komentari
studentu se nude posebne bodovane aktivnosti kroz rješavanje zadanih problema

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave i izrada semestralnog programa, stručna ekskurzija

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1
Aktivnost u nastavi 1
Seminarski rad 1
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit 1
Usmeni ispit 1
Esej  
Istraživanje  
Projekt  
Kontinuirana provjera znanja (1)
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Samostalni program  

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Semestralni rad, kolokviji, pismeni i usmeni ispit

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Predavanja, pisani materijali na web-u (M.Mulabdić), vježbe – upute i pomagala na web-u (K.MInažek)
 • Prof. E.Nonveiller (1981.): Mehanika tla i temeljenje, Školska knjiga
 • T.Roje Bonacci, Temeljenje, - skripta, GF Split / GF Osijek 1997

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Cernica: Soil mechanics, John Wiley and Sons, 1995.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
E. Nonveiller: Mehanika tla i temeljenje, Školska knjiga, Zagreb, 1998. 4 100
T.Roje Bonacci: Temeljenje, - skripta. 21 100

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Praćenje prisustvu nastavi, ocjena seminarskog rada, kolokvija, pismeni i usmeni ispit