Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Građevna statika I (PSS-GRAD)


GRAĐEVNA STATIKA I Oznaka: 2.15–106
Nositelj Izv. prof. dr. sc. SILVA LOZANČIĆ, dipl. ing. građ.
Asistenti Izv. prof. dr. sc. TANJA KALMAN ŠIPOŠ, dipl. ing. građ.
Doc. dr. sc. MARIN GRUBIŠIĆ, mag. ing. aedif.
Demonstratori

BRUNO BAČUN (GS1 i GS2)

Ponedjeljkom, 14:00 - 16:15 sati, čitaonica, Vladimira Preloga 3

*Potrebno je najaviti se na statika.gfos@gmail.com

Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 45 + 25 + 5
ECTS 6,0

 

Ciljevi predmeta
Priprema za predmete koje slijede u obrazovanju; stjecanje znanja o teoretskim pretpostavkama proračuna, metodama proračuna statički određenih sustava, te o svojstvima statički određenih sustava i njihovih dijagrama.

 

Uvjeti za upis predmeta
Usvojeno gradivo iz predmeta: Matematika 1, Matematika 2 i Mehanika 1. Poznavati trigonometriju, diferencijalni račun, osnovne principe mehanike, fizike i vektorskog računa.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon odslušanog predmeta student će moći:
  • Analizirati geometrijsku nepromjenjivost i statičku ne/određenost linijskih sustava(identificirati nosivi sustav)
  • Analizirati osnovna svojstva statički određenih sustava i njihovih dijagrama.
  • Izračunati i skicirati dijagrame unutarnjih sila za bilo koji statički određen sustav.
  • Odrediti numerički računalni model linijskih konstruktivnih sustava.
  • Izračunati I skicirati utjecajne linije jednostavnijih statički određenih sustava.

 

Sadržaj predmeta
Predmet, zadaća i metode građevne statike. Osnovni prinicipi. Klasifikacija konstruktivnih sistema. Geometrijska nepromjenljivost konstruktivnih sistema. Opterećenja. Metode proračuna i svojstva statički određenih sustava: ravni nosači sa zglobovima, rešetkasti nosači; sistemi sastavljeni iz više diskova: trozglobni lukovi i okviri- punostjeni i rešetkasti, konstruktivni sistemi s ojačanjima, poduprte i obješene grede, prostorne rešetkaste konstrukcije. Pokretna opterećenja. Utjecajne linije. Veze između pomaka i deformacijskih veličina.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
X seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Pohađanje predavanja i vježbi
Izrada tri programa

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,3
Aktivnost u nastavi  
Seminarski rad X
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit  
Usmeni ispit  
Esej  
Istraživanje  
Projekt  
Kontinuirana provjera znanja 2,7
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Programi 1

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Tijekom nastave:
> 49 boda = pism. +usm.ispit
50-54 boda= usmeni ispit
55-64 = dovoljan (2)
65-74 = dobar (3)
75-84 = vrlo dobar(4)
85-100= izvrstan (5)

Na ispitu:
Pismeni ispit: 50 % prolaz
Usmeni ispit:
55-64 % = dovoljan (2)
65-74 %= dobar (3)
75-84 %= vrlo dobar(4)
85-100%= izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • V. Simović: Građevna statika , Građevinski institut, Zagreb, 1988.
  • Ante Mihanović, Boris Trogrlić Građevna statika I. - 1. izd. - Split : Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, 2011.
  • Lozančić S., Kalman T., Grubišić M. Nastavni materijali

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • K. Fresl: GS – Bilješke i skice predavanja, http://master.grad.hr/nastava/gs
  • A.Ghali, A.M.Neville and T.G.Brown : "Structural analysis ",Spon press, 2003.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
V. Simović: Građevna statika 15 85
Ante Mihanović, Boris Trogrlić Građevna statika I. 10 85

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
ocjenjivanje programa, kolokvij, zadaće,seminari, računalne vježbe na kompjuterima

 

rezultati ispita 30.06.

Datum objave: 05.07.2021.

Rezultati ispita iz Građevne statike 1:

                 
RB JMBAG polaže zadaci teorija konačna ocjena  
dio gradiva bodovi dio gradiva bodovi  
1 0149229140 T       65    
2 0082058909              
3 0149229156 T       57,7    
4 0149229161           5  
5 0149229177 T       74 ?    
6 1311029990           5  
7 0149229205 1.Z+ T 1. 95   50,1    
8 0149229210 2.Z+T 2. 58   46    
9 0149229226 2. T       52    
10 0149229247           5  
11 0149229268           3  
12 0149227008              
13 0149227055 T       43    
14 0149229294   SVE 61   45,5    
15 0082062459           5  
16 0149229322           5  
17 0149229359 T       35    
18 0149227242   SVE 25   0    
19 0149229390 2.T       46    
20 0149229434 T            
21 0149229460           5  
22 0149222363   SVE 66   23    
23 0149227541 2.Z 2. 58        
24 0149229476           5  
25 0149229525 2. Z + T 2. 55   13    
26 0149227674   SVE 18   3    
27 0149227739   SVE 50   38    
28 0149229530 2. Z+T 2. 2   0    
29 0149229546 T       26    
30 0149229567 T            
31 0149228400   SVE 55   0    
32 0149229593 T       66    
33 1312103105   SVE 53   0    
34 0149229600   SVE 10   0    
35 0149228549 2.Z+T 2. 73   37,3    
36 0149229621 2. Z + T 2. 9   0    
37 0149228596 T zadaci 83   77,5 4  
38 0149229642 1. T       80,2    
39 0149229663 2. T       61    
40 0067514335 2. T       74    
41 0149229679 T       32    
42 0149231273           5  
43 0149229707     29   13    
44 0149230965 2.Z +2. T 2. 47   54    
45 0149229733 1.Z + T 1. 92   52    
46 0149229775 2. z + T 2. 74   43    
47 0149229780           4  
48 0082060059 2. Z + T 2. 18   24    
49 0149228715 2. z+ t 2.  87   21    
50 0149229803 1. T       68,3    
51 0149229819 1. z + T 1. 0   21    
52 0149229824           2  
53 0082058802           4  
54 0149229871 1. Z+ 1. T 1. 60   33    
55 0149228783              
56 0149229941 T       55    
57 0149229957 T       54    
58 0149229962 1.Z + 2. T 1. 62   39    
59 0149229978 T       28    
60 0149228806           4  
61 0149228827   SVE 65   14    
62 0149227695         51    
63 0149230005 T       64    
64 0149227718   SVE 50   42    
65 1311028103 2. T       49,5    
66 0149227786 1.Z + 2. T 1. 50   52    
67 0149227835   SVE 3   5    
68 0149230031 T       31    
69 0149227861   SVE     0    
70 0149230068 2. T       50,5    
71 0149230073 T       45    
72 0149230117 T       48    
73 0149230138           5  
74 0149230143 T       39    
75 0149230164           5  
76 0149228138   SVE 9   0    
77 0149228143              
78 0149230185           5  
79 0066295431 T       17    
80 0149230208           5  
81 0149230213              
82 0149228255 T       34    
83 0149230229 T       67    
84 0149230234 2. T       47,5    
85 0149225024   SVE 42   44    
86 0149228330   SVE 5   0    
87 0149228372 T       70    
88 0149228416 2. T       74    
89 0149223787   SVE 46   27    
90 0149230304 T            

Na classroomu će biti tablica ocjena za studente koji su slušali ove godine GS1. Uvid u ispit je moguće napraviti u četvrtak 9-10 h.

Indeks donijeti u četvrtak 9-10 h ili ostaviti u studentskoj.

 

 

 

 

Morate se prijaviti da bi pristupili rezultatima
Opširnije

rezultati ispita 15.12.2020

Datum objave: 16.12.2020.

REZULTATI ISPITA IZ GRAĐEVNE STATIKE  ROK: 15.12.2020.

 

GS1

 

student

T

Z

0149222774

+

+

0149225019

-

+

Uvid u ispiit je moguć online konzultacijama. Javite se na mail pa ćemo se dogovoriti.

Ocjene ću unijeti idući tjedan u ISVU.

 

Izv.prof.dr.sc.Silva Lozančić

Morate se prijaviti da bi pristupili rezultatima
Opširnije

rezultati ispita 15.12.2020

Datum objave: 16.12.2020.

REZULTATI ISPITA IZ GRAĐEVNE STATIKE  ROK: 15.12.2020.

 

GS1

 

student

T

Z

0149222774

+

+

0149225019

-

+

Uvid u ispiit je moguć online konzultacijama. Javite se na mail pa ćemo se dogovoriti.

Ocjene ću unijeti idući tjedan u ISVU.

 

Izv.prof.dr.sc.Silva Lozančić

Morate se prijaviti da bi pristupili rezultatima
Opširnije

rezultati ispita 15.12.2020

Datum objave: 16.12.2020.

REZULTATI ISPITA IZ GRAĐEVNE STATIKE  ROK: 15.12.2020.

 

GS1

 

student

T

Z

0149222774

+

+

0149225019

-

+

Uvid u ispiit je moguć online konzultacijama. Javite se na mail pa ćemo se dogovoriti.

Ocjene ću unijeti idući tjedan u ISVU.

 

Izv.prof.dr.sc.Silva Lozančić

Morate se prijaviti da bi pristupili rezultatima
Opširnije

rezultati ispita 23.7.2020

Datum objave: 28.07.2020.

Evo rezultata sa ispita ...

 

GS1-ispit 23.7.2020.

JMBAG

teorija

dug

zadatci

ocjena

0018141751

0 (1)

 

81 (4)

1

0149215918

6 (1)

 

29 (1)

1

0149222774

48 (1)

 

43 (1)

1

0149224102

38 (1)

 

41(1)

1

0149224165

 

 

 

 

0149224186

56 (2)

 

72,5(3)

2

0149224256

 

 

 

 

0149224298

 

 

 

 

0149224459

28 (1)

 

3 (1)

1

0149224688

61,5(2)

 

97(5)

(79)4

0149224716

0

 

1

1

0149224721

12 (1)

 

42 (1)

1

0149224758

 

 

58 (2)

 

0149224763

 

 

50 (1)

 

0149225019

57 (2)

 

42 (1)

 

0149225092

(57)2

 

50 (2)

2

0149225162

0 (1)

 

21 (1)

1

0149225253

0 (1)

 

4 (1)

1

0149225601

72 (3)

 

100 (5)

4

0149225622

0 (1)

 

55 (2)

1

0149225638

62 (2)

 

95 (5)

3

0149225781

62 (2)

 

92 (5)

0149225825

0 (1)

 

0 (1)

1

0149226843

50

dij

76,5 (4)

 

0149227076

44 (1)

 

10 (1)

1

0149227125

50

dij

97 (5)

1

0149227354

50  (1)

 

94 (5)

1

0149227380

50

dij

66,5 (3)

1

0149227424

34 (1)

 

35 (1)

1

0149227599

55

dij

96,5 (5)

 

0149227809

56

dij

0 (1)

1

0149227898

72 (3)

 

75,5 (4)

3

0149228208

0 (1)

 

69 (3)

1

0149228388

79 (4)

 

77 (4)

4

0149228400

0 (1)

 

81,5 (4)

1

0149228512

74 (3)

 

70 (3)

3

0149228554

34  (1)

 

0 (1)

1

0149228575

52 (1)

Dij  gn

75,5 (4)

1

0149228624

72    (3)

 

99 (5)

4

0149228720

40 (1)

 

0 (1)

1

0149228757

88 (5)

 

34 (1)

 

0149228778

0 (1)

 

78 (4)

1

0149228827

47       (1)

 

84  (4)

1

0149228848

65 

dij

1 (1)

1

0149228853

62 (2)

 

92,5 (5)

4

0165073600

46 (1)

 

8 (1)

1

 

Opširnije

Rezultati usmenog ispita iz GS2, rok.8.7.2019.

Datum objave: 14.07.2019.

Sutra 15.7.2019. će se u terminu 9-10 h održati uvid u ispit i upis ocjena u kabinetu profesorice.

Prof.Silva L.! 

Rezultati usmenog ispita-rok 8.7.2019.

GS 2      
       
149223329 70,5    
149223792 7    
149222699 25    
149222865 54    
82052931 69    
149221602 61    
149223061 51    
165066700 53    
149223173 33    
149221296 13    
       
prolaz 50    
       
       
       
       
19217489 javiti se profesorici
       

 

 

Opširnije

Rezultati usmenog ispita iz GS2, rok.8.7.2019.

Datum objave: 14.07.2019.

Sutra 15.7.2019. će se u terminu 9-10 h održati uvid u ispit i upis ocjena u kabinetu profesorice.

Prof.Silva L.! 

Rezultati usmenog ispita-rok 8.7.2019.

GS 2      
       
149223329 70,5    
149223792 7    
149222699 25    
149222865 54    
82052931 69    
149221602 61    
149223061 51    
165066700 53    
149223173 33    
149221296 13    
       
prolaz 50    
       
       
       
       
19217489 javiti se profesorici
       

 

 

Opširnije

usmeni rok 8.7.2019 - gs 1

Datum objave: 26.06.2019.

Sutra 15.7.2019. će se u terminu 9-10 h održati uvid u ispit i upis ocjena u kabinetu profesorice.

Prof.Silva L.! 

 

 

 

REZULTATI USMENOG ISPITA-ROK 08.07.2019.

149224987 42  
149224401 46  
149224555 40  
149224646 42  
149224235 51,25  
149226112 57,5  
1312103899 50  
149224693 55  
149224508 54  
149224604 40  
149224784 55  
149224513 41  
149225136 30,5  
149224352 39,5  
     
prolaz 36,5  
     
Dio ispita položili:  
     
149225547    
149224854    
149226336    
149225916    
149224880    
149225066    
     

 

 

 

Izv.prof.Silva L. dipl.ing.grad.

 

Opširnije

usmeni ispit iz statike rok 13.06.

Datum objave: 26.06.2019.

OBAVIJEST:

Na zahtjev dijela  studenata usmeni ispit iz statike će se održati 1.7. u 9 h u učionici II.53.

 

Izv.prof.Silva L. dipl.ing.grad.

 

Opširnije

usmeni ispit iz statike rok 13.06.

Datum objave: 26.06.2019.

OBAVIJEST:

Na zahtjev dijela  studenata usmeni ispit iz statike će se održati 1.7. u 9 h u učionici II.53.

 

Izv.prof.Silva L. dipl.ing.grad.

 

Opširnije

usmeni ispit iz statike rok 13.06.

Datum objave: 26.06.2019.

OBAVIJEST:

Na zahtjev dijela  studenata usmeni ispit iz statike će se održati 1.7. u 9 h u učionici II.53.

 

Izv.prof.Silva L. dipl.ing.grad.

 

Opširnije