Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Građevna statika II (PSS-GRAD)


GRAĐEVNA STATIKA II Oznaka: 2.15–109
Nositelj Izv. prof. dr. sc. SILVA LOZANČIĆ, dipl. ing. građ.
Asistent Izv. prof. dr. sc. TANJA KALMAN ŠIPOŠ, dipl. ing. građ.
Doc. dr. sc. MARIN GRUBIŠIĆ, mag. ing. aedif.
Demonstratori

Blaženka Maričević

Petkom, 13:00 sati, čitaonica, Vladimira Preloga 3

*Potrebno je najaviti se na statika.gfos@gmail.com

Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta Obvezni
Godina 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 45 + 25 + 5
ECTS 6,0

 

Ciljevi predmeta
Stjecanje znanja o energetskim i varijacijskim principima, metodama proračuna statički neodređenih sustava, te o svojstvima statički neodređenih sustava i njihovih dijagrama

 

Uvjeti za upis predmeta
Usvojeno gradivo iz predmeta: Matematika 1, Matematika 2, Mehanika 1 i Građevne statike 1. Poznavati trigonometriju, diferencijalni račun, integralni račun, osnovne principe mehanike i fizike, vektorskog računa, proračun unutarnjih sila.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
  • Primijeniti osnovne energetske principe za određivanje pomaka sustava.
  • Analizirati osnovna svojstva statički neodređenih sustava, utjecaj promjene svojstava na veličinu dijagrama unutarnjih sila.
  • Primjeniti princip superpozicije za određivanje dijagrama unutarnjih sila na statički neodređenom sustavu.
  • Primijeniti analitičke i numeričke postupke za proračun unutarnjih sila statički neodređenih sustava.

 

Sadržaj predmeta
Statički neodređeni konstruktivni sistemi. Analize, osnovne pretpostavke i metode.Energetski teoremi i varijacijski principi. Metoda sila. Izbor osnovnog sistema. Jednadžbe kompatibilnosti. Matrica popustljivosti štapa i sistema. Određivanje elemenata matrice popustljivosti. Metoda pomaka. Izbor proračunskog sistema. Jednadžbe ravnoteže i rada na virtualnim pomacima. Određivanje elemenata matrice krutosti i matrice vanjskog djelovanja. Iterativni postupci proračuna-Cross I Csonka Werner. Utjecajne linije statički neodređenih sustava.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
X seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
pohađanje predavanja i vježbi; izrada tri programa

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,3
Aktivnost u nastavi  
Seminarski rad X
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit  
Usmeni ispit  
Esej  
Istraživanje  
Projekt  
Kontinuirana provjera znanja 2,7
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Programi 1

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Tijekom nastave:
> 49 boda = pism. +usm.ispit
50-54 boda= usmeni ispit
55-64 = dovoljan (2)
65-74 = dobar (3)
75-84 = vrlo dobar(4)
85-100= izvrstan (5)

Na ispitu:
Pismeni ispit: 50 % prolaz
Usmeni ispit:
55-64 % = dovoljan (2)
65-74 %= dobar (3)
75-84 %= vrlo dobar(4)
85-100%= izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Milutin Anđelić ,Građevna statika II; Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
  • Lozančić S., Kalman T., Grubišić M.: Nastavni materijali

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • K. Fresl: GS – Bilješke i skice predavanja, http://master.grad.hr/nastava/gs
  • A.Ghali, A.M.Neville and T.G.Brown : "Structural analysis ",Spon press, 2003.
  • Timoshenko S.P. and D.H. Young, Theory of Structures, McGraw-Hill, New York, 1988.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Milutin Anđelić ,Građevna statika II; Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 15  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
ocjenjivanje programa, kolokvij, zadaće,seminari, računalne vježbe na kompjuterima

 

 

rezultati ispita 30.06. gs2

Datum objave: 09.07.2021.

Rezultati ispita 30.06. su :

 

Rbr

JMBAG

Rbr. izlaska

Bodovi pismeni

Ocjena pismenog

bodovi teorija

ocjena

ukupno

1

149226698

3

65

dovoljan (2)

 

3

3

2

149224235

3

0

nedovoljan (1)

54,4

2

1

3

149226726

2

95

izvrstan (5)

 

 

 

4

149226890

 

65

dovoljan (2)

 

2

2

5

149223815

5

 

nedovoljan (1)

 

 

1

6

149224443

6

 

2 (15.4)

55

2

2

7

149227125

2

 

nedovoljan (1)

49

2

1

8

149224646

3

45

nedovoljan (1)

 

2

1

9

149224688

2

90

izvrstan (5)

 

3

4

10

149227424

2

20

nedovoljan (1)

 

16,5

1

11

149228512

3

55

dovoljan (2)

4,5(2.d)

 

1

12

149222886

5

45

nedovoljan (1)

 

 

1

13

149228603

3

80

vrlo dobar (4)

 

4

4

14

149225568

6

 

4(15.4)

55

2

3

15

149225601

1

0

nedovoljan (1)

6,5

1

1

16

149225622

1

 

nedovoljan (1)

46

1

1

17

149219420

10

 

3(15.4)

34

1

1

18

149228687

1

70

dobar (3)

0

 

 

19

149225713

1

35

nedovoljan (1)

 

 

1

20

149223313

3

 

2

76

4

3

21

149228762

3

70

dobar (3)

 

1

1

22

149223404

6

30

nedovoljan (1)

40,7

1

 

23

149228799

2

45

nedovoljan (1)

74,5

4

1

24

149218897

14

55

dovoljan (2)

44

1

1

25

149224672

 

0

nedovoljan (1)

71

3

1

26

149227973

3

60

dovoljan (2)

 

2

2

27

149224758

2

70

dobar (3)

0

 

1

28

149228089

2

80

vrlo dobar (4)

 

 

1

29

149228094

2

 

nedovoljan (1)

40

1

1

30

149224854

2

35

nedovoljan (1)

 

 

1

31

149225092

1

20

nedovoljan (1)

 

 

1

 

Ukoliko imate primjedbe javite se profesorici na mail.

Upis ocjena i uvid je u ponedjeljak 12.07. u terminu 9-10 h u kabinetu profesorice.

Lp!

 

Morate se prijaviti da bi pristupili rezultatima
Opširnije