Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Građevna regulativa (PPS-GRAD)


GRAĐEVNA REGULATIVAOznaka: 5.02–101
Nositelj Izv.prof.dr.sc. HRVOJE KRSTIĆ dipl.ing.građ.
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta Izborni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 0 + 0
ECTS 2,0

 

Ciljevi predmeta
Upoznati osnovne zakone vezane uz građevnu regulativu. Naučiti temeljne zahtjeve za građevine. Prepoznati i definirati ulogu sudionika u gradnji. Znati definirati obveze nadzora pri građenju. Naučiti subjekte prostornog uređenja. Naučiti ulogu građevinske inspekcije. Prepoznati Ugovor o građenju. Naučiti osnove javne nabave.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Prepoznati sudionike u gradnji.
 • Opisati temeljne zahtjeve za građevinu.
 • Identificirati Ugovor o građenju.
 • Opisati postupak izrade ponude za građevinske radove.

 

Sadržaj predmeta
Načela Zakona gradnji. Načela Zakona o prostornom uređenju. Načela Zakona o građevinskoj inspekciji. Tehnička svojstva bitna za građevinu. Sudionici u građenju, investitor, projektant, nadzorni inženjer, revident. Glavni i izvedbeni projekt. Građevinska dozvola. Dokumentacija na gradilištu, građevinski dnevnik. Uporabna dozvola. Nadzor. Ovlaštenja za projektiranje i nadzor. Uloga Hrvatske komore građevinskih inženjera i arhitekata. Tehnički propisi i standardi. Zaštita javnog interesa. Prostorno planiranje. Dokumenti prostornog planiranja. Lokacijska dozvola. Zaštita okoliša. Studija utjecaja na okoliš. Građevinsko zemljište, zemljišne knjige, katastar. Odnosi sudionika u građenju. Osnove Zakona o obveznim odnosima. Jamstva za stabilnost građevine. Ugovor o građenju. Ugovor o nadzoru. Ugovor o projektiranju. Autonomna regulativa. Ustupanje građenja. Javno nadmetanje. Zakon o javnoj nabavi.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
X seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje predavanja. Izrada i prezentacija seminarskih radova.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1,0
Aktivnost u nastavi 0,17
Seminarski rad 0,17
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit 0,5*
Usmeni ispit 0,17*
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja 0,67*
* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom nastave
- pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, seminarski rad, kolokvij prema tablici:
AKTIVNOST AKTIVNOST STUDENTA BODOVI RASPON % ocjene
Prisustvo na nastavi (vježbe i predavanja)
 • 91% i više
 • 70% - 90%
 • Manje od 70%
 • 5
 • 2
 • 0
0 - 5 5%
Aktivnost studenta na nastavi (vježbe i predavanja)
 • Učestalo sudjelovanje, diskusija
 • Povremeno sudjelovanje, pitanja
 • Ne sudjeluje aktivno u nastavi
 • 5
 • 2
 • 0
0 - 5 5%
Seminarski rad
 • Predan na vrijeme, točan
 • Predan na vrijeme, uočene manje pogreške
 • Predan na vrijeme, uočene veće pogreške
 • Program nije predan
 • 30
 • 25
 • 15
 • 0
0 - 30 30%
Kolokviji
 • Kolokvij 1
 • Kolokvij 2
 • 0 - 30
 • 0 - 30
0 - 60 60%
UKUPNO 0 - 100 100%
 Uvjet za pristupanje usmenom dijelu ispita je uspješno položen pismeni dio ispita (min. 59%).
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta na završnom ispitu
- pismeno i usmeno prema skali:
0-33 Izgubljeno pravo na potpis
34-59 Nedovoljan (1)
60-69 Dovoljan (2)
70-79 Dobar (3)
80-89 Vrlo dobar (4)
90-100 Izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Zakon o zaštiti okoliša
 • Zakon o gradnji
 • Zakon o prostornom uređenju
 • Zakon o građevinskoj inspekciji
 • Zakon o javnoj nabavi
 • Zakon o obveznim odnosima

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Skripta „Osnove graditeljske regulative“ , Građevinski fakultet Zagreb, 2008.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Zakon o zaštiti okoliša Neograničeno (dostupno u Narodnim novinama) 15
Zakon o gradnji Neograničeno (dostupno u Narodnim novinama) 15
Zakon o prostornom uređenju Neograničeno (dostupno u Narodnim novinama) 15
Zakon o građevinskoj inspekciji Neograničeno (dostupno u Narodnim novinama) 15
Zakon o javnoj nabavi Neograničeno (dostupno u Narodnim novinama) 15
Zakon o obveznim odnosima Neograničeno (dostupno u Narodnim novinama) 15

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Kontinuirano praćenje stečenih znanja i vještina kontrolom izrade seminarskih radova te provedba kolokvija, pismenog i usmenog ispita.