Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Hidromehanika (PSS-GRAD)


HIDROMEHANIKA Oznaka: 2.05–302
Nositelj prof.dr.sc. LIDIJA TADIĆ
Asistentidr.sc.ŽELJKO ŠRENG, mag.ing.aedif.

Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 45 + 0
ECTS 6,0

 

Ciljevi predmeta
Upoznavanja temeljnih zakonitosti mehanike fluida, kao osnove za rješavanje hidrotehničkih problema

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:
 • razvrstati strujanja prema različitim kriterijima;
 • odrediti veličinu i položaj sile hidrostatskog tlaka na ravne i zakrivljene površine;
 • dimenzionirati tlačni cjevovod za realnu tekućinu;
 • dimenzionirati presjek otvorenog vodotoka u uvjetima jednolikog ustaljenog strujanja;
 • opisati istjecanje i prelijevanje tekućina;
 • opisati karakteristike fizikalnog modeliranja.

 

Sadržaj predmeta
 • Osnovne fizikalne osobine tekućina.
 • Hidrostatika.Svojstva hidrostatskog tlaka.Opća diferencijalna jednadžba hidrostatike.Sumarni tlak na ravne i zakrivljene površine.Uzgon.
 • Hidrokinematika.Gibanje i deformacije fluida.Pojam brzinskog polja. Jednadžba trajektorije.Vrste strujanja. Zakon održanja mase.Jednadžba neprekidnosti.
 • Hidrodinamika.Površinske i volumenske sile.Zakon održanja gibanja. Bernoullijeva jednadžba za idealnu tekućinu.Bernoullijeva jednadžba za realnu tekućinu. Hidrodinamički otpori.Otpor površine. Reynoldsovi pokusi. Granični sloj.Režimi strujanja.Nikuradzeovi eksperimenti.
 • Otpor površine u cijevima.Otpori. oblika.Ustaljeno jednoliko strujanje u otvorenim vodotocima.Chezyjeva jednadžba.Specifična energija presjeka.Froudeov broj. Problem prijelaza jednog režima strujanja u drugo. Vodni skok.Ustaljeno nejednoliko strujanje u prizmatičnim i neprizmatičnim koritima. Istjecanje kroz male otvore. Istjecanje kroz velike otvore. Prelijevanje.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
X laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Pohađanje nastave predavanja i vježbi, auditornih i laboratorijskih,  kao i predaja rezultata provedenih lab. mjerenja.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,8
Aktivnost u nastavi 0,2
Seminarski rad  
Eksperimentalni rad 1
Pismeni ispit 2
Usmeni ispit 2
Esej  
Istraživanje  
Projekt  
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja (4)
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Samostalni program  

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
a) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom nastave
- pohađanje nastave, aktivnost na vježbama, predani rezultati lab.vježbi, kolokvij

b) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta na završnom ispitu
- provodit će se na temelju cjelokupnog rada tijekom godine

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Jović, V. (2010): Hidromehanika, FGAG Split
 • Tadić, L.,Barač, B(2010): Zbirka zadataka iz hidromehanike (interna skripta)
 • Vuković, Ž. (1996): Osnove hidrotehnike 1/1, GF Zagreb

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Virag Z. (2002):Odabrana poglavlja mehanike fluida –primjeri i zadaci, 2002.
 • Werner, A.(2002) :Odabrana poglavlja mehanike fluida-zbirka zadataka, 2002.
 • Jović, V(2013) Analysis and Modelling of non-steady flow and channel networks

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Jović, V. (2010): Hidromehanika, FGAG Split 17 88
Vuković, Ž. (1996): Osnove hidrotehnike 1/1, GF Zagreb 18 88

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Praćenje pohađanja predavanja i vježbi. Stalna interakcija sa studentima na laboratorijskim vježbama. Polaganjem ispita preko kolokvija, izradom elaborata lab. mjerenja, pismenim ispitom, završnim usmenim ispitom. Analiza prolaznosti na kolokvijima, pismenom i usmenom ispitu.

Laboratorijske vježbe -UPUTE

Datum objave: 12.05.2020.

Opširnije