Sveučilišni prijediplomski studij Građevinarstvo

Mehanika II (PSS-GRAD)


MEHANIKA II Oznaka: 2.15–101
Nositelj Izv.prof.dr.sc. ALEKSANDAR JURIĆ, dipl.ing.građ.
Asistenti

Kristina Jeleč, mag.ing.aedif

DOMAGOJ TRAJBER, mag.ing.aedif.

Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30
ECTS 5,0

 

Ciljevi predmeta
Ovladati osnovnim definicijama, veličinama i metodama rješavanja zadaća u kinematici i dinamici, te tako steći teorijska i praktička znanja o ponašanju i postupcima proračuna kinematskih i dinamičkih zadaća s jednim stupnjem slobode. Prepoznati konkretnu kinematsku ili dinamičku zadaću, po potrebi je skicirati i primijeniti odgovarajuću metodu rješavanja. Kvalitetno se pripremiti za nadolazeće temeljne predmete.

 

Uvjeti za upis predmeta
Dobro poznavati vektorski račun, diferencijalni i integralni račun, trigonometriju te elemente fizike. Poznavati i primijeniti uvjete ravnoteže za točku i tijelo.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:
 • Definirati i objasniti osnovne teoreme u kinematici i dinamici, pojam položaja, prijeđenog puta, brzine i ubrzanja za pravocrtno i krivocrtno gibanje kao i diferencijalne i integralne veze.
 • Odrediti ukupne kinematske veličine kao i komponente kod složenog gibanja točke, grafički i vektorski.
 • Definirati, objasniti i primijeniti kinematske veličine i veze kod kružnog i komplanarnog gibanja tijela te nacrtati planove brzina i ubrzanja.
 • Za složeno gibanje kinematskog para ili lanca odrediti kinematske veličine grafički, vektorski te pomoću plana pomaka.
 • Odrediti kinematske i dinamičke veličine jednom od metoda izračuna za dinamiku točke te objasniti metode izračuna dinamičkih veličina kod dinamike sustava materijalnih točaka.
 • Odrediti kinematske i dinamičke veličine jednom od metoda izračuna za dinamiku tijela.
 • Izračunati brzine kod direktnog i kosog centričnog sudara.

 

Sadržaj predmeta
Osnovne kinematske definicije i veličine, (ad.a.). Kinematika točke, (ad. a. i b.). Kinematika krutog tijela i kinematika jednostavnih konstrukcijskih sustava s jednim stupnjem slobode, (ad. c. i d.). Dinamika (kinetika) materijalne točke, (ad e.). Dinamika sustava materijalnih točaka, (ad e.). Dinamika krutog tijela, (ad f.). Teorija sudara, (ad g.).

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave predavanja i vježbi, predan uredan i točan samostalni program, polaganje ispita.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1,5
Kontinuirana provjera znanja 3,0
Samostalni program 0,5

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
U sklopu vježbi studenti pišu dva kolokvija. Student može kolokvirati cijeli predmet te dobiti konačnu ocjenu prema ukupnom broju bodova (%), ili djelomično, odnosno, steći uvjet za usmeni ispit. Najveći broj bodova po kolokviju je 50, odnosno ukupno 100. Od ukupnog broja bodova (%) iz kolokvija vrijedi: 50-59% - dovoljan (2), 60-74% - dobar (3), 75-89% - vrlo dobar (4), 90-100% - izvrstan (5). Student ispit može polagati kroz pismeni i usmeni ispit. Položen pismeni ispit je s najmanje 50%, a ocjene pismenog ispita vrijede kao i na kolokvijima. Uz uvjet da je ocjena usmenog ispita pozitivna, konačna ocjena je prosječna ocjena pismenog i usmenog ispita.

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Mehanika II – Kinematika i dinamika, A. Jurić, Građevinski fakultet Osijek, 2007. - Sveučilišni udžbenik.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Grafomehanika – primjena u statici i kinematici, A. Jurić, Đ. Matošević, J. Zovkić, GF Osijek, 2007.
 • Mehanika 2 - M. Kožul, A. Džolan, Sveučilište u Mostaru, Mostar 2017.
 • Dinamics - F.P. Beer, E.R. Johnston, Jr., McGraw-Hill Publishing Company, New York, 1988.
 • Dinamics - J.L. Meriam, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1975.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Mehanika II – Kinematika i dinamika, A. Jurić, Građevinski fakultet Osijek, 2007. - Sveučilišni udžbenik. 10  

Obavijest o uvidu u ispit održanog 6. prosinca

Datum objave: 12.12.2022.

Rezultati pismenog ispita održanog 6. prosinca upisani su u Studomat. Uvid u ispit bit će u utorak, 12. prosinca u uredu II.7 od 13 do 14 h.

Opširnije