Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Mehanika tla (PSS-GRAD)


MEHANIKA TLA Oznaka: 2.05–101
Nositelj izv.prof.dr.sc. MINAŽEK KRUNOSLAV, dipl.ing.građ.
Asistenti dr.sc JELENA KALUĐER, mag.ing.aedif.
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta Obvezni
Godina 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 45 + 25 + 5
ECTS 6,0

 

Ciljevi predmeta
upoznati studenta sa tlom kao materijalom u kojem se gradi i od kojeg se gradi, prezentirati specifičnosti tla kao materijala i specifičnosti analiza naprezanja i deformacija u tu, upoznati ga s utjecajem vode u tlu, obrazložiti vremenske procese deformacija (konsolidacija) i tečenja vode u tlu, te dati osnove za analizu svojstava tla važnih za izvedbu objekata od tla i analizu i izvedbu zahvata u tlu (brane, nasipi, prometnice, potporne konstrukcije, temeljenje zgrada, iskopi).

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
poznavanje vrsta tla, načina klasifikacije tla; poznavanje osnovnih mehaničkih i fizikalnih svojstava tla i pokusa kojim se ona utvrđuju; principi analize procjeđivanja vode kroz nasipe i brane; sposobnost izračuna slijeganja u vremenu i provjere nosivosti tla kod plitkih temelja; sposobnost provedbe analize stabilnosti kosina, izračuna nosivosti tla ispod plitkog temelja, sposobnost izračuna tlakova od tla, provedbe analize stabilnosti tla i poznavanje principa zbijanja tla i kontrole svojstava zbijenog tla

 

Sadržaj predmeta
 • Uvodno predavanje
 • Osnovne osobine tla, klasifikacija i identifikacija tla
 • Pojava i tečenje vode u tlu
 • Narezanja u tlu, dodatna naprezanja
 • Stišljivost tla, slijeganje tla, konsolidacija
 • Čvrstoća tla, deformacijska svojstva tla
 • Kritična stanja u mehanici tla
 • Sabilnost kosina
 • Nosivost tla ispod plitkih temelja
 • Potisak tla (tlakovi od tla)
 • Teorija zbijanja tla
 • Načela mehanike stijena

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
X seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
X laboratorij
X mentorski rad
  ostalo

 

Komentari
studentu se nude posebne bodovane aktivnosti kroz rješavanje zadanih problema

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave i izrada semestralnog programa

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1
Aktivnost u nastavi 1
Seminarski rad 1
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit 1
Usmeni ispit 1
Esej  
Istraživanje  
Projekt  
Kontinuirana provjera znanja (1)
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Samostalni program  

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Semestralni rad, kolokviji, pismeni i usmeni ispit

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Predavanja, pisani materijali na web-u (M.Mulabdić), vježbe – upute i pomagala na web-u (K.MInažek)
 • Prof. E.Nonveiller (1981.): Mehanika tla i temeljenje, Školska knjiga
 • T.Roje Bonacci: Mehanika tla, - skripta, GF Split / GF Osijek 1994
 • T.Roje Bonacci: Mehanika tla, - knjiga , GF Split / GF Osijek 2003

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Cernica: Soil mechanics, John Wiley and Sons, 1995.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Prof. E.Nonveiller (1981.): Mehanika tla i temeljenje, Školska knjiga 4 100
T.Roje Bonacci: Mehanika tla, - skripta, GF Split / GF Osijek 1994 9 100
T.Roje Bonacci: Mehanika tla, - knjiga , GF Split / GF Osijek 2003 10 100

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Praćenje prisustvu nastavi, ocjena seminarskog rada, kolokvija, pismeni i usmeni ispit