Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Njemački jezik III (PSS-GRAD)


NJEMAČKI JEZIK III Oznaka: 6.03–106
Nositelj ANAMARIJA ŠTEFIĆ, prof.
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta Izborni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 0 + 0
ECTS  

 

Ciljevi predmeta
proširivanje stručnog vokabulara
ovladavanje jezičnim znanjima i vještinama radi osposobljavanja za učenje i stjecanje znanja te za komuniciranje u području struke
poticanje na samostalno praćenje stručne literature i dokumentacije na njemačkom jeziku
proširivanje stručnog znanja ponajprije na receptivnoj razini (pismena i usmena recepcija) ovisno željenoj jezičnoj razini

 

Uvjeti za upis predmeta
osnovno znanje gramatike i općeg vokabulara

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon odslušanog kolegija Njemački jezik 3 studenti će biti sposobni učiniti slijedeće::
 • izdvojiti vlastito mišljenje o temama vezanim uz struku
 • prevesti složeniji stručni tekst s njemačkog jezika na hrvatski
 • implementirati gramatičke strukture i aspekte u pismenim vježbama i usmenoj komunikaciji
 • uvrštavati stručni vokabular u samostalnom i spontanom usmenom i pismenom izražavanju
 • iznositi hipoteze na osnovu pročitanih stručnih tekstova, te strukturirati informacije pronađene u istom

 

Sadržaj predmeta
 • Brückenbau: Geschichte, Balkenbrücken, Bogenbrücken, Hängebrücken, Schrägseilbrücken, Fachwerkbrücken, Spannbandbrücken, bewegliche Brücken
 • Wasserkraftwerk
 • Riesen-Staudämme verändern die Welt
 • Flughafen
 • Tragverhalten beim Hochhäusern
 • Wasserversorgung im Römischen Reich
 • Windenergieanlage

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
prisutnost na vježbama (najmanje 70% satnice)
povremeni zadatci i prijevodi, ali oni nisu obvezni nego za dodatne bodove

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1
Aktivnost u nastavi  
Seminarski rad  
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit  
Usmeni ispit  
Esej  
Istraživanje  
Projekt  
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja 1
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Samostalni program  

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
 • Tijekom semestra se polažu dva (2) kolokvija i srednja ocjena iz kolokvija je ocjena iz ispita; ukoliko student ne zadovolji (dobije negativnu ocjenu) ili pak nije zadovoljan ocjenom iz kolokvija, može/mora pristupiti ispitu za vrijeme ispitnih rokova. Usmenom ispitu pristupaju samo studenti koji odgovaraju za ocjenu izvrstan ili ukoliko žele veću ocjenu od pismenog.
 • Svaki kolokvij donosi 45 bodova, a 10 bodova mogu studenti skupiti rješavajući zadane dodatne zadatke
 • Konačna se ocjena definira prema zbroju svih ostvarenih bodova tijekom semestra i to u slijedećim intervalima:

  dovoljan (2): 44 – 57

  dobar (3): 58 – 71

  vrlo dobar (4): 72 – 85

  izvrstan (5): 86 - 100

   

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 •  
 • Razni tekstovi s interneta

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Ritoša, M. – V. Sekula (1989.) Njemački za građevinare, Škola za strane jezike, Zagreb
 • Tecilazić, Franci (1986.) Deutsch für Studenten der Architektur, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 • Časopisi iz knjižnice fakulteta:
  • Detail, Institut für Internationale Architektur – Dokumentation
  • Bautechnik, Ernst & Sohn, Berlin
  • Bauingenieur, Springer Verlag, Berlin
  • Bauen mit Holz, editor: Klaus Fritzen, Berlin
  • Beton und Stahlbeton, editor: Konrad Bergmeister i dr., Berlin

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata

Stefić, Anamarija (2015.) Deutsch im Bauwesen, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek, Osijek

tekstovi s interneta 
15 15

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

·         kolokviji