Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Njemački jezik IV (PSS-GRAD)


NJEMAČKI JEZIK III Oznaka: 6.03-108
Nositelj ANAMARIJA ŠTEFIĆ, prof.
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta Izborni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 0 + 0
ECTS 2,0

 

Ciljevi predmeta
proširivanje stručnog vokabulara
razvijanje više razine kvalitativnog korištenja jezika u području struke,razvijanje samostalnosti u korištenju stručne literature ciljnog jezika,samostalno prikupljanje podataka,odabir odgovarajućih informacija, njihovo svrstavanje i poticanje stvaranja navika samoobrazovanja

 

Uvjeti za upis predmeta
osnovno znanje gramatike i općeg vokabulara

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon odslušanog kolegija Njemački jezik 4 studenti će biti sposobni učiniti slijedeće:
 • formulirati samostalne razgovore vezane uz struku
 • uvrštavati stručni vokabular u samostalnom i spontanom usmenom i pismenom izražavanju
 • analizirati i interpretirati složenije tekstove
 • samostalno raspravljati, obrazlagati i analizirati tekst uporabom stručnog nazivlja
 • pripremiti samostalnu prezentaciju o zadanoj temi
 • prevesti složenije tekstove s njemačkog na hrvatski te jednostavnije s hrvatskog na njemački

 

Sadržaj predmeta
 • Energiewirtschaft und Energiequellen
 • Energiewende
 • Nachhaltiges Bauen
 • Solarhaus
 • Erdbebensicheres Bauen
 • Grüne Architektur
 • Amphibisches Haus

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
X samostalni zadaci
X multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
prisutnost na vježbama (najmanje 70% satnice)
povremeni zadatci i prijevodi, ali oni nisu obvezni nego za dodatne bodove

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1
Aktivnost u nastavi  
Seminarski rad  
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit  
Usmeni ispit  
Esej  
Istraživanje  
Projekt  
Kontinuirana provjera znanja 1
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Samostalni program  

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
 • Tijekom semestra se polažu dva (2) kolokvija i srednja ocjena iz kolokvija je ocjena iz ispita; ukoliko student ne zadovolji (dobije negativnu ocjenu) ili pak nije zadovoljan ocjenom iz kolokvija, može/mora pristupiti ispitu za vrijeme ispitnih rokova. Usmenom ispitu pristupaju samo studenti koji odgovaraju za ocjenu izvrstan ili ukoliko žele veću ocjenu od pismenog.
 • Svaki kolokvij donosi 45 bodova, a 10 bodova mogu studenti skupiti rješavajući zadane dodatne zadatke
 • Konačna ocjena se definira prema zbroju svih ostvarenih bodova tijekom semestra i to u slijedećim intervalima:
  • dovoljan (2): 44 – 57
  • dobar (3): 58 – 71
  • vrlo dobar (4): 72 – 85
  • izvrstan (5): 86 - 100

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • razni tekstovi s interneta

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Ritoša, M. – V. Sekula (1989.) Njemački za građevinare, Škola za strane jezike, Zagreb
 • Tecilazić, Franci (1986.) Deutsch für Studenten der Architektur, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 • Časopisi iz knjižnice fakulteta:
  • Detail, Institut für Internationale Architektur – Dokumentation
  • Bautechnik, Ernst & Sohn, Berlin
  • Bauingenieur, Springer Verlag, Berlin
  • Bauen mit Holz, editor: Klaus Fritzen, Berlin
  • Beton und Stahlbeton, editor: Konrad Bergmeister i dr., Berlin

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
tekstovi s interneta  15 15

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
 • kolokviji
 • povremeni dodatni zadatci