Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Otpornost materijala I (PSS-GRAD)


OTPORNOST MATERIJALA I Oznaka: 2.15–102
Nositelj Izv.prof.dr.sc. MIRJANA BOŠNJAK-KLEČINA, dipl.ing.građ. 
Asistenti izv.prof.dr.sc. DAVORIN PENAVA dipl.ing.građ 
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 45 + 25 + 5
ECTS 6,0 

 

Ciljevi predmeta
Stjecanje teorijskih znanja o ponašanju elastičnog deformabilnog tijela uslijed djelovanja vanjskog opterećenja. Stjecanje teorijskih znanja o mehaničkim svojstvima materijala, proračunu naprezanja i deformacija konstrukcije i njenih elemenata.Praktična primjena teorijskih znanja u postupcima proračuna čvrstoće i krutosti konstrukcije i njenih elemenata. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Predznanje iz predmeta Matematika 1, Matematika 2, Mehanika 1, Gradiva /poznavati vektorski račun, diferencijalni i integralni račun, trigonometriju, fiziku, izračun dijagrama unutarnjih sila, poznavanje fiz.-mehaničkih svojstava materijala i način ispitivanja materijala/ 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Povezati pojam naprezanja i komponenata naprezanja sa pojmom deformacija i komponenata deformacija pri elastičnom ponašanju materijala./analizirati stanje naprezanja i deformacija/
 • Analizirati vezu naprezanja i deformacija kod jednoosnog stanja naprezanja/eksperimentalni podaci za osnovne tehničke materijale
 • Odrediti i izračunati za osnovne slučajeve opterećenja: pripadajuća naprezanja i deformacije konstruktivnih elemenata
 • Za osnovne slučajeve opterećenja odrediti dimenziju zadanog nosača koristeći uvjete dopuštenog naprezanja i dopuštenih deformacija

 

Sadržaj predmeta
Opće pretpostavke i osnovni elementi proračuna. Analiza naprezanja. Diferencijalne jednadžbe ravnoteže i jednadžbe transformacija. Analiza deformacija. Pojam pomaka i deformacija. Uvjeti neprekinutosti. Veza između naprezanja i deformacija. Hook-ov zakon. Konstante elastičnosti materijala. Aksijalno opterećenje štapa. Koncentracija naprezanja. Statički neodređeni štapni sustavi. Naprezanje i deformacija posuda tankih stjenki. Smicanje (odrez). Geometrijske karakteristike ravnih presjeka štapa. Torzija ravnih štapova. Torzija tankostjenih nosača. Savijanje ravnih štapova. Savijanje sastavljenih štapova i štapova promjenjive krutosti. Središte posmika. Deformacija ravnog štapa pri savijanju.

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Pohađanje nastave ( predavanja i vježbi), rješavanje domaćih zadaća, polaganje ispita (tijekom semestra kontinuirana provjera znanja ili na kraju semestra pismeni i usmeni ispit) 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,5 
Aktivnost u nastavi 0,5 
Seminarski rad  
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit  
Usmeni ispit  
Esej  
Istraživanje  
Projekt  
Kontinuiranaprovjera znanja
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Samostalni program  

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
 • Tijekom semestra – aktivan pristup – putem kolokvija
  Tijekom semestra održat će se tri pismena kolokvija (teorija + zadaci). Svaki kolokvij se boduje sa 100 bodova (100 bodova teorija, 100 bodova zadaci). Ukoliko student sakupi najmanje 75 bodova po svakom kolokviju oslobođen je pismenog i usmenog dijela ispita. Ukoliko student sakupi najmanje 60 do 74 bodova oslobođen je pismenog dijela ispita, odnosno treba pristupiti samo usmenom dijelu ispita. Studenti koji sakupe manje od 60 bodova po kolokviju trebaju pristupiti polaganju ispita na kraju semestra.
 • Na kraju semestra – pismeni i usmeni ispit
  Na kraju semestra polaže se ispit koji se sastoji iz pismenog i usmenog dijela. Pismeni dio ispita se boduje sa 100 bodova (četiri zadatka, svaki se boduje sa 25 bodova), usmeni dio ispita se boduje sa 100 bodova. Da bi student stekao pravo pristupa usmenom dijelu ispita treba na pismenom dijelu ostvariti najmanje 50 bodova, što podrazumijeva najmanje dva u potpunosti točno riješena zadatka.

Završnu ocjenu čini približni prosjek ocjene s kolokvija (pismenog i usmenog), odnosno ispita (pismenog i usmenog), uz uvjet da su oba ocjenjena pozitivno.

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Šimić, V.: Otpornost materijala I, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
 • Brnić, J., Turkalj, G.: Nauka o čvrstoći I, Teh.fakultet sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2004
 • Alfirević, I.: Nauka o čvrstoći I Tehnička knjiga i Golden marketing, 1994

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Timošenko, S.: Otpornost materijala I i II, Građevinska knjiga, Beograd 1965
 • Kostrenčić, Z.: Teorija elastičnosti, Školska knjiga, Zagreb, 1982
 

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Šimić, V.: Otpornost materijala I, Školska knjiga, Zagreb, 1992.  19  81 
Brnić, J., Turkalj, G.: Nauka o čvrstoći I, Teh.fakultet sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2004 5 81
Alfirević, I.: Nauka o čvrstoći I Tehnička knjiga i Golden marketing, 1995 17 81

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija