Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Otpornost materijala II (PSS-GRAD)


OTPORNOST MATERIJALA II Oznaka: 2.15–105
Nositelj Izv.prof.dr.sc. MIRJANA BOŠNJAK-KLEČINA, dipl.ing.građ.
Asistenti izv.prof.dr.sc. DAVORIN PENAVA dipl.ing.građ.
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 45 + 25 + 5
ECTS 6,0

 

Ciljevi predmeta
Stjecanje teorijskih znanja za razumijevanje naprezanja i deformacija u području teorije konstrukcija.Stjecanje praktičnih znanja potrebnih za razumijevanje manjih tehničkih problema vezanih za dimenzioniranje, provjeru čvrstoće i krutosti elemenata inženjerskih konstrukcija.

 

Uvjeti za upis predmeta
Predznanje iz predmeta Matematika 1, Matematika 2, Mehanika 1, Otpornost materijala I /poznavati: vektorski račun, diferencijalni i integralni račun, trigonometriju, fiziku, izračun dijagrama unutarnjih sila, analizu naprezanja i deformacija kod elastičnog ponašanja materijala, izračun naprezanja i deformacija za osnovne slučajeve opterećenja/

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
  • Identificirati statičku neodređenost i izračunati jednostavnije statički neodređene sisteme
  • Identificirati i analizirati složena stanja naprezanja i deformacija u konstrukcijama
  • Kod izračuna statički neodređenih nosača povezati primjenu jednadžbi ravnoteže i energetskih metoda /unutarnje sile, deformacije/Kod izračuna statički neodređenih nosača povezati primjenu jednadžbi ravnoteže i energetskih metoda /unutarnje sile, deformacije/
  • Prepoznati, analizirati i izračunati nosače izložene gubitku elastične stabilnosti
  • Analizirati stanja naprezanja i deformacija u konstrukcijama po teoriji plastičnosti /izračunati jednostavnije statički neodređene konstrukcije/

 

Sadržaj predmeta
Koso savijanje. Statički neodređeni sistemi. Složena stanja naprezanja/jezgra poprečnog presjeka. Teorije čvrstoća.Teorija zakrivljenih štapova. Energetske metode u teoriji elastičnosti. Izvijanje i gubitak elastične stabilnosti. Proračun konstrukcija po teoriji plastičnosti. Eksperimentalno utvrđivanje naprezanja i deformacija.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Pohađanje nastave ( predavanja i vježbi), rješavanje domaćih zadaća, polaganje ispita (tijekom semestra kontinuirana provjera znanja ili na kraju semestra pismeni i usmeni ispit)

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,5
Aktivnost u nastavi 0,5
Seminarski rad  
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit  
Usmeni ispit  
Esej  
Istraživanje  
Projekt  
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja 3
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Samostalni program  

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Tijekom semestra – aktivan pristup – putem kolokvija Tijekom semestra održat će se tri pismena kolokvija (teorija + zadaci). Svaki kolokvij se boduje sa 100 bodova (100 bodova teorija, 100 bodova zadaci). Ukoliko student sakupi najmanje 75 bodova po svakom kolokviju oslobođen je pismenog i usmenog dijela ispita. Ukoliko student sakupi najmanje 60 do 74 bodova oslobođen je pismenog dijela ispita, odnosno treba pristupiti samo usmenom dijelu ispita. Studenti koji sakupe manje od 60 bodova po kolokviju trebaju pristupiti polaganju ispita na kraju semestra.
Na kraju semestra – pismeni i usmeni ispit Na kraju semestra polaže se ispit koji se sastoji iz pismenog i usmenog dijela. Pismeni dio ispita se boduje sa 100 bodova (četiri zadatka, svaki se boduje sa 25 bodova), usmeni dio ispita se boduje sa 100 bodova. Da bi student stekao pravo pristupa usmenom dijelu ispita treba na pismenom dijelu ostvariti najmanje 50 bodova, što podrazumijeva najmanje dva u potpunosti točno riješena zadatka.
Završnu ocjenu čini približni prosjek ocjene s kolokvija (pismenog i usmenog), odnosno ispita (pismenog i usmenog), uz uvjet da su oba ocjenjena pozitivno.

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Šimić, V.: Otpornost materijala II, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
  • Brnić, J., Turkalj, G.: Nauka o čvrstoći II, Teh.fakultet sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2006
  • Alfirević, I.: Nauka o čvrstoći II, Tehnička knjiga i Golden marketing, 1999

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Timošenko, S.: Otpornost materijala I i II, Građevinska knjiga, Beograd 1965.
  • Kostrenčić, Z.: Teorija elastičnosti, Školska knjiga, Zagreb, 1982.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Šimić, V.: Otpornost materijala II, Školska knjiga, Zagreb, 1992. 27 81
Brnić, J., Turkalj, G.: Nauka o čvrstoći II, Teh.fakultet sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2006. 10 81
Alfirević, I.: Nauka o čvrstoći II, Tehnička knjiga i Golden marketing, 1999. 6 81