Sveučilišni prijediplomski studij Građevinarstvo

Stambene i javne zgrade (PSS-GRAD)


STAMBENE I JAVNE ZGRADE Oznaka: 2.01–106
Nositelj Izv.prof.dr.sc. SANJA LONČAR-VICKOVIĆ
Asistenti izv.prof.dr.sc. DINA STOBER, dipl.ing.arh.
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta Izborni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 15 + 10 + 5
ECTS 2,0

 

Ciljevi predmeta
Upoznati studente s tipologijom, poviješću, principima projektiranja i primjerima stambenih i javnih zgrada u Hrvatskoj i svijetu.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Nabrojati i prepoznati tipologiju stambenih i javnih zgrada.
 • Nabrojati i opisati primjere odabranih stambenih i javnih zgrada.
 • Opisati funkcionalne značajke pojedinih tipova stambenih i javnih zgrada.
 • Skicirati osnovne elemente stambenog prostora u zadanim gabaritima.
 • Izraditi idejno rješenje kuće za odmor na zadanoj lokaciji i parceli.

 

Sadržaj predmeta
Stambene zgrade. Stanovanje; prostorna organizacija, gustoća naseljenosti, tipovi izgradnje, urbanističko zooniranje. Čovjek kao modul organizacije prostora. Stan i njegove funkcije. Tipologija i dispozicija prostora u stanu. Odnosi i orijentacija prostornih grupa. Osvjetljenje u stanu. Tipovi stambenih zgrada. Obiteljska kuća, kuće u nizu, dvojne kuće, tepih izgradnja, terasasta izgradnja, kolektivno stanovanje, stambeni tornjevi. Javne zgrade. Uredske zgrade; podjela, lokacija, orijentacija. Školske zgrade; namjena i podjela, lokacija, orijentacija, učionica. Socijalne ustanove; dječji vrtići, učenički, studentski i starački domovi. Zdravstvene ustanove; ambulante, domovi zdravlja, bolnice. Trgovačke zgrade; tipologija, robne kuće, tržna središta. Ugostiteljske građevine; hoteli, restorani. Sportske građevine; namjena i podjela, dječja igrališta, školska igrališta, dvorane, stadioni, sportska središta. Vježbe: Izrada programa idejnog projekta kuće za odmor.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
X seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Prisustvo na nastavi min 70%, aktivno uključivanje u nastavu.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1
Aktivnost u nastavi  
Seminarski rad 0,5
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit  
Usmeni ispit  
Esej  
Istraživanje  
Projekt 0,5
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja  
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Samostalni program  

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
A) Ocjenjivanje tijekom nastave:
Pohađanje nastave, aktivnost na nastavi
B) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta u izlaganju seminarskog i programskog rada:
Istraživačke vještine, sposobnost samostalnog rada, učinkovita suradnja u projektnom timu, primjena stečenih znanja

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Neufert, E. Elementi arhitektonskog projektiranja, Golden marketing, Zagreb 2002.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Strižić Z., O stanovanju: arhitektonsko projektiranje, Udruženje hrvatskih arhitekata, Biblioteka Psefizma, Zagreb 1997.
 • Vitruvius Pollio, M. , Deset knjiga o arhitekturi , Golden marketing : Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb, 1999.
 • W. Mueller, G. Vogel, Atlas arhitekture , Golden marketing : Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb, 1999.-2000.
 • Knežević, G.; Kordiš, I. Stambene i javne zgrade, Tehnička knjiga, Zagreb 1981.
 • Planić, S.: Kultura stanovanja, Revija, Osijek 1985.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Neufert, E. Elementi arhitektonskog projektiranja, Golden marketing, Zagreb 2002. 10 50

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Evidencija pohađanja nastave. Samoevaluacija i studentska anketa.