Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Zaštita okoliša (PSS-GRAD)


 

ZAŠTITA OKOLIŠAOznaka: 2.15 – 120
Nositelj prof.dr.sc. LIDIJA TADIĆ
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta Izborni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 25 + 0 + 5
ECTS 2,0

 

Ciljevi predmeta
Upoznavanje s pojmovima i važnostima okoliša, kao i utjecajima građ. zahvata u okoliš. Podizanje svijesti o važnosti okoliša, a ne stjecanje formalnih znanja

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Od studenta se očekuje da na kraju semestra ima znanja osnovnih pojmova , razvijeniju svijest o važnosti okoliša i mjestu čovjeka i njegovih zahvata i aktivnosti u okolišu

 

Sadržaj predmeta
 • Što je okoliš i koje su njegove sastavnice (2)
 • Zrak, voda, tlo, živi svijet (6)
 • Primjena koncepta održivog razvoja (2)
 • Zakonska osnova (2)
 • Utjecaji građevinskih zahvata na prirodne resurse (3)
 • Studije utjecaja na okoliš (2)
 • Posebno osjetljive građevine (2)
 • Održivo građenje- moguća rješenja u zaštiti okoliša (2)
 • Koristi i troškovi u zaštiti okoliša (2)
 • Stanje okoliša u Hrvatskoj i Europi (2)

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
X seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Pohađanje nastave predavanja i vježbi ( min 70%) i točno i na vrijeme izrađen i prezentiran seminarski rad.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 20%
Aktivnost u nastavi 10%
Seminarski rad 70%
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit  
Usmeni ispit  
Esej  
Istraživanje  
Projekt  
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja  
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Samostalni program  

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Seminarski rad

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj (http://www.mzoip.hr/)
 • Ekološki leksikon , MZOPU 2001
 • Tadić.L(2003): Strategija zaštite okoliša i uloga građevinarstva,Građevinski inženjeri na putu u Europu, poglavlje u knjizi 362-380,Osijek

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Martinović, J.:Tloznanstvo u zaštiti okoliša , Zagreb, 1997.
 • Tadić.L(2003): Strategija zaštite okoliša i uloga građevinarstva,Građevinski inženjeri na putu u Europu, poglavlje u knjizi 362-380,Osijek
 • Bonacci, O.: Ekohidrologija, Split, 2003.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Građevinski inženjeri na putu u Europu 3 25
Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj 5 25

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Praćenje redovitosti pohađanja nastave, aktivnosti studenata i prezentiranje samostalno izrađenog sem.rada