Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo – smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina

Cjeloživotna eksploatacija i održavanje građevina (SPEC-DIPL)


CJELOŽIVOTNA EKSPLOATACIJA I ODRŽAVANJE GRAĐEVINAOznaka: III-03
Nositelji

Izv.prof.dr.sc. HRVOJE KRSTIĆ, dipl.ing.građ.

Asistenti doc.dr.sc.Hrvoje Krstić, dipl.ing.građ.
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 10 + 5
ECTS 5,0

 

Ciljevi predmeta
Upoznati studente s tehnikama za gospodarenje i održavanje građevina, prednostima i nedostatcima ugovora koji se koriste za održavanje građevina i izradom planova za održavanje i gospodarenje građevina.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Interpretirati pojmove gospodarenje i održavanje građevina.
 • Razlikovati strukturu troškova uporabe i održavanja građevina.
 • Izabrati moderne metode i tehnike gospodarenjem građevina.
 • Izdvojiti resurse potrebne za gospodarenjem uporabom građevine.
 • Identificirati i analizirati ključne indikatore održavanja i uporabe građevina.
 • Izraditi plan gospodarenja građevina.

 

Sadržaj predmeta
Pojam gospodarenja i održavanja građevinama, životni ciklus građevine i mjesto etape “uporabe” građevine. Definiranje elemenata uporabe građevina: elementi vezani na fizičke elemente građevine, te ostali elementi uporabe. Organizacija upravljanja uporabom građevina: tipovi organizacije, utjecajni faktori za izbor organizacije. Troškovi uporabe građevina: struktura troškova uporabe građevina, metode izračuna troškova uporabe, ocjena troškova «vlasništva» nad građevinama, proračun troškova i kalkulacija cijena raznih elemenata uporabe građevina, ekonomski tok uporabe građevina, optimizacija troškova i prihoda gospodarenja raznim građevinama, osvrt na ISO standarde koji definiraju troškove uporabe građevina. Moderne metode i tehnike gospodarenja građevinama: Analiza pouzdanosti, analiza raspoloživosti, analiza integrirane logističke podrške. Definiranje resursa potrebnih za gospodarenje uporabom građevina: optimalno definiranje resursa potrebnih za uporabu, tijekom definiranog vijeka uporabe građevina, ovisno o namjeni građevine. Tipovi ugovora pogodni za gospodarenje građevinama: tipovi ugovora, prednosti i nedostaci mogućih tipova ugovora za gospodarenje građevinama, raspodjela rizika kod mogućih tipova ugovora. Projektna dokumentacija i priručnik za gospodarenje građevinama: struktura i sadržaj potrebne projektne dokumentacije i priručnika, analiza projektne dokumentacije sa stajališta „uporabne raspoloživosti” građevina, ažuriranje podataka u etapi uporabe. Izrada plana za gospodarenje građevinama: sadržaj plana za gospodarenje građevinama, definiranje podataka potrebnih za gospodarenje građevinama. Uloga upravitelja građevinama. Praćenje uporabe građevina: definiranje tzv. “ključnih indikatora uporabe” građevina, definiranje elemenata za “evaluaciju uporabe građevina”, podaci koje je potrebno kontinuirano prikupljati za svrsishodnu “evaluaciju uporabe građevina”, postupci za kvalitetnu evaluaciju uporabe građevina. Implementacija sustava za gospodarenje građevinama: analiza kritičnih parametara kod implementacije sustava, hodogram aktivnosti za kvalitetnu implementaciju sustava, praktični primjeri implementacije sustava, analiza primjene različitih sustava i programa za gospodarenje građevinama.

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje predavanja i vježbi. Izrada programskih zadataka.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1,5 
Seminarski rad 1,17 
Pismeni ispit  2,0
Usmeni ispit 0,33 
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja 2,33 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

a) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom nastave
- pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, seminarski rad, rad na vježbama, laboratorijske vježbe, auditorne vježbe, izrada programa, kolokvij prema tablici:

b) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta na završnom ispitu (pismeno i usmeno) prema skali:

 Uvjet za pristupanje usmenom dijelu ispita je uspješno položen pismeni dio ispita (min. 59%).

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Atkin, B.; Brooks, A.: Total Facilities Management, Wiley-Blackwell, 2009.
 • Dhillon, B. S.: Life Cycle Costing for Engineers, Boca Raton, USA 2010.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Spedding, A.: Management of Maintenance - The Need for and Uses of Data, Building Maintenance Economics and Management, E&FN Spon, London, 1987.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Life Cycle Costing for Engineers 1 30
Total Facilities Management 1 30 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Postupak praćenja kvalitete s ciljem osiguranja stjecanja definiranih ishoda učenja provdi se kroz:
 • Validaciju ishoda učenja koja se provodi putem redovitog prikupljanja povratnih informacija od strane studenata o tome da li se određeni ishodi učenja postižu i da li su svi ishodi pokriveni (analiza studentske ankete o kvaliteti nastavnika, posjećenost i komunikativnost na predavanjima kao i analiza individualnih/grupnih seminarskih radova)
 • Verfikaciju studija prema ishodima učenja koja se provodi kroz analizu veze između ishoda učenja, metoda poučavanja i ispitivanja znanja studenata na razini studijskih programa. Uključuje i procjenu kako zadani ishodi učenja utječu na opterećenje studenata.