Stručni diplomski studij Građevinarstvo – smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina

Gospodarske zgrade (SPEC-DIPL)


GOSPODARSKE ZGRADE Oznaka: II-07
Nositelj Izv.prof.dr.sc. SANJA LONČAR-VICKOVIĆ
Asistenti izv.prof.dr.sc. DINA STOBER,dipl.ing.arh.
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij
Status predmeta Izborni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 10 + 15 + 5
ECTS 2,0

 

Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je upoznati studente s tipologijom industrijskih zgrada te osnovnim zahtjevima i značajkama građevina projektiranim za industriju.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Student je sposoban prepoznati osnovne pojmove i značajke gospodarske arhitekture.
Student je sposoban izraditi programsku shemu gospodarske zgrade.
Student je sposoban odabrati konstrukciju i materijale prikladne gospodarskim zgradama.

 

Sadržaj predmeta

Predavanja:

Povijest gospodarske izgradnje. Industrijska revolucija; materijali, tipologija, konstrukcije. Usvajanje oblika i pojmovnika industrijskog građenja. Lokacija industrijskih zona i zgrada.
Organizacija vanjskog i unutrašnjeg prometa. Tipovi gospodarskih zgrada.
Pregled regionalne gospodarske izgradnje. Poljoprivredne zgrade i dobra; zgrade za stočarstvo (staje i farme) i ratarstvo (silosi, skladišta, tvornice za preradu voća i povrća, vinarije).
Projektiranje gospodarskih zgrada. Materijali i konstrukcije u gospodarskim zgradama. Instalacije u gospodarskim zgradama.

 

Vježbe:

Izrada programa – idejnog rješenja gospodarske zgrade.

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Prisustvo na nastavi min 70%, aktivno uključivanje u nastavu, izrada seminarskog rada, izrada programskog rada

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave
Seminarski rad 0,5 
Projekt 0,5 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

A) Ocjenjivanje tijekom nastave:
Pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, aktivno sudjelovanje u terenskoj nastavi.

B) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom izlaganja seminarskog i programskog rada:
Istraživačke vještine, učinkovita suradnja u projektnom timu, primjena stečenih znanja, sposobnost samostalnog rada.

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Neufert, E.: Elementi arhitektonskog projektiranja, Golden marketing, Zagreb 2002.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Alfrey, J.; Putnam, T.:The industrial heritage : managing resources and uses / Judith Alfrey and Tim Putnam Impresum:London ; New York 1992
  • Grad za 21. stoljeće — zbornik radova, ur. Mirjana Goršić, Biblioteka Psefizma, Društvo arhitekata, građevinara i geodeta, Karlovac, 2001.
  • Damjanović, V.: Industrijski kompleksi i zgrade, Građevinska knjiga, Beograd 1990.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Neufert, E.: Elementi arhitektonskog projektiranja, Golden marketing, Zagreb 2002 10 25 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
  • Evidencija pohađanja nastave.
  • Evaluacija seminara koji studenti izlažu pred kolegama i u kojem tekstualno i grafički prikazuju odabranu temu, primjenjujući istraživačke vještine te sposobnost samostalnog i timskog rada.
  • Evaluacija projekta/ idejnog rješenja u kojem studenti primjenjuju stečena znanja, vještine i stavove na konkretnom primjeru.
  • Samoevaluacija i studentska anketa.