Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo – smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina

Izvedba i oblikovanje konstrukcija II (SPEC-DIPL)


IZVEDBA I OBLIKOVANJE KONSTRUKCIJA IIOznaka: III-02
Nositelj Izv.prof.dr.sc. Damir Varevac
Asistenti Doc.dr.sc. HRVOJE DRAGANIĆ, dipl.ing.građ.
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 5 + 10
ECTS 5,0

 

Ciljevi predmeta
 • upoznati studente s djelovanjima na AB konstrukcije
 • osposobiti studente za odabir prikladnog statičkog sustava i poprečnog presjeka
 • upoznati studente s važećim propisima i normama
 • osposobiti studente za samostalni proračun stalnih i prometnih djelovanja
 • osposobiti studente za samostalno provođenje kontrole kvalitete na gradilištu

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon izvršenih obaveza i položenog ispita, student može samostalno vršiti stručni nadzor nad izvođenjem betonskih i zidanih konstrukcija. Također je osposobljen da u svojstvu glavnog inženjera gradilišta obavlja poslove na betonskim i zidanim građevinama iz skupina A, B, C, D, E, F, G i H nakon ispunjavanja ostalih uvjeta propisanih Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji.

 

Sadržaj predmeta
 • Djelovanja na AB konstrukcije, kombinacije djelovanja i granična stanja nosivosti i uporabljivosti.
 • Trajnost AB konstrukcija i oblikovanje AB konstrukcija i njenih elemenata.
 • Pravila i principi armiranja, zaštitni slojevi i razmaci armaturnih šipki.
 • Armiranje linijskih AB elemenata: grede, okviri, grede s otvorima, kontinuirane grede
 • Armiranje plošnih AB elemenata: ploče nosive u jednom i dva smjera, ljuske, stubišta i šatoraste konstrukcije.
 • Armiranje AB temelja: temelji samci, temeljne trake, temeljne ploče i piloti.
 • Armiranje kratkih konzola, područja unosa sile prednapinjanja, ležajeva i ležajnih kvadera.
 • Osiguranje duktilnosti AB elemenata.
 • Upravljanje kvalitetom betona u konstrukciji, dopuštena odstupanja i klase nadzora.
 • Djelovanja na zidane konstrukcije, kombinacije djelovanja i granična stanja nosivosti i uporabljivosti.
 • Pravila izvedbe zidanih konstrukcija.
 • Detalji izvedbe armiranih i omeđenih zidova.

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
 • redovno pohađanje predavanja i vježbi
 • izrada semestralnog rada

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1
Seminarski rad 1
Pismeni ispit
Usmeni ispit

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Ivan Tomičić: Betonske konstrukcije, DHGK, Zagreb 1996.
 • HRN EN 1992
 • HRN EN 13670
 • Zorislav Sorić: Zidane konstrukcije, HSGI, Zagreb 1999.
 • HRN EN 1996

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Jure Radić i suradnici: Betonske konstrukcije – priručnik, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2006.
 • Ivan Tomičić: Betonske konstrukcije – odabrana poglavlje, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 1996.
 • Bangash, M. Y. H.: Structural details in concrete, Blackwel Scientific Publications, Oxford 1992.¸
 • The Institution of Structural Engineers: Standard method of detailing structural concrete, IStructE, London 2006.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Ivan Tomičić: Betonske konstrukcije 16  
HRN EN 1992 1  
HRN EN 13670 0  
Zorislav Sorić: Zidane konstrukcije 24  
HRN EN 1996 1  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Prati se redovitost nastave i prisutnost studenata na predavanjima i vježbama. Indikator je postotak studenata koji su kolokvirali predmet te broj izlazaka na ispit.