Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo – smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina

Mostovi i inženjerske građevine (SPEC-DIPL)


MOSTOVI I INŽENJERSKE GRAĐEVINEOznaka: II - 02
Nositelj Izv.prof.dr.sc. DAMIR VAREVAC
Asistenti Dr.sc. HRVOJE DRAGANIĆ, mag.ing.aedif.
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 5 + 10
ECTS 4,0

 

Ciljevi predmeta
 • upoznati studente s vrstama mostova i njihovim osnovnim dijelovima
 • osposobiti studente za odabir prikladnog statičkog sustava i poprečnog presjeka
 • upoznati studente s važećim propisima i normama
 • osposobiti studente za samostalni proračun stalnih i prometnih djelovanja na mostove
 • osposobiti studente za samostalni proračun grednog armiranobetonskog mosta

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • prepoznati i nabrojati vrste mostova, njihove konstruktivne sustave i dijelove
 • objasniti prikladnost pojedinog statičkog sustava i analizirati njegovu učinkovitost
 • proračunati opterećenja mostova
 • odabrati i prilagoditi svrsishodan poprečni presjek rasponskog sklopa
 • prepoznati i objasniti namjenu potpora i ležajeva mostova
 • nabrojati završne radove i objasniti njihovu svrhu

 

Sadržaj predmeta
 • Vrste mostova, statički sustavi i načini izgradnje
 • Djelovanja na mostove, kombinacije djelovanja i granična stanja nosivosti i uporabljivosti
 • Ležajevi i dilatacijske naprave
 • Konstrukcijski detalji armiranobetonskih i prednapetih mostova, čeličnih i spregnutih mostova
 • Oprema mostova
 • Trajnost mostova i načini sanacija
 • Tuneli: konstrukcijsko oblikovanje, izvođenje i održavanje
 • Spremnici i silosi: konstrukcijsko oblikovanje, osnove proračuna, izvođenje i održavanje

 

Vrste izvođenja nastave
x predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
 • redovno pohađanje predavanja i vježbi
 • izrada semestralnog rada

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave
Seminarski rad
Pismeni ispit
Usmeni ispit

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Ivan Tomičić: Betonske konstrukcije, DHGK, Zagreb 1996.
 • Jure Radić i dr.: Konstruiranje mostova

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Jure Radić i suradnici: Betonske konstrukcije – priručnik, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2006.
 • Ivan Tomičić: Betonske konstrukcije – odabrana poglavlje, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 1996.
 • Pristley, M.J.M; Calvi, G.M: Seismic design and retrofit of bridges, John Willey & Sons, New York, 1996.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Ivan Tomičić: Betonske konstrukcije 16  
Jure Radić i dr.: Konstruiranje mostova 7  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Prati se redovitost nastave i prisutnost studenata na predavanjima i vježbama. Indikator je postotak studenata koji su kolokvirali predmet te broj izlazaka na ispit.

Rezultati ispita održanog u četvrtak, 16.2.2017.

Datum objave: 20.02.2017.

Studenti koji su kolokvirali i prijavili ispitni rok, 16.2.2017. trebaju ostaviti indekse u tajništvu dekana do srijede, 22.2.2017. do 10:00h kako bi im se upisale ocjene.

 

Popis studenata za upis ocjene:

Boris Čića

Ivan Došlić

Igor Krišto

Matej Safundžić

Andrea Štefanac

Denis Urbanek

Opširnije