Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo – smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina

Održavanje hidrotehničkih građevina (SPEC-DIPL)


ODRŽAVANJE HIDROTEHNIČKIH GRAĐEVINAOznaka: III-08
Nositelj mr.sc. TATJANA MIJUŠKOVIĆ-SVETINOVIĆ
Asistenti  
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 5 + 10
ECTS 5,0

 

Ciljevi predmeta
Upoznati studente s osnovama i specifičnostima održavanja hidrotehničkih građevina, definiranjem optimalne strategije održavanja te optimizacijom troškova održavanja.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • objasniti specifičnosti i složenost održavanja pojedinih hidrotehničkih sustava i građevina s naglaskom na održavanje vodovodnog i kanalizacijskog sustava
 • razlikovati pojedine tipove održavanja i njihovu primjenu na hidrotehničkim sustavima
 • prilagoditi tipove i interval održavanja specifičnostima svakog hidrotehničkog sustava i njegovog podsustava/dijela
 • osigurati održavanje građevina i uređaja tako da bude u stanju funkcionalne sposobnosti, odnosno osigurati obavljanje vodnogospodarskih djelatnosti na načelima održivog razvoja
 • usporediti pojedine načine održavanja i njihovu učinkovitost na održavanje sustava
 • identificirati probleme u radu i održavanju hidrotehničkih sustava
 • predložiti mjere za optimalizaciju troškova održavanja

 

Sadržaj predmeta
 • Uvod u održavanje objekata. Pojam i principi održavanja. Regulativa u području održavanja objekata. Specifičnosti održavanja hirotehničkih objekata. Regulativa u području održavanja objekata.
 • Izbor načina održavanja prema potrebi sustava koji se održava. Organizacija i menadžment u održavanju.
 • Održavanje i upravljanje vodovodnim mrežama. Sustav mjerenja i upravljanja. Gubitci vode i otkrivanje gubitaka vode. Štednja vode.
 • Održavanje i upravljanje kanalizacijskim mrežama. Štetna djelovanja voda na kanalizaciju. Infiltracija i nekontrolirani dotoci u kanalizaciju. Ostala štetna djelovanja. Popravci i održavanje
 • kanalizacijskih objekata.
 • Kontrola i održavanje objekata za odvodnjavanje i održavanje režima voda, tj. funkcioniranja sustava za odvodnju. Potrebe, principi, načini i mjere održavanja hidromelioracijskih sustava
 • Održavanje objekata za odbranu od poplava.
 • Održavanje unutarnjih plovnih puteva.
 • Održavanje i osmatranje brana i regionalnih hidrosustava.

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito prisustvovanje nastavi (70%). Izrada i prezentacija seminarskog rada.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1,5 
Seminarski rad 1,5 
Pismeni ispit
Usmeni ispit

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Kolokvij, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Radni materijali: Održavanje hidrotehničkih građevina
 • Gulić, I. : Opskrba vodom , HSGI, Zagreb, 2000.
 • Margeta, J. : Kanalizacija naselja, Split, 1998.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Propisi iz područja održavanja hidrotehničkih objekata
 • Priručnici za hidrotehničke melioracije, Knjiga 1, 5, 6., Rijeka, 1991.
 • Stojić, P., Hidrotehničke građevine, knjiga I, II, III, Građevinski fakultet Sveučilšta u Splitu, Split, 1997.(I), 1998.(II,III).

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Gulić, I. : Opskrba vodom , HSGI, Zagreb, 2000. 4 15
Margeta, J. : Kanalizacija naselja, Split, 1998. 16 15

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Tijekom i po završetku semestra, studenti (u osobnom kontaktu s nastavnicom i pri anonimnom anketiranju) iskazuju svoje mišljenje o sadržaju predmeta i pokrivenosti istog odgovarajućom dostupnom literaturom, kvaliteti izlaganja gradiva te o vremenu potrebnom za usvajanje gradiva s obzirom na broj ECTS-a.