Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo – smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina

Sanacija konstrukcija građevina (SPEC-DIPL)


SANACIJA KONSTRUKCIJA GRAĐEVINA Oznaka: III-07
Nositelj: doc. dr. sc. Ivan Kraus
Asistent: doc. dr. sc. Ivan Kraus
Studijski program: Specijalistički diplomski stručni studij
Status predmeta: Izborni
Godina: 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 15 + 0
ECTS: 5

 

Ciljevi predmeta

Ovladati područjem sanacije i ojačanja konstrukcija i to kako procjenom postojećeg stanja konstrukcija tako i elementima izrade projekta i izvedbenih metoda za sve vrste konstrukcija.

Ovim se kolegijem stječu kompetencije s kojima student može postati sudionikom procesa bilo kao investitor, projektant, izvođač ili nadzor u području sanacije i ojačanja konstrukcija.

 

Uvjeti za upis predmeta
Ne postoje formalni uvjeti za upis ovog predmeta. Očekuje se da postoji potrebni nivo znanja iz područja tehnologije građenja, mehanike, građevne statike i otpornosti materijala

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Student stječe sposobnost da:
 • odredi stanje konstrukcije i ocijeni opravdanost provedbe popravka i/ili ojačanja
 • provede procjenu stanja gradiva oštećene konstrukcije
 • provede proračun kojim se u obzir uzima realno stanje konstrukcije
 • predloži optimalni postupak i tehničko rješenje sanacije
 • razradi faze tehničkog zahvata sanacije konstrukcije

 

Sadržaj predmeta
 • Uvodni dio
 • Razredba sanacijskih zahvata
 • Ocjena stanja konstrukcije
 • Uzroci oštećenja konstrukcija
 • Projekt sanacije
 • Izvješće o pregledu i ocjeni stanja konstrukcije
 • Proračun oštećene konstrukcije
 • Superpozicija stanja naprezanja na nivou presjeka
 • Razredba tehničkih zahvata sanacije
 • Metode sanacija konstrukcija:
  • povećanje presjeka s osnovnim materijalom
  • ojačanje novim materijalima
  • intervencija na opterećenja
  • intervencija u promjenu raspona
  • intervencija u promjenu statičkog sustava
  • ojačavanje prenaprezanjem
 • Primjeri sanacijskih zahvata iz prakse

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata

Prisutnost na predavanjima i vježbama: Vježbe su obvezne i izostanak se mora opravdati.

Izrada seminarskog rada i njegova javna obrana pred kolegama i nastavnikom.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave
Seminarski rad
Usmeni ispit

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Nakon izrade konkretnog seminarskog rada, nakon odslušanog kolegija, student izlaže rad i pri tome odgovara na sva postavljena pitanja vezana za rad i kolegij. Ako su izlaganje i odgovori uspješni, student je položio ispit

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Radić, J. i suradnici, 2009. Sanacija armiranobetonskih konstrukcije- Andris

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Mays, G., 2012. Durability of Concrete Structures, E&FN SPON
 • Dansk Standard, 2004. Repair of Concrete Structures to EN 1504, Elsevier
 • HRN EN 1998-3 (pristup preko HRN4you)

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata

Radić, J. i suradnici, 2009. Sanacija armiranobetonskih konstrukcije- Andris

15  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Tijekom i po završetku semestra, studenti (u osobnom kontaktu s nastavnikom te pri  anonimnom anketiranju) iskazuju svoje mišljenje o sadržaju predmeta i pokrivenosti istog odgovarajućom dostupnom literaturom, kvaliteti izlaganja gradiva te o vremenu potrebnom za usvajanje gradiva s obzirom na broj ECTS-a.

Sustavom javne obrane seminarskog rada koji ocjenjuju kolege i rezultatom na ispitu.