Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo – smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina

Zaštita na radu u građevinarstvu (SPEC-DIPL)


ZAŠTITA NA RADU U GRAĐEVINARSTVUOznaka: II-09
Nositelj mr.sc. DRŽISLAV VIDAKOVIĆ, v.pred.
Asistenti  
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij
Status predmeta Izborni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 0 + 0
ECTS 2,0

 

Ciljevi predmeta
Ostvarenje definiranih kompetencija (upoznavanje zakonskih propisa o ZNR i opasnosti i načina za njihovo prevladavanje kod izvedbe građevinskih radova) od strane studenata koji pohađaju i polože predmet.

 

Uvjeti za upis predmeta
Upis 4. godine.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Poznavati izvore opasnosti i načine nastanka ozljeda na radu te negativna djelovanja na ljudski organizam.
 • Poznavati opasnosti i ozljede koje su najizraženije (specifične) za izvedbu građevinskih radova.
 • Interpretirati mjere prevencije ozljeda na radu i djelovanje nakon ozljeda.
 • Poznavati propise koji definiraju.sustav zaštite na radu pri izvođenju građevinskih projekata (obveze poslodavca i zaposlenika, sudionike unutarnje i vanjske kontrole, funkciju koordinatora zaštite na radu).
 • Izraditi elaborat zaštite na radu za radove na gradilištu u skladu s pravilima za sigurno izvođenje građevinskih radova.
 • Opisati načela ergonomije.

 

Sadržaj predmeta
Ozljede i najčešća profesionalna oboljenja u građevinarstvu; Negativno djelovanje vručine, hladnoće, sunčevog zračenja, buke, vibracija, prašine, plinova i dr.; Stanje sigurnosti u građevinarstvu u Hrvatskoj (u odnosu na druge djelatnosti i druge zemlje); Direktni i indirektni troškovi zbog ozljeda na radu i isplativost ulaganja u sigurnost na radu; Odnos sigurnosti na radu i kvalitete; Utjecaj mehanizacije i njenog održavanja na sigurnost rada. Sustavi (i podsustavi) za sigurnost pri izvođenju građevinskih radova (elementi sustava i veze, te mjere poboljšanja na temelju svjetskih iskustava). Ergonomija. Najčešći uzroci ozljeda i najveći izvori rizika kod izvođenja građevinskih radova (statistički podaci iz Hrvatske i svijeta); Najugroženija grupacija radnika. Propisi s područja ZNR. Koordinacija, komunikacija i planiranje zaštite na radu (ZNR): Interna kontrola (stručnjak za ZNR i povjerenik za ZNR), Uloga investitora u ZNR, Inspekcija rada za ZNR, Procjena opasnosti (sadržaj). Djelovanje nakon nastanka ozljede na radu. Pravila za izvođenje različitih vrsta građevinskih radova na siguran način (zemljani radovi – različite vrste iskopa, radovi na visini, zidarski radovi ab radovi, montažni radovi, horizontalni i vertikalni transporti, rad sa strujom, lakozapaljivim materijalima i eksplozivom i dr.). Pozitivni primjeri iz prakse koje treba slijediti.

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave (minimalno 70%) + seminar ili usmeni ispit (prema oglašenim uvjetima).

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave  
Aktivnost u nastavi  
Seminarski rad  
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit  
Usmeni ispit  
Esej  
Istraživanje  
Projekt  
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja  
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Samostalni program  

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Kroz pohađanje i pristup na nastavi i kroz ispit.

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Zakoni i pravilnici Republike. Hrvatske s područja ZNR (objavljeno u Narodnim novinama) i priznata pravila ZNR (Službeni list, SFRJ)
 • Vidaković, D.: Zaštita na radu pri izvođenju građevinskih radova, nastavni materijal na internetskoj stranici gfos.hr, 2008.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Kacian, N.: Sigurnost pri građevinskim radovima, Zagreb, 2004.
 • Dokumenti (Direktive) Europske Unije koji se odnose na sadržaj nastavnog programa

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
     

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Postupak praćenja kvalitete s ciljem osiguranja stjecanja definiranih ishoda učenja provdi se kroz:
 • Validaciju ishoda učenja koja se provodi putem redovitog prikupljanja povratnih informacija od strane studenata o tome da li se određeni ishodi učenja postižu i da li su svi ishodi pokriveni (analiza studentske ankete o kvaliteti nastavnika, posjećenost i komunikativnost na predavanjima kao i analiza individualnih/grupnih seminarskih radova)
 • Verfikaciju studija prema ishodima učenja koja se provodi kroz analizu veze između ishoda učenja, metoda poučavanja i ispitivanja znanja studenata na razini studijskih programa. Uključuje i procjenu kako zadani ishodi učenja utječu na opterećenje studenata.