Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Betoni posebnih namjena


BETONI POSEBNIH NAMJENA Oznaka: 2.15–121
Nositelj Izv.prof.dr.sc. IVANKA NETINGER GRUBEŠA, dipl.ing.građ.
Asistenti Doc.dr.sc. IVANA MILIČEVIĆ, dipl.ing.građ. 
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – O
Status predmeta Izborni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
Pružiti studentima osnovna znanja o betonima posebne namjene. Naučiti ih ovladati osnovnim vještinama rukovanja laboratorijskom opremom za ispitivanje betona posebne namjene sa svrhom stvaranja temelja za stjecanje specijaliziranih znanja potrebnih za rad s betonima posebne namjene. Specifične kompetencije razvijale bi se u okviru individualnih zadataka na laboratorijskim vježbama. 

 

Uvjeti za upis predmeta
položen ispit Gradiva na Sveučilišno preddiplomskom studiju 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon uspješno savladanog kolegija student će:

 • poznavati pojam betona posebnih namjena,
 • moći ispitati osnovna svojstva betona posebnih namjena,
 • vizualno prepoznati vrstu betona obzirom na namjenu,
 • moći definirati primjenu betona posebnih namjena,
 • moći samostalno izraditi projekt sastava betona posebnih namjena,
 • znati izabrati tehnologiju proizvodnje i ugradnje betona obzirom na njegovu namjenu.

 

Sadržaj predmeta

Predavanja:

 • Uvod
 • Samozbijajući beton
 • Arhitektonski beton
 • Mikroarmirani beton
 • Laki betoni. Teški betoni
 • Mlazni beton
 • Beton visokih uporabnih svojstava. Beton visoke čvrstoće
 • Hidrotehnički betoni. Masivni betoni. Uvaljani betoni
 • Betoni kolničke konstrukcije. Betoni u tunelima
 • Polimerom modificirani betoni i mortovi. Beton i mort za sanaciju i ojačanje
 • Beton od recikliranog agregata
 • Mortovi. Injekcijske smjese
 • Tehnologija betoniranja na visokim i niskim temperaturama
 • Posebne tehnologije proizvodnje betona
 • Posebne tehnologije ugradnje betona


Auditorne vježbe:

 • Dostignuća u području posebnih betona i tehnologija
 • Samozbijajući beton
 • Mikroarmirani beton
 • Termički proračun masivnog betona
 • Beton visokih uporabnih svojstava
 • Mikroarmirani betoni visokih uporabnih svojstava
 • Kontrola kvalitete na proizvodnom pogonu i gradilištu
 • Primjeri praktične primjene


Laboratorijske vježbe:

 • Samozbijajući beton
 • Mikroarmirani beton
 • Određivanje svojstava sastavnih komponenti
 • Metode ispitivanja svojstava u svježem stanju
 • Ispitivanje trajnosnih svojstava očvrsnulog betona visokih uporabnih svojstava
 • Ispitivanje mehaničkih svojstava očvrsnulog betona visokih uporabnih svojstava
 • Analiza i obrada rezultata ispitivanja, interpretacija dobivenih rezultata

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
 • prisutnost na predavanjima (75%)
 • prisutnost na laboratorijskim vježbama (100%)
 • popunjeni i predani obrasci laboratorijskih vježbi
 • prisutnost na auditornim vježbama (75%)

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,5 
Aktivnost u nastavi 0,5 
Eksperimentalni rad
Pismeni ispit
Usmeni ispit

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Provjera znanja putem kolokvija:

 • 2 kolokvija = 100 bodova (50 bodova zadatci + 50 bodova teoretski dio)
 • teoretski dio na jednom kolokviju nosi maksimalno 25 bodova
 • zadatci na jednom kolokviju nose maksimalno 25 bodova
 • za oslobođenje od ispita potrebno je skupiti minimalno po 15 bodova na zadatcima na svakom od dva kolokvija
 • za oslobođenje od ispita potrebno je skupiti minimalno po 15 bodova na teoretskom dijelu na svakom od dva kolokvija


Način polaganja ispita:

 • kolokvijalno (položena oba kolokvij, teorija + zadatci)
 • pismeni i usmeni ispit. Položen pismeni ispit je uvjet za izlazak na usmeni ispit.


Sustav bodovanja: (1.kolokvij + 2.kolokvij) ili pismeni ispit
60 – 69 bodova = dovoljan (2)
70 – 79 bodova = dobar (3)
80 – 89 bodova = vrlo dobar (4)
90 – 100 bodova = izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Ukrainczyk, V.: Beton: struktura, svojstva, tehnologija, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1994.
 • Neville, A. M., Properties of concrete, Harlow : Pearson Education Limited, 2011.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Beslać, J.; Skazlić M.: Posebni betoni, Betonske konstrukcije 3 - Građenje, Zagreb, 2007.
 • Ashby, M. F. ,Jones, D. R. H. Engineering materials 1 : an introduction to properties, applications, and design, Oxford : Butterwort-Heinemann, cop. 2012.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
     
     
     
     
     

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Kvaliteta uspješnosti teme/predavanja pratit će se kontinuirano i sustavno evidentirati tijekom izvođenja nastave. Na zadnjem satu nastave studenti će ispuniti anonimnu anketu. Komentari, sugestije i informacije iz ankete i valorizacijskih postupaka (rješenja laboratorijskih vježbi, pismeni i usmeni ispit) primijenit će se u svrhu unapređivanja izvođenja nastave, predavanja i drugih oblika rada.