Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Financijski menadžment


FINANCIJSKI MENADŽMENT Oznaka: 5.01–104
Nositelj prof.dr.sc. KSENIJA ČULO 
Asistenti  
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE
Status predmeta Izborni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 25 + 5
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
Razumjeti važnost svih pojavnih oblika kapitala u građevinskom poslovanju, osjećaj za dinamiku priliva i odliva sredstava, te vremensku vrijednost novca u financijskom odlučivanju. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Donositi odluke o financiranju, o investiranju i o dionicama kao temeljne financijske odluke.
 • Ocijeniti važnost svih pojavnih oblika kapitala u građevinskom poslovanju.
 • Analizirati osnovne financijske izvještaje: bilancu stanja i bilancu uspjeha.
 • Prepoznati vremensku vrijednosti novca kao i razliku između dinamičkih i statičkih metoda ocjene investicijskih projekata.
 • Primijeniti metodu neto sadašnje vrijednosti za ocjenu opravdanosti investicijskih ulaganja.
 • Predvidjeti korištenje financijskih instrumenata kao što su kredit, leasing, garancija, akreditiv.
 • Analizirati temeljna načela financiranja: sigurnost, stabilnost, likvidnost, solventnost, rentabilnost.

 

Sadržaj predmeta
Pojam i zadaci suvremenog financijskog managementa. Financijsko odlučivanje. Vrste financijskih odluka-o investiranju, o financiranju, o dionicama. Likvidnost. Interna i eksterna rentabilnost. Vremenska vrijednost kratkoročne i dugoročne imovine građevinske poslovne tvrtke. Reinvestiranje zadržanih zarada i drugi izvori profita. Ulaganja u vrijednosne papire. Financijska tržišta. Pribavljanje i vraćanje kreditnih sredstava. Troškovi kapitala. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata

Obveze studenata su ujedno i uvjeti za potpis:

 • Prisutnost na predavanjima: tolerira se izostanak do 25% satnice
 • Prisutnost na seminarima: tolerira se izostanak do 25% satnice
 • Pozitivno ocijenjen i prezentiran seminarski rad koji je asistentici dostavljen e-mailom

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,0 
Aktivnost u nastavi 0,5 
Seminarski rad 1,0 
Pismeni ispit 1,0
Usmeni ispit 0,25 
Istraživanje 0,25 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

1. Kolokviji
Tijekom semestra predviđena su dva (2) kolokvija. Kolokviji se održavaju nakon što se obrade pripadajuće nastavne cjeline, a točan datum oba kolokvija određuje se početkom semestra. Kolokviji se polažu pismeno. Kolokvij se smatra položenim ukoliko je student ostvario 50% ili više točnih odgovora. Uvjet za pristupanje drugom kolokviju jest položen prvi kolokvij. Kolokviji se sastoje većinom od teorijskih pitanja te mogu uključivati i 1-2 zadatka. Ovisno o pitanju, studenti odgovaraju na pitanja zaokruživanjem ponuđenih odgovora, nadopunjavanjem napisanih tvrdnji ili samostalnim upisivanjem odgovora na pitanje. Kod pitanja sa zaokruživanjem odgovora moguće je da je točno više od jednog ponuđenog odgovora. Sva pitanja boduju se s 1 (jednim) bodom, iznimno je odgovor moguće bodovati sa pola boda.
Ocjene se određuju kako slijedi:
- dovoljan (2)................................ 50% - 65%
- dobar (3).................................... 66% - 80%
- vrlo dobar (4).............................. 81% - 90%
- izvrstan (5)................................. 91% - 100%

2. Nužni uvjeti za oslobađanje od ispita i upis ocjene
Nužni uvjeti da student može biti oslobođen ispita su ispunjene gore navedene Obveze studenata i položena oba kolokvija. Ukoliko student zadovoljava oba nužna uvjeta može biti oslobođen polaganja ispita i dobiti konačnu ocjenu. U tom slučaju konačna ocjena izračunava se kao aritmetička sredina obje ocjene iz kolokvija i ocjene iz seminarskog rada. Ukoliko student nije zadovoljan predloženom ocjenom, a ispunio je nužne uvjete za oslobađanje od ispita, može na prvom ispitnom roku pristupiti samo usmenom ispitu. Alternativno, može na bilo kojem roku pristupiti pismenom ispitu i time zanemariti svoj uspjeh sa kolokvija.

3. Ispit
Ispit polažu svi studenti koji nisu ostvarili oslobađanje od ispita i upis ocjene na kraju semestra, a zadovoljili su uvjete za potpis. Ispit se sastoji od pismenog dijela koji je koncipiran i vrednuje se jednako kao i kolokviji. Usmeni ispit održava se za studente čija je ocjena na granici i one koji izraze želju za većom ocjenom.

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Medanić, B.; Pšunder, I.; Skendrović, V.: Neki aspekti financiranja u građevinarstvu, Građevinski fakultet Osijek, 2005.
 • Van Horne, J. C.: Financijsko upravljanje i politika, MATE d.o.o., Zagreb, 1997.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Salvatore, D.: Ekonomija za managere u svjetskoj privredi, MATE, Zagreb, 1989.
 • Čirović, G.; Luković, O.: Financijsko poslovanje i investicije u građevinarstvu, Viša građevinsko-geodetska škola Beograd, 2004.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Neki aspekti financiranja u građevinarstvu  5 28 
Financijsko upravljanje i politika  28 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Postupak praćenja kvalitete s ciljem osiguranja stjecanja definiranih ishoda učenja provdi se kroz:

 • Validaciju ishoda učenja koja se provodi putem redovitog prikupljanja povratnih informacija od strane studenata o tome da li se određeni ishodi učenja postižu i da li su svi ishodi pokriveni (analiza studentske ankete o kvaliteti nastavnika, posjećenost i komunikativnost na predavanjima kao i analiza individualnih/grupnih seminarskih radova)
 • Verfikaciju studija prema ishodima učenja koja se provodi kroz analizu veze između ishoda učenja, metoda poučavanja i ispitivanja znanja studenata na razini studijskih programa. Uključuje i procjenu kako zadani ishodi učenja utječu na opterećenje studenata.