Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Hidrogeologija


HIDROGEOLOGIJA Oznaka:
Nositelj doc.dr.sc Maja Oštrić dipl.ing.građ
Asistenti  
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – H
Status predmeta Izborni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS 5,0

 

Oblici izvođenja nastave
Predavanja Auditorne vježbe Eksperimentalne vježbe Seminarski rad
+ - +

 

Cilj i svrha predmeta
Buduće graditelje upoznati s raspoloživim metodama i postupcima hidrogeoloških istraživanja i načinom izrade hidrogeoloških podloga, kao osnove za različita modeliranja i složene proračune za potrebe različitih graditeljskih pothvata. Treba pokazati da voda, iako je osnovni agens i pokretač života, u graditeljskoj praksi izaziva brojne probleme. Kolegij će omogućiti osnovna znanja o mehanizmu punjenja tla vodom i njenim kretanjem u tlu te objasniti interakciju između oborina i stanja pornih pritisaka za potrebe: istraživanja i sanacija klizišta, geotehnike prometnih građevina, izgradnje hidrotehničkih objekata, urbanizacije prostora (geotehnička i seizmička mikrozonacija), eksploatacije i zaštite rezervi i kakvoće podzemnih voda, ... Pri tome, kroz kolegij se ukazuje na kompetencije te primarnu i nezaobilaznu ulogu hidrogeologa - od faze programiranja, preko provedbe i nadzora hidrogeoloških istražnih radova, do sinteze rezultata prikupljenih različitim istraživačkim metodama i postupcima, te kvantificiranja parametara i utjecaja koji će poslužiti praktičnom rješavanju graditeljskih problema. 

 

Sadržaj predmeta
Definicija, uloga i povijest hidrogeologije. Porijeklo podzemne vode. Raspodjela vode u prirodi i hidrološki ciklus. Osnovne vrste stijena. Općenite hidrogeološke značajke stijena. Fizičke karakteristike, rubni uvjeti i tipovi vodonosnika. Poroznost , propustljivost i transmisivnost vodonosnika. Mehanizam punjenja tla vodom. Palmerov postupak određivanja bilance vode u tlu. Ocjena stanja pijezometrijskih nivoa vode i/ili izdašnosti izvora. Slobodni vodonosnici, voda pod tlakom, izvori. Tereni s međuzrnskom i/ili pukotinskom poroznošću, morfološke pojave s dinamikom površinskih i podzemnih voda u kršu. Elastične karakteristike vodonosnika. Određivanje osnovnih hidrogeoloških parametara stijena. Tok vode kroz tla i stijene međuzrnske (Darcy-ev zakon filtracije) i stijene pukotinske poroznosti. Određivanje hidrauličke provodljivosti »in situ« nalijevanjem i crpenjem. Hidraulika vodonosnika i zdenca. Izdašnost zdenca na osnovi podataka testiranja (stacionarno i nestacionarno stanje). Programiranje pokusnog crpenja. Određivanje hidrauličke provodljivosti u laboratoriju. Ostali hidrogeološki parametri vodonosnika. Određivanje stvarne brzine toka podzemne vode. Karakteristika toka podzemne vode s obzirom na stanje u vodonosniku. Hidrodinamičke deformacije vodonosnika (sufozija, kolmatacija, erozija, hidraulički slom). Gospodarenje i bilanca podzemnih voda. Hidrogeološke karte i baze podataka. EGPV (projekt Evidencija i gospodarenje podzemnim vodama Hrvatske). Kakvoća podzemne vode. Kemijski sastojci padalina. Utjecaj tla i biljnog pokrova na sastav podzemne vode. Utjecaj vodonosnika na sastav podzemne vode. Podzemne vode osnovnih hidrogeoloških sredina. Procesi formiranja kemijskog sastava podzemne vode. Prisutnost mikroorganizama u podzemnoj vodi. Fizičke značajke podzemne vode. Istraživanja na podzemnu vodu. Indirektni istražni radovi (postojeće podloge i dokumentacija, daljinska istraživanja, geofizička istraživanja). Direktni istražni radovi. Istražno bušenje. Izvedba vodozahvatnih objekata. Tipovi kaptaža izvora. Kopani zdenci. Kanati. Horizontalni zahvati i bušeni vertikalni zahvati podzemne vode. Vertikalni bušeni zdenci. Ugradnja cjevnog materijala i filtra. Osvajanje i dezinfekcija zdenca. Crpenje podzemne vode. Dreniranje stijena i snižavanje razine podzemne vode za potrebe graditeljstva. Korištenje podzemne vode. Vodoopskrba stanovništva i industrije. Osnovni čimbenici pitke vode. Kondicioniranje podzemne vode. Podzemna voda i hidrotehničke melioracije. Navodnjavanje i odvodnja.Termomineralne i mineralne podzemne vode. Promjena stanja u vodonosniku zbog promjene razine podzemne vode (slijeganje – izdizanje). Dispozicija tekućeg otpada. Čuvanje i uskladištenje podzemne vode. Umjetno obogaćivanje vodonosnika. Zagađivanje podzemne vode (fizičko, mikrobiološko, kemijsko i radiološko). Osnovne vrste i načini zagađivanja podzemnih voda (kod izvedbe vodozahvatnog objekta, zbog neadekvatne konstrukcije i eksploatacije, iz odlagališta komunalnog i industrijskog otpada, induciranom infiltracijom). Ostale mogućnosti zagađivanja podzemne vode. Oblik i trajanje izvora zagađenja. Zaštita podzemne vode. Zaštita izvorišta i crpilišta. Hidrogeološki aspekt zaštite podzemne vode. Modeliranje stanja u vodonosniku. Općenito o modeliranju. Razvoj tehnike i tipovi modeliranja. 

 

Obvezna literatura
  • Pollak, Z. (1995): Hidrogeologija za građevinare. Poslovna knjiga, Zagreb.
  • Ortolan, Ž. (2008): Inženjerska geologija. (dostupno u nastavnim materijalima kolegija)

 

Način polaganja ispita Usmeni: + Pismeni: + Seminarski rad: -
Uvjet za polaganje ispita / potrebna predznanja:
 

Nastavni materijali sa predavanja 10.05.2019.

Datum objave: 10.05.2019.

Nastavni materijali sa predavanja 10.05.2019.

p10-istrazni-radovi-10-05-2019.pdf

Opširnije

Nastavni materijali sa predavanja 26.04.2019.

Datum objave: 08.05.2019.

Nastavni materijali sa predavanja 26.04.2019.

U nastavku su materijali sa predavanja održanog 26.04.2019.

p09-oneciscenje-podzemne-vode-26-04-2019.pdf

Opširnije

Seminarski rad

Datum objave: 08.05.2019.

Seminarski rad

Poštovani,

u petak 10.5.2019 morate predati i prezentirati svoj seminarski rad u trajanju od 10-15 minuta.

Termin izlaganja seminarskih radova je od 8:30 -12 u predavaoni u kojoj se održavaju predavanja. 

Za isti termin pripremite i Vježbe 2: Piezometri, sve obrađene podatke u jednom .xls file-u kojeg spremite ili na USB ili mi pošaljite e-mailom.

S poštovanjem

Maja Oštrić

 

 

 

Opširnije

Nastavni materijali sa predavanja 12.04.2019.

Datum objave: 25.04.2019.

Nastavni materijali sa predavanja 12.04.2019.

p07-hg-krsa-12-04-2019.pdf

p08-hidrogeokemija-12-04-2019.pdf

Opširnije

Upute i podatci za Vježbe 2: Piezometri

Datum objave: 16.04.2019.

Upute i podatci za Vježbe 2: Piezometri

U privitku su Upute i podaci potrebni za izradu Vježbi 2:

upute-vjezbe-hidrogeologija.pdf

set-1.jpg

set-2.jpg

set-3.jpg

set-4.jpg

set-5.jpg

zadaci-2019-1.xlsx

hidroloski-podaci-2012-2016.xlsx

oborine.xlsx

 

 

Ako Vam nešto nije jasno, slobodno pišite i pitajte na ostric.maja@gmail.com

S poštovanjem,

Maja Oštrić

 

 

 

 

Opširnije

Odgoda 1. Kolokvija iz kolegija Hidrogeologija

Datum objave: 10.04.2019.

Odgoda 1. Kolokvija iz kolegija Hidrogeologija

Poštovani studenti,

na temelju Vašeg zahtjeva, odgađa se kolokvij predviđen za 12.04.2019. na slijedeći termin, tj. na petak 26.4.2019 sa početkom u 8:30.

Lijep pozdrav!

Opširnije

Upute za pisanje seminarskog rada

Datum objave: 08.04.2019.

Upute za pisanje seminarskog rada

U privitku su upute za pisanje seminarskog rada:

upute-za-izradu-seminarskog-rada.pdf

Opširnije

Nastavni materijali sa predavanja i Vježbi

Datum objave: 08.04.2019.

Opširnije

Termini predavanja i vježbi iz kolegija Hidrogeologija

Datum objave: 08.04.2019.

Termini predavanja i vježbi iz kolegija Hidrogeologija

Poštovani studenti,

predavanja i vježbe iz kolegija Hidrogeologija održavat će se svaki drugi petak u slijedećim terminima:

8:30-10 Predavanje 1

10:30-12 Predavanje 2

13- 15 30 Vježbe (pauza prema dogovoru)

 Datumi održavanja predavanja i vježbi: 1.03.2019; 15.03.2019; 29.03.2019; 12.04.2019, 26.04.2019, 10.06.2019; 24.06.2019.

Predviđen je i jedan termin za odražvanje terenskih vježbi koji će se naknadno odrediti.

S poštovanjem!

 

Opširnije