Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Informacijski sustavi i neuronske mreže


INFORMACIJSKI SUSTAVI I NEURONSKE MREŽE Oznaka: 2.09–103
Nositelj Doc. dr.sc. TANJA KALMAN ŠIPOŠ, dipl.ing.građ. 
Asistenti  
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – O
Status predmeta Izborni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 25 + 5
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
Cilj ovog kolegija je razvijanje znanja kao i istraživačkih vještina u području baza podataka i njihove obrade u području građevinarstva. Studenti će naučiti ovladati osnovnim vještinama formiranja bazi podataka (na osnovu prikupljenih podataka ili izradom numeričkih modela), te primijeniti umjetne neuronske mreže za dobivanje realnih i praktičnih rješenja. Specifične socijalne vještine razvijale bi se u okviru grupnih i individualnih zadataka, te prezentacijom projektnih zadataka. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Osnovna znanja iz matematike, numeričke analize, te primjena računalnih alata. 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Student će nakon položenog predmeta biti sposoban:
a) objasniti funkciju i primjenu informacijskih sustava u graditeljstvu
b) objasniti koncepte, komponente i procese baze podataka
c) kreirati efikasne baze podataka
d) primijeniti umjetne neuronske mreže za optimizaciju, klasifikaciju i modeliranje informacija ili postupaka
e) interpretirati rezultate primjene neuronskih mreža s direktnim poboljšanjem komunikacijskih i prezenterskih vještina 

 

Sadržaj predmeta
Informacijski sustavi: Uvod. Podjela informacijskih sustava. Informacijski sustavi u građevinarstvu.
Baze podataka: Uvod. Modeli podataka. Tipovi baza podataka. Arhitektura baze podataka. Razvojni ciklus baze. Konceptualno oblikovanje baze podataka.
Sustavi umjetne inteligencije: Pregled inteligentnih metodologija: neuronske mreže, genetički algoritmi. Učenje i implementacijski modeli: perceptron i radijalne funkcije. Tipovi neuronskih mreža. Projektiranje neuronskim mrežama.

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Komentari
Studenti tijekom semestra izrađuju jedan projektni zadatak (periodična i konačno izvješće, prezentacija) koji nastaje kao rezultat grupnog rada i manjih individualnih zadataka. 

 

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje predavanja i vježbi. Izrada projektnih zadataka (izvješće i prezentacija). 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja 1,5 
Izrada projektnog zadatka 1,5 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
a) Provjera znanja tijekom nastave:
1. Kolokvij = 30 bodova (teoretski dio)
2. Projektni zadatak = 70 bodova:
- 1. izvješće – 20 bodova
- 2. izvješće – 30 bodova
- završna prezentacija i izvješće – 20 bodova

b) Provjera znanja nakon nastave:
- pismeni + usmeni ispit

Sustav bodovanja:
60 – 69 bodova = dovoljan (2)
70 – 79 bodova = dobar (3)
80 – 89 bodova = vrlo dobar (4)
90 – 100 bodova = izvrstan (5) 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Mile Pavlić: Razvoj informacijskih sustava, Znak, Zagreb, 1996.
  • Robert Manger. Baze podataka, skripta, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno Matematički fakultet, Zagreb, 2011.
  • Haykin S. Neural networks: a comprehensive foundation. 2nd ed. Prentice Hall; 1999.
  • Matlab. Neural networks toolbox user guide; 2014.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Vjeran Strahonja, Mladen Varga, Mile Pavlić: Projektiranje informacijskih sustava, Zavod za informatičku djelatnost Hrvatske i INA-INFO, Zagreb, 1992.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
     
     
     
     
     

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Kontinuirano praćenje stečenih znanja provedbom kolokvija (ishodi učenja: a), b)), te vještina izrade i prezentacije projektnih zadataka (ishodi učenja: c), d) i e)).