Poslijediplomski specijalistički studij Građevinarstvo - POTRESNO INŽENJERSTVO

Probalističke osnove djelovanja i proračuna (POS-SP-POT)


PROBABILISTIČKE OSNOVE DJELOVANJA I PRORAČUNAOznaka: PI-2
Nositelj prof.dr.sc. DAMIR MARKULAK
Asistenti  
Studijski program Poslijediplomski specijalistički studij Građevinarstvo: POTRESNO INŽENJERSTVO
Način izvođenja nastave: P + V + S = 15 + 30 + 0
ECTS 6,0

 

Ciljevi predmeta
 

 

Uvjeti za upis predmeta
 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 

 

Sadržaj predmeta
 
 

 

Vrste izvođenja nastave
  predavanja
  seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave  
Aktivnost u nastavi  
Seminarski rad  
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit  
Usmeni ispit  
Esej  
Istraživanje  
Projekt  
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja  
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Samostalni program  

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
     

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija