Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – redoviti studij

Metalne konstrukcije (STR-R)


METALNE KONSTRUKCIJEOznaka: S–406
Nositelj doc.dr.sc. IVAN RADIĆ, dipl.ing.građ.
Asistenti -
Studijski program Preddiplomski stručni studij - redoviti studij
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 25 + 5
ECTS 5,0

 

Ciljevi predmeta
 • upoznavanje studenata s prednostima i nedostatcima čelika kao građevinskog materijala
 • stjecanje teorijskih znanja o proizvodnji i vrstama čelika, njegovim mehaničkim karakteristikama, proizvodima od čelika, označivanju prema suvremenoj regulativi
 • stjecanje teorijskih i praktičnih znanja o proračunu čeličnih presjeka, elemenata i spojeva

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • analizirati djelovanja i njihove kombinacije prema normama iz niza HRN EN 1990 i HRN EN 1991
 • prepoznati mehaničke karakteristike čeličnog materijala prema sustavu označivanja u skladu s HRN EN 10027
 • razlikovati probleme stabilnosti čeličnih presjeka i elemenata
 • primijeniti postupak klasifikacije poprečnih presjeka
 • proračunati štapne elemente izložene uzdužnoj sili ili momentu savijanja i poprečnoj sili
 • oblikovati i proračunati detalje spojeva u jednostavnijim čeličnim konstrukcijama
 • izraditi radioničku dokumentaciju

 

Sadržaj predmeta
Terminologija i definiranje materije kolegija. O aspektima projektiranja metalnih konstrukcija. Uvod u europsku regulativu iz aspekta projektiranja metalnih konstrukcija. Značajke čelika kao materijala. Građevinski čelici - proizvodnja i svojstva. Radni dijagram čelika. Zaštita od korozije i zaštita od požara. Proizvodi od čelika - vruće valjani, hladno oblikovani proizvodi, označivanje. Pouzdanost metalnih konstrukcija. Zahtjevi za dokaz pouzdanosti. Parcijalni koeficijenti. Djelovanja na konstrukcije. Klasifikacija čeličnih elemenata. Otpornost na razini poprečnog presjeka - moment savijanja, uzdužna sila, poprečna sila. Uvod u probleme stabilnosti kod metalnih konstrukcija. Otpornost štapa na izvijanje. Zavareni i vijčani spojevi. Spojevi zakovicama. Montažni spojevi. Karakteristični detalji spojeva. Osnovni elementi konstrukcijskog sustava tvorničkih hala - temeljni pojmovi. Izrada i montaža čelične konstrukcije. Radionička dokumentacija. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje predavanja i vježbi (min. 70% od ukupne satnice) te uspješno izrađen, obranjen i predan semestarski rad. 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,5 
Aktivnost u nastavi 0,5 
Seminarski rad 1,0 
Pismeni ispit 2,0
Usmeni ispit 1,0

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Način polaganja ispita:

 • putem kolokvija: predviđena su dva kolokvija koja ravnomjerno obuhvaćaju planirano gradivo, a sastoje se od teorijskog i praktičnog dijela; rezultatima kolokvija pribraja se ocjena semestarskog rada (nužni uvjet) te je ukupni broj bodova koji se može skupiti 100; uvjet za izlazak na naredni kolokvij je uspješno položen prethodni kolokvij
 • putem pismenog ispita: pismeni dio ispita sastoji se iz dva dijela – teorijskog dijela s 6 pitanja i praktičnog dijela s 1 zadatkom. Praktični dio ispita piše se 120 minuta, tijekom kojih student smije koristiti svu raspoloživu (tiskanu) literaturu. Nakon praktičnog dijela piše se teorijski dio ispita, u trajanju 70 minuta, tijekom kojega nije dozvoljeno korištenje literature. Ispit se boduje s ukupno 100 bodova, a za ocjenu dovoljan student mora imati najmanje 30 bodova iz pojedinog dijela ispita. Pismeni ispit je eliminacijski (bez položenog pismenog ispita nije moguće pristupiti usmenom dijelu ispita).

Sustav bodovanja:

 • 60-70 bodova: dovoljan (2)
 • 71-80 bodova: dobar (3)
 • 81-90 bodova: vrlo dobar (4)
 • 91-100 bodova: izvrstan (5)
 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Markulak, D.: Proračun čeličnih konstrukcija prema EN 1993-1-1, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, GF Osijek, 2008.
 • Markulak, D.: Čelične konstrukcije, dio I, Interna skripta, GF Osijek, Osijek 2004.
 • Markulak, D.: Čelične konstrukcije, dio II, Interna skripta, GF Osijek, Osijek 2004.
 • Androić, B., Dujmović, D., Džeba, I.: Metalne konstrukcije I, IGH, Zagreb, 1994.
 • Androić, B., Dujmović, D., Džeba, I.: Metalne konstrukcije II, lAP, Zagreb, 1995.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Androić, B., Dujmović, D., Džeba, I.: Metalne konstrukcije III, lAP, Zagreb, 1997.
 • Eurocode 3: Design of steel structures, Part I, April 1992
 • Stahl im Hochbau, 14. Auflage, Band I, Teil II, Band II, Teil I
 • Thiele/Lohse: Stahlbau 1, B.G. Teubner, Stuttgart, 1993
 • Hunersen, Fritzshe: Stahlbau in Beispielen, Werner-verlag GmbH, Dusseldorf, 1993.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
     
     
     
     
     

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija