Razlikovna godina za stjecanje uvjeta za upis na diplomski sveučilišni studij

Građevna statika (RAZ)


GRAĐEVNA STATIKA
Nositelj Izv. prof. dr. sc. SILVA LOZANČIĆ, dipl. ing. građ. 
Asistent Doc. dr. sc. MARIN GRUBIŠIĆ, mag. ing. aedif. 
Studijski program Razlikovna godina
Status predmeta Razlika
Semestar II
Način izvođenja nastave: P + V + S = 3 + 3 + 0
ECTS 6,0 

 

Oblici izvođenja nastave
Predavanja Auditorne vježbe Eksperimentalne vježbe Seminarski rad
DA  DA  NE  DA 

 

Sadržaj predmeta
Predmet, zadaća i metode građevne statike. Osnovni prinicipi. Metode proračuna i svojstva statički određenih sustava: sistemi sastavljeni iz više diskova: trozglobni lukovi i okviri- punostjeni i rešetkasti, konstruktivni sistemi s ojačanjima, poduprte i obješene grede, prostorne rešetkaste konstrukcije. Pokretna opterećenja. Utjecajne linije. Veze između pomaka i deformacijskih veličina. Energetski teoremi štapa. Statički neodređeni konstruktivni sistemi. Analize, osnovne pretpostavke i metode. Analize statički neodređenih sistema--punostjenih i rešetkastih, kontinuiranih nosača, okvirnih i lučnih sistema. Metoda sila. Izbor osnovnog sistema. Jednadžbe kompatibilnosti. Matrica popustljivosti štapa i sistema. Određivanje elemenata matrice popustljivosti. Metoda pomaka. Izbor proračunskog sistema. Jednadžbe ravnoteže. Određivanje elemenata matrice krutosti i matrice vanjskog djelovanja. Iterativni postupci proračuna. Prostorni štapni sistemi. Načini proračuna. 

 

Kompetencije
Student mora znati odgovore konstrukcije na vanjsko djelovanje, duboko razumjeti svojstva, razliku i način funkcioniranja statičkih sistema i što može učiniti u praksi- može osmišljavati pravilne konstrukcije i raditi proračune istih. 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • V. Simović: Građevna statika I, 1988., sign. 1.19-155
  • M. Anđelić: Statika neodređenih štapnih konstrukcija, 1993., sign. 1.19-169
  • V. Simović: Zidovi s otovorima okvirne konstrukcije, Tehnička knjiga, Zagreb, 1972.

 

Dodatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • W. Wagner, G. Erlhof: Praktična građevinska statika I i III, 1979.i 1981, sign. 1.19-124
  • A.Ghali, A.M.Neville and T.G.Brown : "Structural analysis ",Spon press, 2003.
  • Đurić: Statika konstrukcija, Građevinska knjiga, Beograd, 1979.
  • P. Prokofjev: Teorija konstrukcija I i II, Građevinska knjiga, Beograd, 1966.
  • Đ. Solovjev: Statika konstrukcija. Statički neodređeni nosači, 1956., sign. 1.19-75

 

Način polaganja ispita Usmeni: Pismeni: Seminarski rad:
Uvjet za polaganje ispita / potrebna predznanja:
iz Tehnička mehanika I i II . 

 

Način praćenja kvalitete izvedbe predmeta
Putem kolokvija i seminarskih radova, te kratkim testovima.