Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo – smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina

Kontrola kvalitete građevinskih radova (SPEC-DIPL)


KONTROLA KVALITETE GRAĐEVINSKIH RADOVAOznaka: II-06
Nositelj Izv.prof.dr.sc. ZLATA DOLAČEK-ALDUK
Asistenti  
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 3 + 27
ECTS 5,0

 

Ciljevi predmeta
Stjecanje teorijskih i praktičnih znanja potrebnih za postupke kontrole kvalitete kod izvođenja građevinskih radova.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
  • Analizirati ciklus upravljanja kvalitetom.
  • Interpretirati metode kontrole kvalitete u fazi izvođenja građevinskog projekta.
  • Razviti plan kontrole kvalitete u projektu sukladno projektnim zahtjevima.
  • Primijeniti odgovarajuće statističke metode kod analize kvalitete.
  • Samostalno prikazati, povezati i analizirati tijek kontrole kvalitete u fazi izvođenja građevinskog projekta ograničene složenosti.

 

Sadržaj predmeta
  • Povijest kvalitete. Upravljanje kvalitetom u građevinskim projektima.
  • Norme i normizacija (nacionalna razina, europska razina, međunarodna razina).
  • Infrastruktura kvalitete. Zakonodavni i institucionalni okvir osiguranja kvalitete u građevinskim projektima.
  • Akreditacija ispitnih laboratorija. Ocjena sukladnosti građevnih proizvoda.
  • Sustav upravljanja kvalitetom.
  • Statističke metode kontrole kvalitete.
  • Troškovi kvalitete.
  • Odnos s dobavljačem.

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Pohađanje predavanja. Pohađanje vježbi. Izrada i predaja seminarskog rada.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,0 
Seminarski rad 1,34 
Pismeni ispit 0,33 
Istraživanje 1,0 
Terenska nastava 0,33

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

U oblikovanju konačne ocjene uzima se u obzir ocjena seminarskog rada i postignut rezultat na pismenom ispitu.

Napomena:
Seminarski rad se sastoji od jednog zadatka i studenti ga izrađuju podijeljeni u grupe od 6 studenata. Rad se ocjenjuje prema 2 kriterija – izlaganje rada i priprema materijala za učenje.
Izlaganje rada ocjenjuje se prema sljedećim kriterijima:

  • jasnoća izlaganja (kvaliteta izlaganja, razumljivost)
  • primjerenost zadatku
  • sažetost
  • pouđivanje intersa
  • uspostavljanje komunikacije sa studentima

Materijal za učenje ocjenjuje se prema sljedećim kriterijima:

  • sažetost teme
  • preglednost
  • oprema seminara (slike, dijagrami, obrazloženja i tumačenja)
  • gramatika (korektnost).

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Crosby, P.: Kvaliteta je besplatna, Privredni vjesnik/Binoza press, Zagreb, 1996.
  • Kondić, Ž.: Statistička kontrola kvalitete, Veleučilište u Varaždinu, Varaždin, 2012.
  • HRN EN ISO 9001 Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Beckford, J.: Quality, Routledge, London, 2002.
  • Jazbec, A.: Osnove statistike, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2009.
  • Juran, J.; Godfrey, B.: Juran's Quality Handbook, 5th Edition, McGraw-Hill, New York, 1999.
  • McCabe, S.: Quality Improvement Techniques in Construction, Addison Wesley Longman Limited, Harlow, Essex, 1998.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Kvaliteta je besplatna 1 28
Statistička kontrola kvalitete 1 28
HRN EN ISO 9001 1 28

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Postupak praćenja kvalitete s ciljem osiguranja stjecanja definiranih ishoda učenja provdi se kroz:
  • Validaciju ishoda učenja koja se provodi putem redovitog prikupljanja povratnih informacija od strane studenata o tome da li se određeni ishodi učenja postižu i da li su svi ishodi pokriveni (analiza studentske ankete o kvaliteti nastavnika, posjećenost i komunikativnost na predavanjima kao i analiza individualnih/grupnih seminarskih radova)
  • Verfikaciju studija prema ishodima učenja koja se provodi kroz analizu veze između ishoda učenja, metoda poučavanja i ispitivanja znanja studenata na razini studijskih programa. Uključuje i procjenu kako zadani ishodi učenja utječu na opterećenje studenata.