Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Aluminijske konstrukcije


SPREGNUTE KONSTRUKCIJE Oznaka: 2.05–217
Nositelj doc. dr. sc. TIHOMIR DOKŠANOVIĆ, mag.ing.aedif.
Asistenti  
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta Izborni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 25 + 5
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
Prikazati osnovne informacije o aluminijskim legurama i njihovom ponašanju. Prikazati primjere dobre prakse konstrukcija od aluminijskih legura te kroz njih prednosti i nedostatke materijala. Prikazati opće inženjerske informacije o aluminijskim legurama te odabiru materijala za određene primjene. Primijeniti stečena znanja o dimenzioniranju u skladu s Eurokodom 9, objasniti zonu utjecaja topline te provesti jednostavne postupke dimenzioniranja vezano uz granična stanja nosivosti i uporabljivosti.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
  • Objasniti prednosti i nedostatke uporabe aluminijskih legura u nosivim konstrukcijama
  • Ocijeniti koja je prikladna aluminijska legura za određenu konstrukciju
  • Opisati posebnosti u ponašanju konstrukcijskih elemenata načinjenih od aluminijskih legura
  • Provesti osnovne postupke dimenzioniranja elemenata od aluminijskih legura u skladu s načelima graničnog stanja nosivosti i uporabljivosti

 

Sadržaj predmeta
Uvod u aluminijske konstrukcije. Svojstva aluminija kao građevinskog materijala i način označavanja legura. Proizvodi od aluminija i načini obrade. Zona utjecaja topline i razredba. Trajnost. Pregled postupka dimenzioniranja. Izbočivanje. Elementi opterećeni vlačnom silom. Elementi opterećeni tlačnom silom. Elementi opterećeni savijanjem. Elementi opterećeni posmikom i torzijom. Elementi opterećeni ekscentričnim tlakom. Elementi opterećeni ekscentričnim vlakom. Granično stanje uporabljivosti. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje predavanja i vježbi te izrađeni i uspješno predan seminarski rad. 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,0 
Aktivnost u nastavi 0,5 
Seminarski rad 1,0 
Pismeni ispit 1,0*** 
Usmeni ispit 0,5 
Kontinuirana provjera znanja 1,0
***Ako student nije oslobođen pismenog dijela ispita putem kontinuirane provjere znanja

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

AKTIVNOST STUDENTA

*

ECTS

ISHOD UČENJA

**

NASTAVNA METODA

 

METODA PROCJENE

BODOVI

min

max

Pohađanje nastave

2,0

1, 2, 3

Usmeno i pisano izlaganje

Evidentiranje prisutnosti

0

0

Aktivnost u nastavi

0,5

1, 2, 3

Razgovor i rasprava

Pitanja tijekom obrade nove teme

0

10

Seminarski rad

1,0

2, 3, 4

Rješavanje zadataka

Pregled pisanih zadaća i seminarskog rada

0

20

Pismeni ispit***

1,0

1, 2, 3 ,4

Rješavanje zadataka

Pregled pisane provjere znanja

60

100

Kontinuirana provjera znanja

1,0

1, 2, 3 ,4

Rješavanje zadataka

Pregled pisane provjere znanja

60

100

Usmeni ispit

0,5

1, 2, 3, 4

Razgovor i rasprava

Vrednovanje odgovora

60

100

***Ako student nije oslobođen pismenog dijela ispita putem kontinuirane provjere znanja

 

           

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Boko, I.; Skejić, D.; Torić, N., Aluminijske konstrukcije. Sveučilište u Splitu; Sveučilište u Zagrebu Split, 2017.
  • HRN EN 1999-1-1 - Eurokod 9: Projektiranje aluminijskih konstrukcija – Dio 1-1: Opća pravila

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Müller, U., Introduction to Structural Aluminium Design. Whittles Publishing: Dunbeath, Scotland, UK, 2011
  • Mazzolani, F. M., Aluminium alloy structures. 2nd ed.; Taylor & Francis Ltd: London, United Kingdom, 1995
  • Hoglund, T.; Tindall, P., Designers’ Guide to Eurocode 9: Design of Aluminium Structures. ICE Publishing: London, England, UK, 2012

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Boko, I.; Skejić, D.; Torić, N., Aluminijske konstrukcije. Sveučilište u Splitu; Sveučilište u Zagrebu Split, 2017. 0  
Eurokod 9: Projektiranje aluminijskih konstrukcija – Dio 1-1: Opća pravila (EN 1999-1-1)  
     

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Rad studenata prati se kroz redovitost pohađanja predavanja i vježbi, aktivnost na nastavi, točnost izrade seminarskog rada te pismeni ispit/kontinuiranu provjeru znanja i usmeni ispit. Rezultati aktivnosti se vrednuju kroz sustav bodovanja i ocjena s kriterijima.