Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Analiza naprezanja i nosivosti konstrukcija


ANALIZA NAPREZANJA I NOSIVOSTI KONSTRUKCIJA Oznaka: 2.05–219
Nositelj izv.prof.dr.sc. DAVORIN PENAVA, dipl.ing.građ.
Asistenti FILIP ANIĆ, mag.ing.aedif.  
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – K
Status predmeta Izborni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 25 + 5
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
Cilj predmeta izvod je razvijenih teorijskih pristupa i primjena istih pri rješavanju različlitih konstrukcijskih problema s posebnim osvrtom na tankostijene konstrukcijske elemente podvrgnute uvijanju. Prethodno tome razmatraju se posebna, osobito prostorna stanja naprezanja i deformacija, a koja su od velike važnosti pri proračunu većine konstrukcija. Nakon tog slijede teorije čvrstoće s dodatnom primjenom u geotehničkim i hidrotehničkim konstrukcijama. Središnji cilj predmeta je postupanje s proračunskim izrazima pri općenitom savijanju greda, pri čemu se razvijaju teorijska rješenja koja obuhvaćaju proračun naprezanja raznolikih oblika tankostijenih poprečnih presjeka i pripadnih materijala izvedbe istih. Predmet završava razmatranjem posmičnih naprezanja pri savijanju i uvijanju greda. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Po odslušanom predmetu i položenom ispitu student će moći:

  • Analizirati i klasificirati naprezanja i deformacije unutar konstrukcijskog elementa kao posljedicu različitih vrsta djelovanja;
  • Formulirati i objasniti osnovne načine gubitka nosivosti ili stabilnosti konstrukcijskog elementa;
  • Projektirati jednostavni konstrukcijski element;
  • Obrazložiti nesigurnosti povezane s procjenom nosivosti konstrukcijskog elementa. 

 

Sadržaj predmeta
Posebna stanja naprezanja i deformacija: Ravninsko stanje naprezanja i deformacija; Transformacije naprezanja i deformacija; Glavna naprezanja i deformacije u ravnini; Glavna naprezanja i deformacije u prostoru. Modeli ponašanja materijala: Teorija čvrstoće po von Mises-u; Teorija čvrstoće po Tresca-i; Teorija čvrstoće po Coulomb-u. Općenito savijanje greda: Savijanje nesimetričnih greda;  Centar elastičnosti poprečnog presjeka; Moment tromosti poprečnog presjeka; Glavni koordinatni sustav poprečnog presjeka; Neutralna os i linija zakrivljenosti pri uzdužnim naprezanjima i deformacijama. Savijanje i uvijanje greda: Tok posmika i proračun po Grashof-u; Posmična naprezanja u poprečnom presjeku; Centar posmika tankostjenih poprečnih presjeka; Posmična popustljivost poprečnog presjeka; Uvijanje kružnih poprečnih presjeka; Općenito uvijanje greda i Prandtl-ova funkcija naprezanja; Uvijanje tankostjenih otvorenih poprečnih presjeka; Uvijanje tankostjenih jednoćelijastih zatvorenih poprečnih presjeka; Uvijanje tankostjenih višećelijastih zatvorenih poprečnih presjeka. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
seminari i radionice
auditorne vježbe
laboratorijske vježbe

 

Obveze studenata
Prisustvo nastavi; grupni projektni zadatak tj. ogledni primjer (engl. case study) 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,0 
Seminarski rad 1,0 
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja 2,0 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Rad studenta tijekom nastave ocjenjuje se i vrednuje putem obveznog grupnog projektnog zadatka tj. rješavanja oglednog primjera (engl. case study). Uspjeh studenta ostvaren putem ovog zadatka čini 60,0 % konačne ocjene za izvještaj (pisani dio), 30,0 % za pripremu i izlaganje rješenja projektnog zadatka (usmeni dio) i 10,0 % za točnost i način izražavanja u okviru izrađenog izvješća i izlaganja (gramatička ispravnost i tehnička pismenost). Ukupni ostvareni postotak uspješnosti rada studenta iznosi 100,0 %, dok je  najmanji ostvareni uspjeh 60,0 %.

Uspješnost studenta ocjenjuje na sljedeći način:

- 90,0 % - 100,0 % izvrstan  (5)
- 80,0 % - 89,9 % vrlo dobar (4)
- 70,0 % - 79,9 % dobar (3)
- 60,0 % - 69,9  % dovoljan (2)
- 0,0 % - 59,9 % nedovoljan (1)


Ukoliko student tijekom nastave i putem završnog ispita ostvari između 0,0 i 59,9 % od ukupnog broja bodova upućuje se na pismeni i usmeni ispit.  

 

Uslijed okolnosti izazvanih pandemijom virusa COVID-19  (koronavirusa) rad studenata tijekom nastave vrednovati će se s dva obvezna kolokvija, uključujući i jedan izborni ponavljajući kolokvij kojim se nadomješta nedostatan uspjeh na jednom od obveznih kolokvija. Ukupni ostvareni postotak uspješnosti rada studenta tijekom nastave određuje se kao prosjek ostvarenog uspjeha oba kolokvija, pri čemu je najveći ostvareni uspjeh na pojedinom kolokviju 100,0 %, a najmanji ostvareni uspjeh 60,0 %. Uspješnost studenta ocjenjuje na sljedeći način: 90-100 % izvrstan (5) ; 80-89,9 % vrlo dobar (4) ; 70-79,9 %dobar (3) i dovoljan (2) 60-69,9 %. Ukoliko student tijekom nastave ostvari uspjeh između 0,0 i 59,9 % upućuje se na pismeni i usmeni ispit.  

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Philpot, T. A., Thomas. J. A. (2017). Mechanics of Materials: An Integrated Learning System, 4th Ed. Wiley. S.A.D.
  • Šimić, V. (2002) Otpornost materijala 1. Školska knjiga. Zagreb.
  • Šimić, V. (2002) Otpornost materijala 2. Školska knjiga. Zagreb.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Budynas, R.G. 1999. Advanced Strength and Applied Stress Analysis. Second Edition. McGraw-Hill International Editions
  • Krenk, S. and Høgsberg, J. (2013). Statics and Mechanics of Structures. Dordrecht: Springer Netherlands.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
  • Philpot, T. A., Thomas. J. A. (2017). Mechanics of Materials: An Integrated Learning System, 4th Ed. Wiley. S.A.D.
0 10

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Provjera prisustva na nastavi, grupni projektni zadatak tj. ogledni primjer odnosno pismeni i usmeni ispit.

 

Uslijed okolnosti izazvanih pandemijom virusa COVID-19  (koronavirusa) rad studenata tijekom nastave vrednovati će se s dva obvezna kolokvija, uključujući i jedan izborni ponavljajući kolokvij kojim se nadomješta nedostatan uspjeh na jednom od obveznih kolokvija. Ukoliko student tijekom nastave ne ostvari potreban uspjeh, opućuje se na pismeni i usmeni ispit. Tijekom održavanja nastave na daljinu, putem mrežne platforme, biti će postavljani kratki testovi znanja.